ހުކުރު ޚުތުބާ

އަމާންކަމުގެ މަގު ދޫކޮށްލާ، ދަހިވެތިވެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކަށް އޮތީ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަން: ހުތުބާ

ކަލަކު ވޮޑިގެންވާކަމަށް އީމާންވުމަކީ އިންސާނާގެ ފިޠުރަތުގައި މާތް ﷲ ލައްވާފައިވާ ކަމެއް: ހުތުބާ

ރޯދައިގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އުނގެނި ދަސްކުރުން މުހިންމު: ޚުތުބާ

ނެތިމޮށުމާއި އަބުރު ކަތިލުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަ ނުކުރޭ: ޚުތުބާ

ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔުމަކީ ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމުން މީހާ ދުރުކުރުވާނެ ކަމެއް: ޚުތުބާ

"ތިބާ ރުޅި ނާންނާށެވެ! އޭރުން ތިބާއަށް ސުވަރުގެ ހުށްޓެވެ!"

ދުނިޔެވީ ހަޔާތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނީ އީމާންކަން ވަރުގަދަކޮށްގެން: ޚުތުބާ

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މިހާރު އޮންނަ ވަރަށްވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

ކަންދެއްކުމެއް ނެތި, ސިއްރުން ސަދަގާތްކުރާ މީހާއަށް މާތް اللهގެ ހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ: ޚުތުބާ

އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް 100 ޒުވާނުން އެދިއްޖެ

އެންމެ ނުބައި, ފާފަ ބޮޑު ދޮގަކީ އެކަމުން އެހެން މީހުންނަށް ގެއްލުންލިބޭ ދޮގު: ޚުތުބާ

ކުޑަކުދިންގެ ބަދުނަސީބު ސަފްހާތަކުގެ ތެރޭގައި ދެމަފިރިންގެ ދެބަސްވުންތައް ހިމެނޭ: ޚުތުބާ

އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޖިބަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަންކަމަށް ބާރު އެޅުން: ޚުތުބާ

ދަރިންނަށް އިސްލާމީ އަޤީދާ ކިޔަވައިދިނުމަކީ އަހަރެމެންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ އެންމެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތު: ޚުތުބާ

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މާދަމާ އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރައްވާނީ ފިރުޒުލް

ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ހުކުރު ޚުޠުބާގެ އިނގެރޭސި ތަރުޖަމާ ޓީވީން ދައްކަނީ

އެހެން މީހުންގެ އުނި ސިފަތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ނަފްސު އިސްލާހު ކުރުން މުހިންމު: ޚުތުބާ

މަސްއޫލިއްޔަތު ރަނގަޅަށް އަދާކުރާ ވެރިންނަށް މާތްﷲ ތައުފީގު ދެއްވާނެ: ޚުތުބާ