ހުކުރު ޚުތުބާ

ދުނިޔޭގައި އިންސާނާ ކިތަަންމެ މުދަލެއް ހޯދިޔަސް އެއީ ވަގުތީ އެއްޗެއް: ޚުތުބާ

މަގުމަތީގައި ދުއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރުމިނާ ހިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުމަކީ ނަފްސު ހަލާކަށް އެއްލައިލުން: ޚުތުބާ

އެންމެ އިސް ވާޖިބަކަށް ވާންވީ ތުރުކީ އާއި ސީރިޔާއަށް ދިމާވެފައިވާ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން: ޚުތުބާ

މުއްސަނދިކަމުގެ ހަގީގަތަކީ އަޅާއަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ފުދުންތެރިވުން: ޚުތުބާ

މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް: ޚުތުބާ

މުދަލުގެ ޒަކާތަކީ އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް: ޚުތުބާ

މައިންބަފައިންނަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ހިތާމީހާ އަށް ދުނިޔެމަތީގައި އުގޫބާތް ލިބޭނެ: ޚުތުބާ

ހުކުރު ޚުތުބާ އިނގެރޭސި ބަހުން ޝާޢިއު ކުރަން ފަށައިފި

އެމީހަކަށް ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން އެކަކު އަނެކަކަށް ހެޔޮ މަގު ދައްކުވައިދޭން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

ތިމާއަށް ލިބޭ އެއްޗަކުން ފުއްދައިގެން ހޭދަ ކުރުމަކީ އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދުގެ މުހިންމު އަސާސެއް: ޚުތުބާ

ރިޝްވަތަކީ އެކަމުގައި އުޅޭ އެންމެންގެ މައްޗަށް ލައުނަތް ހައްޤުވެގެންވާ ކަމެއް: ޚުތުބާ

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނަށް މުހުލަތު ދެއްވަނީ އިޞްލާޙުވެ ތައުބާވުމަށްޓަކައި: ޚުތުބާ

މީސްމީހުންގެ ސިފައަށް ފާޑުކިޔުމަކީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޢަމަލެއް: ޚުތުބާ

ހަގީގީ މުއުމިނަކީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ވެށި، ނުރައްކާތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްދޭ މީހުން: ޚުތުބާ

އިސްލާމީ އުންމަތް ބިނާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމު: ހުތުބާ

ވިޔަފާރީގައި މަކަރު ހަދާ އޮޅުވާލުމަކީ ދެ ދުނިޔެ އަބާއްޖަވެރިވެގެންދާނެ ކަމެއް: ޚުތުބާ

ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ބޭނުންވާ ނަމަ އީމާންކަމާ, ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރަން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

އެކަހެރިކޮށް ކުރާ ނަމާދަށްވުރެ ޖަމާޢަތުގައި ކުރާ ނަމާދުގެ ސަވާބު ހަތާވީސް ދަރަޖައަށް އިތުރުވެގެންވޭ: ޚުތުބާ