ޚަބަރު ސިޔާސީ

ޓޮމް ނާޒިމަށް: ރައީސް ޔާމީން ދިފާއު ކުރައްވަނީ، ސަޕޯޓަރުންގެ ވޯޓުން ހޯދުމަށް ނަމަ، ހިތާމަހުރި

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޠާރިޤު--

އިދިކޮޅު ލީޑަރު، ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެވެން ޖެހޭ ކަމަށް އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނާޒިމް(ކާނަލް ނާޒިމް) ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ވޯޓު ހޯއްދެވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަަމަށްވާނަމަ، އެއީ "ހިތާމަހުރި" ކަމެއް ކަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤު(ޓޮމް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ޠާރިޤު ކުރައްވައިފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމްއެންޕީން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި އޮންނަވާތީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ނާޒިމް ދެއްކެވި ވާހަކައާ ގުޅިގެންނެވެ. ޠާރިޤު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވަނީ ރާއްޖެ މިނިވަން ކުރެއްވުމުގެ ޖިހާދު ކަމަށެވެ.

"އިންޑިޔާ ސިފައިން މިހާރުން މިހާރަށް ފައިބަން ގޮވާލަބަލާށެވެ. ތިހުރި ދިމާލެއް ސާފުވާނީ އޭރުންނެވެ." ނާޒމް ޓެގް ކުރައްވައި ޓޮމް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޭ އެމްއެންޕީން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެގެން އަންނައިރު، ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނެވުމަށް ނިންމަވައިފައިވާ ސިޔާސީ ލީޑަރަކު ޖަލުގައި އޮތުމަކީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި އޮވެގެން ނުވާނެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވެން ވާނެ އެބޭފުޅާ އަށް. އެއީ އަޅުގަނޑު މިއަދު ގަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ." އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އޭނާ އަކީ ޖަލުގައި ވަރަށް ނިކަމެތިކަމާއެކު އޮންނަން ޖެހުނު މީހެއް ކަމަށެވެ. މި ސަބަބާ ހުރެ، އެއްވެސް މީހަކު ޖަލަށްލާން އޭނާގެ އާއިލާއިން ދުވަހަކު ވެސް ނޭދޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

Ads by HDC
 1. ދިސްވޭ

  މަމެންގެ ރަމަލު ތައް ދައްކާ ގޮތުން ދެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ގާސިމްގެ ވެރިކަމުގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަން ކުރާނީ ޔާމީން ދެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަން ކާރނަލް ނާޒިމް ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަން އުމަރު ނަސީރު ފިނޭންސް މިނސްޓަރު ކަން ކެނެރީގެ ނަޝީދު އޭޖީގެ މަގާމް ޑރ. މުނައްވަރު ނައިބް ރައީސް ކަން ޑރ. ހަސަން ސައީދު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކަން ޑރ. އުގައިލް ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު ކަން ޑރ. ޖަމީލު ކައުންސިލް މިނިސްޓަރު ކަން އިލްޔާސް އިބްރާހިމް ދެން އެނަރޖީ މިނިސްޓަރު ކަން ޑރ. ޝާފިއު ތިމާވެށި މިނިސްޓްރީ އެއް ނުހުންނާނެއޭ އެތަން ޖެހޭނީ އުވާލަން ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު ކަމަށް މައުރޫފު ޖަމީލު ދެން ޕްލޭނިންގް ޑިޕާރޓްމެންޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި އެއްކޮށްލާ އެތަން ހިންގުން ހަމްދޫން ހަމީދަށް މަޖްލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ޔާސީން ހަމީދު އަދި މައުމޫނު ހަމީދު ރައީސް އޮފީޙުގެ ގާނޫނީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ދެން ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީޕް އޮފް ސްޓާފް އަކަށް ސޮލާހް ޝިހާބު މިފަދަ ވަރުގަދަ ކެބިނެޓެއް ގާއިމް ކޮށްގެން މެނުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފުނި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ތަކަށް ހައްލެއް ނުގެނެވޭނެއޭ ރައީސް އިބޫގެ ކެބިނެޓް އެއީ ވަރަށް ކައްޕަޅި ކެބިނެޓް އެކޭ އެއީ މުޅިން ބަނޑުއަކިރިން ވަޒީރުންނަށް ލައިގެން އުޅޭ މީހެކޭ އޭނާގެ ކެބިނެޓް ގައި ތިބީ މުޅިން ބަނޑުއަކިރިންނޭ އެއީ ދަކިއްލި ތަޅާ ކިޔަވައިގެން އައިސްތިބި ކަނޑުކޮހުންނޭ…

