ޚަބަރު އެމެރިކާ ދުނިޔެ

އެމެެރިކާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ސަފީރަކު އައްޔަން ކުރަނީ

އަޙްމަދު ޝިޔާރު ، ދެން އޮންލައިން
ހުގޯ ޔޫ ހޯ ޔޮން؛ ކަނާތް ފަރާތުން ދެވަަނައަށް. ފޮޓޯ: މެރީޑިއަން

އެމެެރިކާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ސަފީރަކު އައްޔަން ކުރަން ނިންމައި އެކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara
Ads by Sosun Fihaara

ވައިޓް ހައުސްއިން އިއްޔެ ބުނީ ރާއްޖެއަށް ޚާއްސަކޮށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރަކަށް ހޫގޯ ޔޫ ހޯ ޔޮން އައްޔަންކުރުމަށް އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހޫގޯ ޔޫ ހޯ ޔޮންއަކީ އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފީސް އަންޑާރ ސެކްރެޓަރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ގްރޯތު, އެނާޖީ އެންްޑް އެންވަޔަރަމަންޓްގެ އިސް މުޝީރުކަމުގެ މަޤާމުގައި މި ވަގުތު ހުންނެވި ބޭފުޅާއެވެ.

އޭގެ ކުރިން ވަގުތީ ގޮތުން ހުންނެވީ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބިއުރޯ އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އެފެއާޒް ޕްރިންސިޕަލް ޑެޕިއުޓީ އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް އޭނާއަކީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ސަފީރަކު އައްޔަންކުރަން ނިންމާފައި މިވަނީ އެ ޤައުމުގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕެއޯ މީގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ ޤައުމުގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރާނެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނިކޮށެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!