ޚަބަރު

ހުރިހައި ޚަރަދެއް ދޭ ސްކޯލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ޖަޕާނުން!

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދޭ ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފިއެެވެ.

Ads by STELCO

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޖަޕަނީޒް ގަވަރމެންޓް ސްކޮލަރޝިޕް ފޮރ 2023ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް ޖަޕާނުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ގްރެޖުއޭޓް ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީން އަންގައުފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުުރުސަތު މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 22ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވައިލައިފައެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސްކޮލަރޝިޕް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުންނެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގެ ގޮތުން އެޕްލިކޭޝަން ރިވިއުކޮށް ޓެސްޓް އަދި އިންޓަރވިއު މަރުހަލާއަށް ކުދިން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީގެ ފަރާތުންނެވެ. މި ޓެސްޓް އަދި އިންޓަވިއު އޮންނާނީ ވެސް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޖަޕާން އެމްބަސީގައެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޯސްތަކާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު http://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html މި ލިންކުން ލިބޭނެ އެވެ.

Ads by Urbanco
 1. ީލޮލް

  ޓީޗަރުންގެ މުސާރަވެސް ތިގޮތަށް ބޮޑުކޮފަ އެއޮތީ، ޓީޗަރުންނަށްވެސް ބޮޑުކުރި އެއްޗެއް ވީތަނެއްވެސް ނޭނގޭ،ލިބޭނެ ދުވަހެއްވެސް ނޭނގޭ، އެބޮޑުކުރި އެއްޗެއް ބޮޑުކުރިފަހުން ގިނަ ޓީޗަރުންނަށް ކުރީންލިބުންވަރަށްވުރެވެސް ވީ މަދުކަމަށް ޓީޗަރުން ބުނޭ، ޓީޗަރުންނަށްވެސް ލިބެންފަށާބީ ރިޔާސީއިންތިޚާބުގެ ކެންޕިއޮން ފެށީމަ ކަމަށް ބުނަނީ،
  ތި ދަރިވަރުންވެސް ކިއަވާނިމިގެން އައީމަ ތޯއްޗެއް ތިއެއްޗެއްވެސް ލިބޭނީ.

 2. ނާޅި

  ރިބާ ކެއުމާއި ރިބާގެ މުއާމަލާތަކީ ހަރާމް އެއްޗެއް ކަނުގައި ހުކުރު ހުތުބާގައި ވެސް ބުނި ! ދިވެހިންނަށް ރިބާ ކާންދޭ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކަކީ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވުސް ބޭންކުން ކުރާ ކަމަކީ ރިބާ ލޯން ރައްޔިތުންނަށް ދީގެން ފައިސާ ހޯދައިގެން ސަރުކާރުގައި ތިބޭ ސިޔާސީ މީހުން ޖީބަށް އެފައިސާ ވައްދާ ދިނުން !

 3. މަންކީޕޮކްސް

  ޖަޕާނަށް ގެންދެބާ ޕްލީޒް uwu