ލައިފްސްޓައިލް ސިއްޙަތު

ކުޅިކޮށް ކައިގެން ކެއްސުންގަނޑެއް އަރައި މީހެއްގެ މޭކަށިތައް ބިނދިއްޖެ

މަރްޔަމް އަޙްމަދު ، ދެން އޮންލައިން

ޗައިނާގައި އަންހެނަކު ވަރަށް ކުޅިކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެއް ކައިގެން ކޮށިއެރުމުން އޭނާގެ މޭކަށިތައް ބިނދިއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ސައުތް ޗައިނާ މޯނިންގް ޕޯސްޓުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ހުއަންގް ނަމަކަށް ކިޔާ މި އަންހެން މީހާ ކާން ހުއްޓާ ކެއްސުންގަނޑެއް އަރައި އޭނާގެ މެއިން އަޑެއް ގޮވިކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ މާބޮޑު ކަމަކަށް ނުހަދާ އެހެން އުޅެނިކޮށް ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން އޭނާއަށް ނޭވާލާންށާއި، ވާހަކަދައްކަން އުނދަގޫވާން ފެށީކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޑޮކްޓަރަށް ގޮސް ސީޓީ ސްކޭނެއް ހެދުމުން އެނގުނީ އޭނާގެ މޭކަށިގަނޑު ބިނދިފައިވާކަމެވެ. އަދި ޑޮކްޓަރުން ބުނި ގޮތުގައި އެހާ ފަސޭހައިން އޭނާގެ މޭކަށިގަނޑު ބިނދުނީ އޭނާގެ ގައިގެ ބަރުދަން ލުއިވެފައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ހިކިކަމުން ކަމަށެވެ.

އޭނާ އަމިއްލައަށްވެސް ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މޭކަށިގަނޑު ބޭރުންވެސް އިނގޭ ވަރަށް އޭނާ ހިކި ކަމަށެވެ. އަދި މި އަނިޔާއިން ރަނގަޅު ވުމުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް  މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Ads by PNC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!