ޚަބަރު ސިޔާސީ

ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ބޭރުކުރުމަށް ރީކޯ މޫސަ ގޮވައިލައްވައިފި

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން
ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ރައީސް ޞާލިހުގެ އަރިހުގައި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ބޭރުކުރުމަށް މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ) ގޮވައިލައްވައިފިއެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ދުރުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު ދާދިފަހުން އަލުން އެމްޑީޕީއާއި ގުޅި ވަޑައިގެންނެވި ރީކޯ މޫސަ ގެންދަވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޭނުމަކީ މަޖިލިސްގެ ރައީސްކަމުން ބާލަފާނެތީ އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތުގައި ޕާޓީ މެމްބަރުން ތިބިކަން ދެއްކުންކަމަށެވެ.

"އެމްޑީީޕީގެ ރައީސަކަށް ހުރެގެން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ބޮލަށް އެރިގެން ކުރިން ވެސް އޮތީ މުޅި އުމުރަށް މުސާރަ ލިބޭނެ މަޤާމެއް ހޯދާފަ. މިހާރު ނަޝީދުގެ ބޭނުމަކީ މަޖްލިސްގެ ރައީސް ކަމުން ބާލަފާނެތީ ތިމަންނަ ފަހަތުގަ ޕާޓީ މެމްބަރުން ތިބި ކަން ދެއްކުން؟ މީނަ ޕާޓީން ބޭރުކުރޭ" ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ޓެގު ކުރައްވާ ރީކޯ ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވިއެވެ

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް ފަހު އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ހަމަނުޖެހުންގަނޑު ބޮޑުވެފައިވާއިރު އިންތިހާބުން ނާކާމިޔާބުވެ ބަލި ގަބޫލުކުރެއްވުމަށްފަހު ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ޕާޓީ ތެރޭގައި އިތުރު ގޮތްޕެއް އުފެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ފަައްޓަވައިފައެވެ.

 1. އިބުރޭ

  މޫސައްއެމްޑީޕީގެރައިސްކަންދޭށޯ

 2. ދެން އެމްޑީޕީ ތެރެއިން ނަޝީދު ފެކްޝަން އުފެދި، ޕީޕީއެމް އުފެދުނު ގޮތަށް ވާނީ ، ސޯލިހުގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ފަހުގައި ވެރިކަން ކުރާން ނަޝީދު ތައްޔާރުވަނީ !

 3. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި މަމެންގެ ފިކުރެއްގެ ދިރުމާއި ގުޅެމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް އަހާން ކުރިއަށޭ ކުދިންނޭ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 4. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކުގައި ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ދޫކުރާނީ މިފަހަރު އަންނި ހޮވާފައޭ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިނގާ ނަގާށޭ ކަށިން ހިތްވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ވަތަން ގެ އެންމެ ކަތުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ކުއްޔަށް ކުރާ ޚަރަދު ނިމުމަކަށް ގެންނަ ފިކުރު އާރޯކުރަމާ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ބޭނުން ކޮންމެ ކަތަކަށް ގޯއްޗެއް ދިނުމުގެ ދަންމަރު ރޯކޮށް މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ލޮލުން ފޭދޭ ކަރުނަ ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ…..

 5. ހިނގާދަމާ

  ފިކުރެއް ފިކުރެއް ފިކުރެއް ފިކުރެއް ފިކުރެއްގެ ދިރުމޭ ދިރުމޭ ދިރުމޭ ދިރުމޭ ގުޅޭށޭ ގުޅޭށޭ ގުޅޭށޭ ގުޅޭށޭ ގުޅޭށޭ ހިނގާދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ދިރުވަން ފިކުރެއްގެ ދިރުން ހިނގާ ދެމާ ސޮޔެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ވެސް މިގައުމުން ބާލާނެއޭ އަންނި އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުން މިގައުމު މިނިވަން ކުރާނެއޭ އަންނި އެއީ މިވަތަންގެ މަޔަކާއި ބަފައެއްގެ ހަލާލު ދަރިއެކޭ ކުރާށެ އިތުބާރު މިކަމަށް ނުވިއްކާނެއޭ މިވަތަންގެ މިނިވަންކަން އިންޑިއާ އަށް ނުވިއްކާނެއޭ ދެން ވެރިކަމަށް އަންނި އަށް އާދެވިއްޖެނަމަ ޔަގީން ކަމެކޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަމާ މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަން ދެކެ ލޯބިވާ ދިވެހިދަރިއަކު ދިވެހި އެންމެ ދަރިންގެ ހައްގުގައި އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ހިނގާ ބަލައިގަންނަމާ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ އަންނަން އޮތް ޖީލުގެ ފަހިކުރިމަގު ހިނގާ މަމެން މި ޖީލުގެ މަސައްކަތުން މިވަތަންގެ ބަންޑާރަ ފައިސާ ފޮށީގައި ހުރި ފައިސާ ފޮއްޗަކީ ދަރަނިން ސަލާމަތް ވެފައިވާ ފައިސާ ފޮއްޗަށް ހަދަމާ އަންނަން އޮތް ޖީލަށް ދެމާ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު މި މިސްރާބަށް ދަމާ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އެންމެން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 6. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ތެރޭން ބަރުލަމާނީ އެއް ގެންނަމާ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރުމާ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ފަހި ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އެމެން އުއްމީދުގެ ކުރިމަގު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަން އެމެންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމާއި ގުޅެމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 7. ހިނގާދަމާ

  ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދޭން ޖެހޭ ޗުއްޓީ ބަރާބަރަށް ދޭނަމޭ މަމެން ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ތެރޭން ހިނގާށެ ނަލަކުރުމާ ދަރިންގެ ފަހި ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އެމެންގެ އުއްމީދުގެ މަތިވަރު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ އެމެންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން އެންމެ ކަތުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދީގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ފިކުރެއްގެ ދިރުމާއި ގުޅެމާ ހިނގާ ގުޅެމާ ހިނގާ ދަމާ ގުޅެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….