ރިޕޯޓު

ކުނި ނަގަން އުޅޭ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން "ފްރަންޓްލައިން" އޮފިސަރުންނަށް ނުވަނީތޯ؟ އެލަވަންސް ނުލިބެންވީ ކީއްވެތޯ؟

މަރްޔަމް ވަޙީދާ
ވެމްކޯ މުޒަފުންތަކެއް ކުނި ނަގަނީ/ ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްްވީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރިކަން މިވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް ފެތުރިފައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު މިބައްޔަށް ފައްސި ވަމުން އަންނައިރު، އޭގެތެރެއިން ގިނައީ ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު 100 އަށްވުރެ މައްޗަށްދާ ދުވަސްތަކެވެ.

މިނުރައްކާތެރި ބަލިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ކުރެވިދާނެ ކިތަންމެ ކަމެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންނަނީ އާއްމުންނަށް ކިޔައިދެމުންނެވެ. މާސްކު އެޅުމަށާއި، އިޖުތިމާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށާއި ކޮންމެހެން ބޭރަށް ނިކުންނަން ޖެހިގެން ނޫނީ ބޭރަށް ވެސް ނުނިކުތުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ އެދަނީ ހަނދާން ކޮށްދެމުންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެއެންގުންތަކަށް ބޯލަނބާއިރު، އެއްބަޔަކު އަދިވެސް އެވަރަށް މިކަންކަމަށް ނުބަލައެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް އެމީހުންގެ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ވެސްް ބޭރަށް ނިކުންނަން ޖެހެނީއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ދެމިތިބުމަށް ޓަކައެވެ.

އެފަދަ އެއް ޚިދުމަތްތެރިންނަކީ ކޮންްމެ ދުވަހަކުމެ އަޅުގަނޑުމެން އަޅާ ކުނިތައް ނެގުމުގައި ބުރަކޮށް އުޅޭ، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މިހާރު ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންް ގޭގޭގެ ނުވަތަ އިމާރާތްތަކުގެ ތިރީ ފަންގިފިލާއިން އެކަނި ކުނި ނެގި ކަމުގައިވިޔަސް، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެމީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިޚިދުމަތް ދޭން މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް ނިކުންނަކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ނުހަނު ބުރަކޮށް "ފްރަންޓްލައިން" ގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ގިނަ ޚިދުމަތްތެރިން ތިބިކަން ވެސް ޤަބޫލުކުރަމެވެ. އެޗްޕީއޭގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ފުލުހުންނާއި، ސިފައިންގެ އިތުރުން، ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި އަދި ކެޑޭޓުނާއި މިނޫންވެސް ކިތަންމެ ޚިދުމަތްތެރިންނެއް އެބައުޅެއެވެ. އެފަރާތްތައް ކޮށްދެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވެސް އާންމު ރައްޔިތުން ވަޒަން ކުރެއެވެ.

ނަމަވެސް "ފްރަންޓްލައިން" ގައި މަސައްކަތްް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ އެލަވަންސް ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަކަށް ނުލިބެއެވެ. މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއްގައި އެބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ އެކުރަނީ ޤައުމީ ޚިދުމަތް ނޫންތޯއެވެ؟ އެބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ އަމިއްލަ ނަފްސު އެވައްޓާލަމުން ގެންދަނީ "ރިސްކެއްގެ" ތެރެއަށް ނޫން ހެއްޔެވެ؟

ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު ވަނީ "ދެން" އަށް އޭނާގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު ވެމްކޯގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ. ކުނި ނަގަނީ މާލެ ސަރަޙައްދުން. ހަގީގަތުގައި ވެމްކޯގެ މެނޭޖްމަންޓު ވަރަށް ރަނގަޅު. ސްޓާފުންނަށް ވަރަށް ބަލާ. ރިސްކު ބޮޑު މުވައްޒަފުން ތިބެނީ ވެސް ގޭގައި ބައިތިއްބާފަ. އެކަމަކު މުސާރައެއް ވެސް އިނާޔަތެއް ވެސް ނުކަނޑާ. އަޅުގަނޑު މިދުވަސްްކޮޅުގައި ވެސް މަސައްކަތު މިނިކުންނަނީ މެނޭޖްމަންޓުން މަޖުބޫރުކޮށްގެނެއް ނޫން. ވަޒީފާ ދެކެ ލޯބިވާތީ އާއި އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދީމަ ލިބޭ ހިތްހަމަ ޖެހުންް ބޮޑުކަމުން. އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ވެސް މަސައްކަތު ނިކުތުމަކީ، އެކުުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެން ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ވާނެ އެހީއަކަށް ވެފަ، ޤައުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާތީ. އަޅުގަނޑަކީ ކުއްޖެއްގެ އެކަނިވެރި މައެއް. ގޭގައި ދެން ތިބީ އަޅުގަނޑުގެ މަންްމައާއި ކޮއްކޮ. ހައި ރިސްކު މީހެއް އަނެއްހެން ނެތް. އެކަމަކު ވެސް މިވަޒީފާއަކީ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ވަޒީފާއެއް. ކުނިނަގަން ގޮސްފަ، ބައެއް ފަހަރު ކޮތަޅުތަކުގައި އަތްްލާއިރު، ކޮތަޅުތަކުގެ ބޭރުގައި ވެސް ހުރޭ ކުނީގެ ދިޔަ ވިޔަސް އެކަހަލަ ނަޖިސް އެއްޗެހި އުނގުޅިފަ. އަންގި ލައްވައިގެން ހުއްޓަސް ފަކުރު ގަނޭ. މީގެ އިތުރުން ބައެއް މީހުން ކުނި ބަހައްޓާފަ ހުންނަނީ ވެސް ނަޖިސް ތަންތަނުގައި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމަކު ޖެހޭނީ ކުނި ނަގައިގެން ދާންދޯ މިހާރު؟ އައިސޮލޭޓް ކޮށްފަ ހުންނަ ބައެއް ގޭގެއަށް ވެސް ހަމަ ވަންނަން ޖެހޭ ކުނި ނަގަން. ނުނަގާ ކީއްކުރާނީ؟ އެގެތަކުގެ ކުނިވެސް ޖެހޭނެތާ ދޯ ކުނި އުކާލަން؟" އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ވެމްކޯ ގެ އެހެން މުވައްޒަފަކު ވެސް އޭނާގެ ކަންބޮޑުވުންް ފާޅުކުރިއެވެ.

"އަޅުގަނޑަކީ އުމުރުންް 56 އަހަރުގެ އަންހެނެއް. އަޅުގަނޑު އަސްލުގައި ކަންބޮޑުވަން އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެދުވަސްތަކަށް ވެސް އެއްވެސް އިތުރު އިނާޔަތެއް ނުލިބޭތީ. މިއީ ކުރިން ވެސް (ކޮވިޑް ގެ ކުރިން ވެސް) ލިބުނު އެއްޗެއް ނޫން. ދެން މިހާރު، އަސްލުގައި އެ އެލަވަންސު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މިމަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް. މީގެއިތުރުން މިހާރު ގޭގޭގެ ތިރިން ކުނި ނަގަން ޖެހޭތީ އުފުލަން ޖެހޭ ބުރަ މާބޮޑު. މާގިނަ ކުނި މީހުން ބަހައްޓާފަ ހުންނަނީ ވެސް. ބޮޑެތި ރަތްކޮތަޅުގައި، ހަމަ ބަންގާޅު ކުނި ހުންނަނީ. އެހެންވީމަ ކީއްވެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބެންވީ؟" އޭނާ ކިޔައިދިނެއެވެ.

ވެމްކޯގެ މެނޭޖްްމަންްޓާއި ބެހޭގޮތުން ގިނަ މުވައްޒަފުން ބުނެފައިވަނީ، މެނޭޖުމަންޓުން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އެފަދައިން "ދެން" އަށް މައުލޫމާތު ދިން "ދޮން ތުއްތު" ބުނީ އޭނާ މިހާރު ހުރީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށްވާތީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތަށްޓަކައި ގޭގައި ބަހައްޓާފައި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯއިން އޭނާއާއިމެދު ކަންތައް ކުރަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ އުމުރުން މިހާރު 62 އަހަރު، އެހެންވެ ގޭގައި މިދުވަސްކޮޅު މަޑުކުރަން އަންގާފަައިވަނީ. އެކަމަކު މަސައްކަތަށް ނުނިކުތް ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ބަރާބަރަށް މުސާރަ ލިބޭ. ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސާރައަކީ މަހަކު 9000 ރުފިޔާ. ހަމަ ބަރާބަރަށް އެފައިސާ އަޅުގަނޑަށް މިވީ ދެމަސް ދުވަހުވެސް ވަނީ ދީފައި. މީގެ އިތުރުން މެނޭޖްްމަންޓުން ގުޅާފައި އަޅުގަނޑުގެ ހާލުވެސް ބަލާހަދާ. މިއީ އެހެން ކުންފުނިތަކުން ނުވަތަ އޮފީސްތަކުން ވެސް ކޮށްއުޅޭ ކަމެއްހެން ހިއެއްނުވޭ." ދޮން ތުއްތު ބުންޏެވެ.