 2. ބަލާތި

  ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާން ބަދަލުވާނެ ގޮތް ކަމަށް ދިރާސާ ކުރެވެނީ އެއީ ދެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ކަމަށް އެއީ މަދުވެގެން 10 އަހަރު ކުރާނެއޭ އެވެރިކަމުގައި ވެރިކަން ބޮޑަށް ހިންގާނީ ވަޒީރުންނޭ އެގޮތުން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަން ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ އާއި ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އުވާލާ އެދެ މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން ދާކަންކަން ބަލާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެން ޚާރިޖީ ވަޒީރަކީ ރައީސް ޔާމީން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އުވާލާނީއޭ އެތަން ވެސް ދާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ދަށަށް ދެން ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީ އުވާލާ އެތަން ދާނީ ޚާރިޖީ ވުޒާރާ ދަށަށް ދެން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އުވާލާ އެތަން ޑިޕާރޓްމެންޓަކަށް ބަދަލު ކޮށް އެތަން ހިންގާނީ ސީދާ ރައީސް އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ތިމާވެށި މިނިސްޓްރީ އުވާލާ އެތަން ވެސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ވެލާނާގެ ބިލްޑިންގް ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލު ކޮށްލުމަށް ޓަކައި ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުގައި 200 މީޓަރު ފުޅާ 200 މީޓަރު ދިގުމިނުގެ ބިމެއްގައި 25 ބުރިއަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ޗައިނާ އިން ލޯން ނަގައިގެން ބިނާ ކޮށްހަދާ އެތަނަށް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވުޒާރާ ތަކާއި އޮފީސް ތައް ބަދަލު ކޮށްލާ އަދި ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީ އެއް ހަދާ އެތަނުގެ މިނިސްޓަރަކަށް ޑރ. ޖަމީލު ލާ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް އެއް އަޅަން ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ބިމުގައި 500 މީޓަރު ފުޅާ އަދި 1 ކިލޯ މީޓަރު ދިގު މިނުގެ ބިމެއްގައި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްސް ތައް އަޅާ އެތަނަށް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް ބަދަލުކޮށްލާނީއޭ…

 3. މުޅަ

  މީހުންގެވާހަކަދައްކަނީީ އަމިއްލައައްވިއްކާނެއެއްޗެއްނެތީމަަ އެއީީ އަމިއްލައެދުންއިންތިހާޔައްގޮސްް ގޮތްހުސްވީމަަ ކުރާކަންތައްް

 4. ދިސްވޭ

  ހިނގާ ދަމާ ބާަރަށް ރަައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަމާ އެއީ ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ފޮރިންގް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނާނެ ސިޔާސީ ވެރިއަކީ ދެން ރާއްޖޭގެ މާލީ ވަޒީރު ކަން ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ދުވަހު ކުރާނީ ކެނެރީގެ ނަޝީދޭ އެ ވުޒާރާ އާއި އެއްކޮށްލެވޭނެއޭ ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އަދި ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ ވެސް އަދި ފިޝަރީޒް މިިނިސްޓްރީ ވެސް އަދި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ވެސް ދެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި އިކޮން މިނިސްޓްރީ އެއްކޮށްލާ ސަންސިޔާމް އަށް އެމިނިސްޓްރީ ގެ މިނިސްޓަރު ކަން ދޭނީ…

 5. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާދަމާ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން އެންމެން އުޅެމާ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ ކުރިމަރު ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަމާ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 6. ހިނގާދަމާ

  ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރާ އަންނި އާއި އެމްޑީޕީ ހަވާލު ކުރޭ ބްރޯ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާރސަން ކަމުން ވަކިވޭ މިހާރުން މިހާރަށް ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ހިނގާ މަމެންގެ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ހޯދަމާ ހިނގާ މަމެންނާައި އެކު ދާން މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަލުން ހޯދަމާ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިމާޔަތާއި ނަސްރާއި ކަލާނގެ ދެއްވާނދޭންވެ ހިނގާ ބަހީއާދޭ އެކީގައި އެންމެން ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން ހޯދަމާ ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އެންމެން ގުޅިގެން މިކަން ކުރަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 7. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކުގައި ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ދޫދޭނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކޮށް ފިކުރެއްގެ ދިރުމާއި އަދި ތަރައްގީ ގައިމާއި އާ މިސްރާބާއި ކާރނަލް ނާޒިމާއި ގުޅިގެން ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަލުން ހޯދާފައޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަމުގެ ދަންމަރު އަލުން އާރޯކުރަން ހިނގާ ބަހީއާދޭ އެންމެ ކަތުން ގުޅިގެން ވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަލުން ހޯދަމާ ހިނގާދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 8. ހިނގާދަމާ

  ޔާމީން މިނިވަން ކުރޭ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ހިނގާ ދަމާ އެންމެން އެކުގައި ގުޅިގެން ބާރަށް މިކަން ކުރަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އިބްރާހިމް އަތުގައި އެންމެން ހިފަމާ ގުޅެންވީއޭ ތަރައްގީ ގައިމާއި ފިކުރެއްގެ ދިރުމާއި ޔާމީންގެ ވަތަނީ ފިކުރާއި އާމިސްރާބުގެ ފިކުރާއި ކާރނަލް ނާޒިމްގެ ފިކުރު ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަމާ މިވަތަންގެ މިނިވަންކަން ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު މިނިވަން ކަމުގެ އުފާވެރި ދޯދި ތަކުން ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަން ގައި ވިޔާފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމަށް އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމަށް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 9. ކުރިއަށް

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ގައި ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަނބުރާ ހޯދާ ދީފައި މެނުވީ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަލުން ހޯދަން އަޒުމް ކަނޑައަޅާ ރޫހާއި އެކު ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެންމެން އެކީގައި ގުޅިގެން މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަލުން ހޯދަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….