ކޮވިޑް-19

އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ހަގީގަތް، ނުރައްކާ އެބައޮތްތަ؟

ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ކޮވިޑް ޖެހި، ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ކޮވިޑް ޖެހުނީ ހަތް މީހުންނަށް

ކޮވިޑް -19 ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި އިއުލާނުކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

`

ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ، އެއް އަހަރު ނުވާ ހަ ކުއްޖަކު އެޑްމިޓް ކޮށްފި

5 އަހަރާއި 11 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ފައިޒަރ ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

މިދިޔަ ހަފްތާގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 2 މީހުން

ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ޗައިނާގައި ކޮންމެ 10 މީހަކުން އަށް މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވޭ

ކޮވިޑް-19

މިދިޔަ ހަފްތާގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 2 މީހުން

ޗައިނާއިން އިޓަލީއަށް ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތައް ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓް ކުރަނީ

އިންޑިއާއަށް ދާ މީހުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރަނީ

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޗައިނާއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދެނީ

ޗައިނާގައި އެއްދުވަހުން40،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ، ރިކޯޑް އަދަދެއް

ސަމާލުވޭ, ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަނީ!

ޗައިނާ ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން އައިފޯން ޝިޕްމަންޓް ލިބުން ލަސްވާނެ

2 މަސް ފަހުން ކޮވިޑްގައި މަރެއް