ދީން

ޙައްޖާއި އުމްރާއަށް ދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްވުމަކީ ތިމާ ދެކެ ﷲތަޢާލާ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަޔާތުގައި މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް އުއްމީދެކެވެ. މި އުއްމީދަކީ ތިމާގެ ފެންވަރާއި ހަސަބާއި ނަސަބެއްގެ ފަރަގެއް ނެތި ތެދުވެރި ، ހަމަ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ހިތުގައި ހިނގާނެ އުއްމީދެކެވެ. ފަގީރަކަސް މުއްސަންޖަކަސް އަދި އަމީރަކަސް ޔަތީމަކަސް ވިޔަސްމެއެވެ.

ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަމާމެދު ބައެއް މީހުނަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްލެވޭތީ އެވެ. އެ މާތް ބިމަށް ޙާޟިރުވުމަށް " އަދި ތަންކޮޅެއް އަވަހެއްނު" ނޫނީ "އަދި ލަހެއް ނުވޭ" ގެ ވިސްނުމުގައި މި އަޅުކަން ހަޔާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ކަންކަމަށް ހަދަން ތިބީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް ކިތައް ބޭފުޅުންތޯއެވެ. އެފަދަ އަޚުންނަށާއި އުޚުތުން އަޑު އަހާށެވެ.

ލޯބިވާ އަޚާއެވެ. ލޮބުވެތި އުޚުތާއެވެ. ނޫނެކެވެ! ހެޔޮ އެއްވެސް ކަމެއް ލަސްނުކުރާށެވެ. ފަސާދައެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ނަމަ އަބަދުވެސް ފަހަތުގައި ބާއްވާށެވެ. އެހެނީ މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާއުކިޔާ ލޯމަރާލަން ޖެހޭނެ ވަގުތަކީ އިއުލާނެއް ނެތި ދާދި އަވަހަށް ބައްދަލު ކުރަން ޖެހިދާނެ ވަގުތެކެވެ.

ކިތަންމެ މީހަކު ހައްޖަށް ނުވަތަ އުމްރާއަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ޓިކެޓް ނަގާފައި ވިސާ ޖައްސާފައި ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅަށް ނުދެވި އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި އެއްބަޔަކު ފުލައިޓްތެރޭގައި އަނެއްބަޔަކު ޖިއްދާގައި އަބަދުގެ އަބަދަށް ލޯމަރާލަން ޖެހިފައި އެބަހުއްޓެވެ.

އަޚާ އެވެ! އުޚުތާއެވެ! ވިސްނަވާށެވެ. ފަގީރަކީ ކާކުތޯއެވެ. މުއްސަދި މީހާގެ ހަޔާތުގެ ފަހުސަފުހާތަކަށް ހައްޖުގެ އަޅުކަން ލިޔެގެން ފައިސާ އެއްކުރުމުގައި އަދިވެސް އެހުރީއެވެ. ފަގީރު ނިކަމެތި އިންސާނާ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ދިރިއުޅުމުން ބާކީކުރި ލާރިކޮޅު އެއްކޮށްގެން "ﷲ ތަޢާލާގެ މެހެމާނެއް"ގެ މަގާމު ލިބިގަތީއެވެ. އަދި ދެއަތް މައްޗަށް އުފުލާ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރޭ ޙާލުގައި "އާދޭހޭ! ޙާޟިރު ވެއްޖައީމޭ" އެ ބުނަނީ އުފަލާ ތާޢަތާ އެކުގައެވެ.

މި އުއްމަތުގެ މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ އިބުނު އުޘައިމީންގެ ހަރުދަނާ ، ބުއްދިވެރި ބަސްކޮޅެއްގައި ވެއެވެ.

"ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއް ދުރާލާ ކުރީބައިގައި ކުރުން ރައްކާތެރިކަން ބޮޑެވެ. ކުރަން ޖެހިފައިވާކަންކަން ފަސްކުރާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވެ. ކަންކަން ފަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރަން ޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުނިޖެހޭ ގޮތް ވެއެވެ. މިގޮތަށް ކަންކަން ފުނިޖެހެމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން އެކަންކަން ނުކުރެވޭހާ ގިނަވެއެވެ."

ދަނެ ހިތުގައި ބިންވަޅު ނަގަންވި ކަމަކީ މިއީއެވެ. ތިބާގެ ގޭގެ ރަނގަބީލް ޖަހާލުމާއެކު ބޭރުބަލާ ބިއްލޫރި ކޮޅުން ބަލާލަނީ ބޭރުގައި ހުރީ ކާކުތޯއެވެ. ޕިއްޒާ ކާހިތްވިޔަސް އަހަރެން ޕިއްޒާއަށް އޯޑަރު ނުކުރާތީ އަނބުރާ ފޮނުވާލަނީއެވެ. ހަމަ މިބީދައިން ﷲ ގެ ގެފުޅަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ތައުފީގު ލިބިގެންދާނީ ﷲ އެކަމުގެ ހެޔޮ ރަހުމަތް ލެއްވެވި މީހަކަށެވެ. ތިމާގެ ލޯބިވާ މީހުންނާއި އިއްޒަތްތެރިން ތިމާގެ ގެއަށް ވައްދާ ފަދައިން ﷲ ގެ ގެކޮޅަށް ވަނުމުގެ ތައުފީގު މިންވަރުކުރެއްވުމަކީ ތިމާ ދެކެ ﷲތަޢާލާ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.

އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގައިވެއެވެ.

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ، يَعْنِيْ الْفَرِيْضَةَ، فَإِنَّ أَحَدَكُم لَا يَدْرِيْ مَا يَعْرِضُ لَهُ)) [صحيح الجامع الصغير برقم 2954] މާނައީ: އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާގެ ކިބައިން ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘުކުރެއްވިކަމަށް ރިވާވެގެންވެއެވެ. ”ތިޔަބައިމީހުން ޙައްޖަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ! އެބަހީ ފަރުޟު ޙައްޖެވެ. ހަމަކަށަވަރުންވެސް ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ކަންދިމާވާނެގޮތެއް އެކަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ.“

(ޝައިޚް މުޖުތަބާ ޙަމީދުގެ ދަރުހަކުން)

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!