ޚަބަރު

އެމްކިއުއޭއިން އެކްރެޑިޓް ނުކުރާ ދެ ކޯހެއް އެވިޑް ކޮލެޖުން ހިންގާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ވމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ, އެމްކިއުއޭގެ އެކްރެޑިޓޭޝަނާ ޚިލާފަށް އެވިޑް ކޮލެޖުން ކޯސް ތަކެއް އިޝްތިހާރު ކުރަމުންދާތީ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފިއެވެ.

އެމްކިއުއޭ އިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ އެވިޑް ކޮލެޖުގެ އިންސްޓަގްރާމް ޕޭޖުގައި އިޝްތިހާރު ކޮށްފައިވާ ދެ ކޯހެއްގައި އެމްކިއުއޭ އެކްރެޑިޓޭޝަނާ ޚިލާފު މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ކޮލެޖްގެ ޕޭޖްގައި އިޝްތިހާރުކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ކޯހަކީ ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބޭ ކަމަށް އިޝްތިހާރުކޮށްފައިވާ ކޯހެކެވެ. އެއީ "އޭސީސީއޭ އެޕްލައިޑް ނޮލެޖް" ދާއިރާއިންނެވެ.

ދެވަނަ ކޯހަކީ ލެވެލް 8 ގެ "އޭސީސީއޭ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްރޮފެޝަނަލް" ކޯހެކެވެ. އެއީ އަހަރެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ ކޯހެކެވެ.

އެމްކިއުއޭ އިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނީ މިދެކޯސް އެކްރެޑިޓް ނުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.

  1. ޢަހްމަދު

    އަޅެ މިއީ އަރަތެއްތަ! ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކަށް ދާއިމީ ހައްލު ގެނެވެން ނެތީބާ! ޢެމް.ކިއު.އޭ ގަތިބީ ތަސައްރަފު ފުދިފަ ތިބި ބައެއްތަ ނޫނީ 7 އަހަރުގެ ކުދިންތަ؟ ދާއިމީ ހައްލެއް ނުގެނެވެނީ ގާބިލްކަން ނެތީމަބާއޭ ސުވާލު އުފެދޭ! ގާބިލްކަން ނެތިއްޔާ އިސްތިއުފާ ދޭންވީނު.

    • މުހައްމަދު

      ކެތްތެރިވޭ! އެފަދަކަންކަން އާމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަކީވެސް އެމްކއިއުޢޭއިން ކުރަން ރަނގަލު ކަމެއް! އަދި ފިޔަވަޅު އަޅާވާހަކަ މީޑިއާއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް ވެސް ހުންނާނެ ކަން ދަންނަން ޖެހޭ!