"ފްރަންޓްލައިން" އޮފިސަރުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނުލިބުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވެމްކޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިސްމާއިލް އުބައިދު "ދެން" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އެއެލަވަންސް އަދި ވެމްްކޯ މުވައްޒަފުންނަށް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

"އަދި އެއެލަވަންްސް ނުލިބޭ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ލިބޭނޭ ނުލިބޭނޭ ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ. އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދަނީ" އުބައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެމްކޯގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަކީ ވެސް "ފްރަންޓްލައިން އޮފިސަރުން" ކަމުގައި ނުބެލެވޭތޯއެވެ؟ އެމީހުންނަށް އެއެލަވަންސް ލިބުން ޙައްޤުކަމަށް ނުފެނޭތޯއެވެ؟ މިކަމުގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

 1. މުހަންމަދު

  ވެމްކޯގެ މުއައްޒަފުންންކީ ހިލޭސާބަހައް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކީތަ؟ އެމީހުން ކީއްވެ ފްރަންޓް ލައިންގެ ބަޔަކައްވާންވީ؟ އެމީހުންގެ ވަޒީފާ އެ އަދާކުރަނީ.. އިތުރު އެލަވަންސެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ….

 2. އަލިފު

  ހައްގު. ވެމްކޯ ނެއް ނަމަ މާލެ ވަރަށް ގޮނޑު ވާނެ…

  • މާލޭގަ މީހުން ދިރި ނޫޅޭ ނަމަ ތިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

 3. ބަނގުލަދޭސް މީހުން މާލޭގަ ނޫޅޭނަމަ މިހިރަ ޢިމާރާތްތަކެއްވެސް ނުހުރިސް. އެއީވެސް ފްރޮންޓް ލައިން. އެލެވެންސް ދީ.

 4. ރަޝީދު

  ސްޓެލްކޯޯގެ އޮންް ކޯލްް ޑިއުޓީީ ގައިި ހުންނަަ މުވައްޒަފަށްް ލިބޭއިރުު ވެމްކޯޯ މުވައްޒަފުންނަށްް ނުލިބެންވީީ ސަބަބެއްް ނުވިސްނޭޭ،، މިި ދަނޑިވަޅުގައިި ބަރާބަރަށްް ޑިއުޓީ އަށްް ނިކުންނަތަންް ފެންނަަ ހަމަަ އެކަނިި ކުންފުންޏަކީީ ވެމްކޯޯ އޭޭ ބުނުމަކުންް ދޮގަކަށްނުވާނެެ.

 5. ބާސިލް

  އަހަރުމެންް ދިވެހީންގެެ ހުންނަަ ވަރަށްވެސްް ނާތަހުޒީބުުވިސްނުމެއްް މިއީީ “ކުންޏޭޭ ބުނުމުންް އެެ މަސައްކަތްް ކުރާާ މީހާާ ވެސްް އައްޗިވީީ” ބަލަަ ގައިން ދާާ އޮހޮރުވައިގެންް ހަލާލުު ގޮތުގަަ ކުރާާ ކޮންމެެ މަސައްކަތަކީވެސްް ހަަމަަ ވަރަށް ސަޅިި މަސައަކަތެކޭޭ… ވެމްކޯޯ ގެެ ހީވާގިި މުވައްޒަފުންނަށްް ފަށްފަށުންް ޝުކުރިއްޔާާ. ️️️

 6. ާަަަަަަަަަާަްްއަލީ

  ތިޔަބުނާ އެއްޗެއް އެމީހުނަށްވެސް ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމައް ދެކެން. ބަލިޖެހިފަ ތިބޭ މީހުން އެއްލާލާ ޓިސޫ ކޮޅުވެސް ނަގާނީ އެމީހުން. ބަލިޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު. ވަރަށް ނާއިންސާފު…

 7. އާދަމްހުސައިން

  އުއްމީދުކުރަން އެ އެލަވަން ވެމްކޯގެހުރިހާމުވައްޒަފުންނައްލިބޭނެކަމަށް