ޚަބަރު ސިޔާސީ

ޕްރައިމަރީއަށްފަހު ޕާޓީ ބައިބައިވެއްޖެނަމަ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަން އުނދަގޫވާނެ: ރައީސް

އަޙްމަދު ޝިޔާރު ، ދެން އޮންލައިން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަން ފަސޭހަވާނީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށްފަހު ވެސް ޕާޓީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by MWSC

އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އަންނަ ޖަނަވަރީގައި ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އެ މީހަކު ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސްް ޕްރައިމަރީއަށްފަހު އެމްޑީޕީ ބައިބައިވެ ދެ ފަޅިވެގެން ގޮސްފިނަމަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަން ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށްވާނެކަމަށް ވެސް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ޕްރައިމަރީ ނިމުމަށްފަހު ރިިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގައި ޕާޓީގެ އެންމެން އެކުއެކީގައި ތިބުމަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވެސް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!