ޚަބަރު

“'ތިޔަހެން ނުވިއްކޭނެ” ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާދަމާ ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ފަސްކޮށްފި

ރައުފާ ރަޝީދު

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން “ތިޔަހެން ނުވިއްކޭނެ” ނަމުގައި މާދަމާ ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މި ހިނގާލުން ފަސްކޮށްފައި ވަނީ އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ރިޒާ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ރިޒާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ދިވެހި ދައުލަތަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ހިނގާލުން ދެން ބާއްވާނެ ތާރީހެއް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 1. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ މަމެން ވަރުބަލި ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ގެނެސްފައި މެނުވީ މިސަރުކާރަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އުޅޭ ބޭރުމީހުން ވެސް ފޮނުވާނުލެވުނޭ ބަދަލުގައި ބަންގާޅުން މީހުން ގެނައުން ހުއްޓާލުމުން ގެއްލުން ވަނީ ރައްޔިތުންނަށޭ ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި އަންނި އާއި އުމަރާއި އަދި ކާރނަލް ނާޒިމާއި އަދި ޔާމީން އާއި ސަން ސިޔާމް ގާސިމް އަތުގައި ހިފައިގެން މެނުވީ ނެތޭ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން ވެސް ސަލާމަތް ވާން ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މިގަސްތަކާއި މަތިވަރު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 2. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ސަން ސިޔާމް ޒިންދާބާދު އުމަރު ޒިންދާބާދު ކާރނަލް ނާޒިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. އުގައިލް ޒިންދާބާދު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޒިންދާބާދު އަންނި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޒިންދާބާދު ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އުވާލާނީއޭ އެ މިނިސްޓްރީ ތައް އެއްކޮށްލާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި ދެން ތިމާވެށި މިނިސްޓްރީ އުވާލާ އެތަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ދަށަށް އެމިނިސްޓްރީ ސަންސިޔާމް އެކަތަ ވަޒީރުން ތިބެން ޖެހޭނީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ގެ ވެރިކަމުގައި ޑރ. ހަސަން ސައީދު އެއީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ގެ ރަނިންގް މޭޓް ސަބަބަކީ ގާސިމް އެންމެ ގިނަ އަދަދަށް ވޯޓް ހޯދީ ޑރ. ހަސަން އާއި އެކު ކަމަށްވާތީވެ އެތަޖްރިބާ ހުންނާނެއޭ ޑރ. ހަސަން ގައިގައި އަދި ފުވައްމުލަކު ފައިސަލް ފަދަ ބޮޑު ކަނޑުކޮހަކަށް ޑރ. ހަސަން ނުވާނެއޭ އަދި މީހަކަށް ދަރާ ވިކިފައި ނުހުންނާނެއޭ ފައިސަލް ވިކުނު ގޮތަށް ހިނގާ މަމެންނާއި އެކުގައި ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ދޫދޭނީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވާފައޭ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިމާޔަތާއި ނަސްރާއި ކަލާންގެ ދެއްވާންދޭންވެ ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 3. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ގެނެސްފައި މެނުވީ ދޫނުދޭނަމޭ ގާސިމްގެ ވެރިކަމުގައި މިނިވަން ކަމުގެ ބަތަލު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނާސިރު އުފެއްދި ފަދަ ވަރުގަދަ ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހެކޭ އޮންނާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަން ކުރާނީ ވައްކަން ނުކުރާ ވަތަންދެކެ ލޯބިވާ ކެނެރީގެ ނަޝީދޭ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކަން ކުރާނީ ޑރ. އުގައިލް އަދި ގާސިމްގެ ނައިބް ރައީސަކީ ޑރ. ހަސަން ސައީދޭ ހިނގާދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ރައީސް ކަމަށް ހޮވަމާ ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިމާޔަތާއި ނަސްރާއި ކަލާންގެ ދެއްވާންދޭންވެ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ކުރިއަށް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ…..

