ޚަބަރު ސިޔާސީ

ޒައިދުގެ ސުވާލެއް: މާލޭ މޭޔަރުގެ މަޤާމަށް ކުއްލިއަކަށް މި ވަރުގެ ޑިމާންޑެއް ބޮޑުމިވީ ކީއްވެތޯ؟

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

މާލޭ މޭޔަރުގެ މަޤާމަށް ކުއްލިއަކަށް މި ވަރުގެ ޑިމާންޑެއް މިބޮޑުވީ ކީއްވެތޯ ޝެއިޚު ޢަލީ ޒައިދު ސުވާލުކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

ޒައިދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ލޭގެ މޭޔަރުކަމުގައި ހުންނެވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، ކުރިއަށް އޮތް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމުގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ފުރުސަތު ހުުޅުވިފައިވާ ދަނޑިވަޅޭއްގައެވެ.

"މާލޭ މޭޔަރ މަޤާމަށް ކުއްލިއަކަށް މި ވަރުގެ ޑިމާންޑެއް މިބޮޑުވީ ކީއްވެތޯ" ޒައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް މިހާރުގެ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މަހުލޫފު "އެކްސް"ގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޭނާ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް މާލޭގެ ރައްޔިތުން ތާއީދު ކޮށްދެއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމަށެވެ.

މި މަގާމަށް ސިޔާސީ އެކި މެމްބަރުން ދަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. ޒައިދު.. ބުނަން ވާހަކައެއް
  އަހަރެންވެސް މީ ކަލޭ ކިޔެވި ސަލަފިއްޔާއިން ކިޔެވި މީހެއް..
  ސޯ.. މައިތިރިވެގެން ހުރޭ..
  ނޫނީ ސޯޓް ބާލަން ޖެހިދާނެ

  • ކޮށާން

   ޒައިދު ކިޔެވީ ސަލަފިއްޔާއަކުން ނޫނޯ!!! ބޮޅެއް!!!

   • އަފީފާ

    މަމީ މާލެއުފަން މާލޭމީހެއް ހަމަގައިމުވެސް
    މަގޭ14ވޯޓް މަހުލޫފަކައްނުދޭނަން

  • އަޒްރާ

   މީހުންގެ ސޯޓް ބޭލުމުގެ ކރިން ތިމާގެ ސޯޓް ވީ ކިހާހިސާބެއްގަ ކަން ޔަގީންކޮއްލައްވާ

  • ޙަސނަބެ

   އާނއެކޭ…. މަވެސްހުރިން އޭރު…….އެއީހަމަ ހިނގިކަމެއް.

  • ސައިޒު

   ޗުޕްކަރޯ.

 2. ގަރީބު

  މޭޔަރު ކަމުގައި ހުރިއިރު މުއިއްޒުއަށް ލިބުނި ފައިދާގެ ވާހަކަ ބުނީމަ ކަންނޭ

 3. ޝޭހު ލޭބަލް ޖަހައިގެން ސިޔާސީ ހުރިހާ ކަމަކަށްްއަނގަބާނާތީ ވަރށް ފޫހިވޭ. މަރުހޫމް ޝޭހު ފާރޫގު ހެން ސިޔާސީ ކަންތަކާ ދުުރުގަ މީހުންނަށް ދީނީ ނަސޭހަތްދީ ހޭލުންތެރިކުރުވަން އުޅެބަލަ. ހަގީގީ އިލްމުވެރިންނަކީ އެއީ. މީހުންގެ އިތުބާރާ އިިހްތިރާމްލިބި އެތައް ބައެއްް ހެޔޮމަގަށް އެޅުވުމަށް ހައްދުފަހަނަ ނާޅާ މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު އުޅުއްވި ބޭކަލެއް ފާރޫގަކީ. މިހާރު ވާގޮތަކީ ފަގުޑި އެޅީމަ ޝޭހެެއް، ތުބުޅިލާ ޖުުއްބާލީމަ ޝޭހެއް. ވަރިހަމަ އުޑެއް ބުޑެއް ނުދަތަސް. އެބަތިބި ޕާކިސްތާނަަށް ގޮސް ހައްދުފަހަނަ އެޅި ޖަމާއަތްތަކަށް ވާގިިދޭ ސްކޫލުތަކަށް ގޮސް ހަެއެއްކަ މަސް ނޫނީ އަަހަރެއްހާ ދުވަހު ފެމްވަރަކަށް ނުާ ގޮތަކަށް ކިޔަވާލަައިގެން އައިސް އުޅޭ މީހުން ވެސް.

 4. އެއީ ތިކަހަލަ ތަންދޮރު ދަންނަޖާހިލުން ގިނަވީމަ

 5. މޫސާ ސައީދު

  މާލޭ މޭޔަރ ކަމުގެ މަގާމަކީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ވާސިލް ވެވޭ އެލިވޭޓަރ އެއް ކަމަށް ހީކުރެވެނީ ކަމަށް ވެދާނެ