ޚަބަރު

17 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ދިޔަވާތީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ޚާޝީޔާ މުޙައްމަދު ، ދެން އޮންލައިން
ދިޔަވި ލޯންޗު-- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ބ.ގޮއިދޫން ފުރައިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ "ފްލައިންގ ފިޝް 12" ނަމަކަށް ކިޔާ ލޯންޗެއް ދިޔަ ވެގެން އެމްއެންޑީއެފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

Ads by Hajj Corporation

އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނީ 17 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި 24 ފޫޓުގެ މި ލޯންޗު ދިޔަވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ފަޔާ ސްޓޭޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:03 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓު ލިބުމާއެކު އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ސިފައިން ލޯންޗު އޮތް ސަރަހައްދަށް ގޮސް ޕަންޕު ބޭނުންކޮށްގެން ލޯންޗުން ފެން ހިއްކުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ލޯންޗު ދިޔަވާން ފެށީ ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ލޯންޗުގެ ބައެއް ފަޅައިގެން ގޮސްގެނެވެ. އަދި ދިޔަވާން ފެށުމުން ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރަށް ވައްދައި ދިޔަ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި އެވެ.

Ads by Allied Insurance
  1. ޞައްދާމު

    އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނީ 17 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި 24 ފޫޓުގެ މި ލޯންޗު ދިޔަވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ފަޔާ ސްޓޭޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:03 ހާއިރު ކަމަށެވެ. ލޯނަޗް ވެސް އެއެންމެންވެސް ފޔރަތަމަ ހައްޔަރުކުރޭ!