ލައިފްސްޓައިލް

އަންހެނުން ގިނަ ދުވަހު ސިންގަލްކޮށް ތިބެނީ ކީއްވެ؟

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުމަށް ފަހު ދެމީހަކު ވަކިވުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް އެކަކަށް ވަރަށް ފުން އަސަރުތައް ކުރުވާ ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ދެ މީހުނަށް ވެސް މި އަސަރުތައް އެއް ވަރަކަށް ކުރެއެވެ. ބައެއް މީހުން އެއް ގުޅުން ނިމޭއިރަށް އަނެއްކާވެސް އާ ގުޅުމެއް ފަށައިގަނެއެވެ. ނަމަވެސް ދެން ތިބި މީހުނަކީ އެހާ ފަސޭހައިން " މޫވް އޮން" ކުރެވޭ މީހުނެއް ނޫނެވެ. މޫވް އޮން ކުރެވުނަސް ސިންގަލް ކޮށް ތިބެން ބޭނުންވާ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

ގިނަ ދުވަހު ސިންގަލްކޮށް ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ބޮޑު އިންސައްތަ އަކީ އަންހެނުން ކަމުގައި ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ. ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ. ބައެއް އަންހެނުން ގިނަ ދުވަހު ސިންގަލް ކޮށް ތިބޭ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ވުރެ ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކު އޭނާ އިމްޕްރެސް ކޮށް ނުލެވޭތިީ ކަމުގައިވެސް ބުނެއެވެ. ތިމާ ބޭނުން ވާ މިސްޓަރ ޕާފެކްޓުގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.

އެހެން ބައެއް އަންހެނުން ބުނާ ގޮތުގައި ސިންގަލްކޮށް ހުންނަން ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބޭތީއެވެ. އެހެނީ ބައެއް މީހުނާއި ގުޅިގެން އުޅޭއިރު ބޭނުން ވާ ތަން ތަނަށް ނުދެވި ރައްޓެހިންނާއި ބައްދަލުނުކޮށް ވެސް އުޅެންޖެހެއެވެ. ނުވަަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕާސްވޯޑުތައް ހިއްސާ ކުރުން ފަދަ ކަންކަންވެސް ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެކި މީހުން ސިންގަލް ކޮށް ތިބެން ބޭނުންވާ ސަބަބު ތަފާތުވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި މި ހިމަނާލީ އޭގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ އާންމު ކަންތައްތަކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!