ޚަބަރު

ޒަމާން ދުއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނެ މަޙްލޫފަށާއި އާއިލާއަށް އިންޒާރު ދީފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ "ޒަމާން ދުއްވާލާނެ" ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން މަޙްލޫފަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފައި ވަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ނަންބަރަށް މީހަކު ފޮނުވި މެސެޖްތަކެއްގައެވެ.

މަހްލޫފަށް ދިން އިންޒާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ޔޯގާ އަކީ ހަލާލު ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އިންޑިއާގެ ޕަޕެޓަކަށް ވެގެން މަހްލޫފް ހަލާލް ކުރަނީ ބާތިލް ފިކުރެއް ކަމަށެވެ. އަބަދު މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ނުހުރެވޭނެ ކަމަށާއި އަތުޖެހުމުން "ނޮޅާލީމުސް" ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަލޭ އަތުޖެހުނުނަމަ ނޮޅާލީމުސް، މިއަދު ވެސް ކަލޭ ދުވެ ފިލީ. އަހަރުން ތިބީ ބަލަން. އަހަރެމެންގެ އަހަކާ ނުވަތަ ޖަމިއްޔާއަކާ ފިޔަވަޅު އަޅާލިޔަސް ކަލެއާ ކަލޭގެ އާއިލާގެ ޒަމާން ދުއްވާލާނަން. އަބަދު މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ނުހުރެވޭނެ،" އިންޒާރުގެ މެސެޖްގައިވެއެވެ.

އިންޒާރުގެ މެސެޖަށް ރައްދު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ "ތިޔަކަހަލަ ކޮހެއްގެއަތުން މަރުވެއްޖެއްޔާ ޔަގީނުންވެސް އަޅުގަނޑު ވާނީ ޝަހީދަކަށް" ކަމަށެވެ.

މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރު ކަމަކީ މާގަދަ ކަމެއްކަމަށް އިންޒާރު ދިން މީހާއަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ނަމަވެސް މަގާމަކީ އޭނާއަށް އެއްވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ބިރުދައްކައިގެން އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ހާސިލްނުވާނެ." މަޙްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

  1. މަރުތަޅު

    ާތާހިރު ވެއްޖެއެއްނޫ، ދީނީއިލްމުވެރީން އެއޮއްވަރަށް ޔޯގާނުބާއްވާށޭ ވިދާޅުވެ ވިދާޅުވެއޮއްވާ މާތްވެގެން އިސްލާދީނުގެ ހުރުމަތްކަނޑާ މިއޮއްނުބައި ފާހިޝް ކަންތައް ޔޯގާގެ ނުބައިފާހިޝް ކަންތައްގަނޑު ކޮށްފާ ތިމާއަށް ކުރެވުނު ކަންތައް ފޫބައްދަން އެހެންމީހުންގެ ބޮލުގާ ބޮޑެތި އިލްޒާމުތައް އަޅުވަން މަޚުލޫފު މި ފަށައިގަތީ ހާދަ ހީލަތްތެރި މަކަރުވެރ ހިޔަޅު ގޮތަކަށޭ ދޯ.