ސިއްޙަތު

އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ހަގީގަތް، ނުރައްކާ އެބައޮތްތަ؟

ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ހުން ބޭހެއްގެ ކޮލިޓީ ދަށްވުމުން ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

މޫނުގައި ހުންނަ ލަކުނުތައް ފިލުވަން ބޭނުން ނަމަ ކުރަންވީ މިކަންތައްތައް

ޑިޕްރެޝަން ހުރިތޯ އަމިއްލަޔަށް ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

ކުޑަކުދިންނަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތްތަކުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިނގައިފި

ބޭނުން ކޮންމެ އެއްޗެއް ކައިގެން، ބަރުދަން ލުއި ކުރެވިދާނެ ގޮތެއް

ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ޗީޒްއެއް ވަނީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައި: އެމްއެފްޑީއޭ

ލެޕްރަސީ ފެތުރުން ހުއްޓުވި ފުރަތަމަ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ

"ޕީސީއޯއެސް" އާއި ގުޅޭ ޚާއްސަ ސެމިނާއެއް ނޮވެންބަރު 2 ގައި ބާއްވަނީ

ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކަށް ނުބައި ވެކްސިނެއްދިން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ޓްރީޓޮޕްގެ އިހްމާލުތަކާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އިސްވެ ބަލަން ފަށައިފި

ލެޕްރަސީ ނެތް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަކޮށްފި

މަސްނޫޢީ އަތާއި ފައި ހަދައިދޭ ފުރަތަމަ ލެބާއެކު ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ތިންގުނަ ކުޑަ ކުރެވޭނެ

ކުޑައިރު ގެވެށި އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅޭނަމަ ދަރިމައިވުމަށް ދަތިވެދާނެ: ދިރާސާ

ސަމާލުވޭ! ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ސިރަޕެއްގައި، ސިއްހީ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ މާއްދާއެއް

ހޮޑުލައި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާއަކީ ކާ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ އެއްޗެއް ނޫން: އެޗްޕީއޭ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 8 އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި

ކެންސަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕެޓް ސްކޭން މެޝިން ގެނައުމަށް އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކޮށްފި