ކޮވިޑް-19

މިއަދު 3 ރަށެއް މޮނިޓަރިންއަށް: ދިޔަމިގިލިން 14 މީހަކު ފައްސިވި!

2 days ago

އައްޑޫ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު:ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ހާހުން މައްޗަށް

4 days ago

5 އަހަރުން މަތީގެ ކުދިންނަށް ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ހުއްދަ ދެނީ

6 days ago

"ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމު އަދިވެސް އޮތީ މި ސަރުކާރު އައި އިރުވެސް އޮތް ހިސާބުގައި"

1 week ago

ނޮޅިވަރަމްގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ގޯސްވެ، ބަލި މީހުން ޕިކަޕުގައި އުފުލަނީ

1 week ago

ނޮޅިވަރަމްގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް، މަރުކަޒުގައި ސިއްޙީ ހިދުމަތްތެރީން ވެސް މަދު!

2 weeks ago

ރަށް މޮނިޓަރިންނަށް ލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ތިނަދޫ ކައުންސިލް

2 weeks ago

ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ

2 weeks ago

ކޮވިޑަށް ފައްސިވި މިންވަރު އިތުރުވެ، ހުޅުމީދޫ މޮނީޓަރިންއަށް

2 weeks ago

ވެކްސިން ޖަހަން ދެކޮޅު ހެދި އެކްޓަރަކު ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވެ، ޕްރޮޑިއުސަރުގެ ނުރުހުން

2 weeks ago

ސްރީލަންކާގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ދަމަހައްޓައިފި

2 weeks ago

ޖަޕާނުގައި ބޭނުން ކުރި މޮޑާނާ ވެކްސިންގައި ކަޅު ކުލައިގެ އެތިކޮޅުތަކެއް!

2 weeks ago

ޕީސީއާރް ޓެސްޓާ ނުލައި 28 ރަށަކަށް ދެވޭނެ!

2 weeks ago

ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ކޮށްފި

2 weeks ago
Breaking News

މަޑުއްވަރީ މުޖްތަމައު ތެރެއިން ބަލި ފެނި، ރަަށަށް އަރައި ފޭބުން މަނާ ކޮށްފި

2 weeks ago

ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ އަދަދު 301,189އަށް އަރައިފި

3 weeks ago

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިދާނެތީ، ދެ ހަފްތާއަށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް، އައްޑޫގައި ކާފިއު ހިންގަނީ

3 weeks ago

ކޮވިޑްގެ ވޭދަނަތަކެއް ފެނި އިތުރު ފަސް ރަށް ބަންދުކޮށްފި

3 weeks ago