ލައިފްސްޓައިލް

ކަންކަން މަތިން ފަސޭހައިން ހަނދާން ނެތި، ޝައުގުވެރިކަން ގެއްލެނީތަ؟ މިއޮތީ ހައްލު

ކޮޓަރިއަށް އެއްޗެއް ބަލާ ވަންނަތަނުން، ވަނީ ކޯއްޗެއް ބަލާ ކަން ހަނދާން ނެތެނީތަ؟ މީހަކަށް މެސެޖެއް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ކަމަކަށް ގެއްލިފައި އިނދެގެން އެހެން މީހަކަށް މެސެޖު ފޮނުވޭތަ؟ ކަމެެއް ކުރަން ހުރެފައި ކުއްލިއަކަށް ކުރަން އުޅުނު ކަން މަތިން ހަނދާން ނެތޭތަ؟ ނުވަތަ މީހަކު ކައިރި ބުނަން ހިތަށް އަރުވައިން ހުރި ވާހަކައެއް ކުއްލިއަކަށް ހަނދާން ނެތޭތަ؟ މިފަދަ ކަންކަން ދިމާވުމަކީ ނަފްސާނީ ބައްޔެއްގެ ނިޝާންތަކެވެ. ވަގުތު ފާއިތުވެ ގޮސް، ފަރުވާ ނުކުރެވޭހާ ހިސާބަށް މީހާ ދިއުމުގެ ކުރިން ހައްލު ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

އަހަރެމެން އެންމެންނަކީވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ބައްޔެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހުންނެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މާ ބުރަކޮށް އުޅެ ރަނގަޅަށް ނިދި ނުލިބުމަކީވެސް ހަށިގަނޑަށް ދެވޭ އަނިޔާއެކެވެ. މާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އުޅުމުން ހަމައެކަނި އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ފެންނާނީ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށަކުން ނޫނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އަހަރެމެންގެ ސިކުނޑިއަށް ވެސް ވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެއެވެ.

ފަސޭހައިން ކަންކަން ހަނދާން ނެތި، ކުރާ ކަންކަމުން ޝައުގުވެރިކަން ގެއްލުމަކީ ސިކުނޑި ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުބަލި ވެފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ. ކަންކަންމަތިން ހަނދާން ނެތި، ޝައުގުވެރިކަން ކަން ގެއްލުމަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދިމާވާ ކަންކަމަށް ވާނަމަ، ދިރިއުޅުމުގެ ބައެއް އާދަތަކަށް ބަދަލުގެނެސްގެން އެކަމަށް ހައްލު ލިބޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެފަދަ ކަންކަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދިމާވާނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނަފްސާނީ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ތިރީގައި ބުނެދީފައި އެވަނީ މަދު މަދުން ކަންކަމުން ހަނދާން ނެތި އެފަދަ ކަންކަން ވާނަމަ އެކަމަށް ހައްލެވެ.

ނިދުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ކުރާ މަސައްކަތަށް ވެސް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ނިންމޭނީވެސް ކޮންމެ ރެއެއްގެ ހަމަ ނިދި ލިބޭ ނަމައެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ދުވާލަކު 7 ނުވަތަ 8 ގަޑިއިރުގެ ނިދި ބޭނުންވާނެއެވެ. ނިދުމުގެ ކުރިން ކޮފީ ފަދަ ބުއިންތައް ބުއިމަކީ ސިއްހަތަށް އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. ކިތަންމެ ބުރަކޮށް އުޅެން ޖެހުން ނަމަވެސް، ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް ހަމަ ނިދި ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ސިކުނޑި ދުޅަހެޔޮކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ގިނައިން ފެން ބޮއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ގިނައިން ފެން ބުއިމުން ސިކުނޑިއަށް ބޭނުންވާ ނިއުޓްރިއެންޓްސް ލިބޭނެއެވެ. ދުވާލަކު މަދުވެގެން 8 ތަށި ފެން ބުއިމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މަސައްކަތުގައި ކިތަންމެ އަވަދިނެތި އުޅުނި ނަމަވެސް ފެން ބުއިމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ބެލެންސްޑް ޑައިޓަކަށް އަމަލުކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިންމެވެ. ތައްޔާރީ ކާނާ ކެއުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި، ތަރުކާރީ އަދި މޭވާ ކެއުމުގައި ހިމެނުމަށް އިސްކަން ދޭށެވެ.

ބާރަބަރަށް ކަސްރަތު ކުރުމަކީވެސް ސިކުނޑި ދުޅަހެޔޮކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ވަރަށް ލުއި ކަސްރަތެއް ނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހެއްގައި ވަކި ވަގުތެއް ކަސްރަތު ކުރަން ހޭދަކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ބޭކާރު ކަންކަމާއި އަބަދު ވިސްނައިގެން ބޯ ގޮއްވުމާއިވެސް ދުރުވާން ޖެހެއެވެ. އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ސިކުނޑިއަށް ބުރަބޮޑު ނުވާނެހެެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ބައްޓަން ކުރުމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!