 4. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި މިފަހަރަކީ އެއީ ތަންދޮރު ދަންނަ ވަތަން ދެކެ ލޯބިވާ ވަތަނީ ދަރިއެއް ކަމަށްވާ ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެންނަމާ މަމެން ހުވައޭ އެއިރުން އަހަރަކު މާލެ ސަރަހައްދުން ދޭނެއޭ މީހުން ދިރިއުޅެން 50 ހާސް ގޯތި ފަޅުތައް ހިއްކާފައި އަދި 50 ހާސް ގޯތި ދޭނެއޭ ވިޔާފާރި ކުރަން ދިވެހިންނަށް ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ ދަރިންގެ ފަހި ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މިވަތަންގެ ކަތުންގެ މަތިވަރު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަން ގައި އުޅެގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް އިބްރާހިމް މިފަހަރު ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 5. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ސަން ސިޔާމް ޒިންދާބާދު އުތީމު ތިން ބެއިން ޒިންދާާބާދު ސަރުކާރަށް އެޒާތަށް ސަންސިޔާމް ބްލެކް މެއިލް ނުކުރެވޭނެއޭ ހިލްޓަން އަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭނެއޭ ކިޔައިގެން ތިޔާ ކަން ނިމޭނީ މަތީ ކޯޓު މަރުހަލާ ތައް ނިންމައިގެންނޭ މިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ކޯޓް ތަކަކީ އެއީ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން މަރާލަން އުފެދިފައި ހުންނަ ތަންތަނަށް ނުހެދުމަށް ގާނޫނަށް ގެންނާން ޖެހޭ ހުރިހާ ބަދަލެއް ގާސިމްގެ ވެރިކަމުގައި ގެންނާނަމޭ ސަން ސިޔާމް އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ހާސް ވާން ނުޖެހޭނެއޭ ހިލްޓަން 25 މިލިއަން ޑޮލަރު އޮޅާލާ ބްރޯ ފަޔާ ބެކަށް ޖަހާ ބަލަ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ދޫދޭނީ މިފަހަރު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފަހިވާ ވެރިކަމެއް ކަމަށްވާ ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެނެސްފައޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިމާޔަތާއި ނަސްރާއި ކަލާންގެ ދެއްވާންދޭންވެ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 6. ޒިންދާބާދު

  ގާސިމް ޒިންދާބާދު ސަންސިޔާމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ޔާމީން ޒިންދާބާދު އުމަރު ޒިންދާބާދު ކާރނަލް ނާޒިމް ޒިންދާބާދު ކޮލިގޭ އާއިލާ ޒިންދާބާދު އޭޑީކޭ ނާޝިދު ޒިންދާބާދު ސޮނީ އާއިލާ ޒިންދާބާދު ވެލިގާ ހާރޑްވެއަަރ ޒިންދާބާދު އޭއެޗް ބްރަދާރސް ޒިންދާބާދު ޕޭޖް ހާރޑްވެއަރ ޒިންދާބާދު ބީއެޗްއެމް ޒިންދާބާދު ލިލީ ސްޓޯރ ޒިންދާބާދު މަޓީ ޒިންދާބާދު ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޒިންދާބާދު ޗަންޕާ އާއިލާ ޒިންދާބާދު އެލިސަން ޖަނާ ބަރުބާދު ބޮޑު ވަގު ބޭރުކުރޭ މާލޭގައި ތިބި ހުރިހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނި ތައް ޒިންދާބާދު މާލޭގައި ތިބި ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ވާރކްޝޮޕްސް ތަކުގެ ވެރިން ޒިންދާބާދު މާލޭގައި ތިބި ހުރިހާ އިންޖިނިއަރުން ޒިންދާބާދު މާލޭގެ ހުރިހާ ރަނގަޅު މަކަރާއި ހީލަތް ނަހަދާ ވިޔަފާރިވެރިން ޒިންދާބާދު މިފަހަރަކީ އެއީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަހަރޭ މާލޭގެ ވިޔަފާރިވެރިން ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު

 7. ޒިންދާބާދު

  ގާސިމް ޒިންދާބާދު ކޮލިގޭ އާއިލާ ޒިންދާބާދު ޗަންޕާ އާއިލާ ޒިންދާބާދު ސޮނީ އާއިލާ ޒިންދާބާދު ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޒިންދާބާދު ވެލިގާ ހާރޑްވެއަރ ޒިންދާބާދު އޭއެޗް ބްރަދާރސް ޒިންދާބާދު މާލޭގައި ތިބި ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިން ޒިންދާބާދު މާލޭގައި ހުރި ވޯކްޝޮޕް ތަކުގެ އަހުލުން ޒިންދާބާދު މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކުންފުނި ތައް ޒިންދާބާދު މާލޭގައި ހުރި ހުރިހާ ކޮލެޖްސް ތަކުގެ ވެރިން ޒިންދާބާދު އޭޑީކޭ ނާޝިދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު ޒިންދާބާދު

 8. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ޑރ. ޖަމީލު ޒިންދާބާދު ޑރ. ޝަހީދު ޒިންދާބާދު ޑރ. އުގައިލް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ސަން ސިޔާމް ޒިންދާބާދު އުމަރު ޒިންދާބާދު ކާރނަލް ނާޒިމް ޒިންދާބާދު އިލްޔާސް އިބްރާހިމް ޒިންދާބާދު ކޮލިގޭ އާއިލާ ޒިންދާބާދު ޗަންޕާ އާއިލާ ޒިންދާބާދު ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޒިންދާބާދު ސޮނީ އާއިލާ ޒިންދާބާދު އޭޑީކޭ ނާޝިދު ޒިންދާބާދު ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް މިފަހަރު ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމާއި ޑރ. ހަސަން އަށް ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަން ގައި ވިޔާފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އާއި ޑރ. ހަސަން ސައީދު ހޮވަމާ އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ މަމެންނާއި އެކުދާން މިފަހަރު މިކަން ކުރަން އަހާން ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 9. ޒިންދާބާދު

  ގާސިމް ޒިންދާބާދު ގާސިމްގެ ނައިބް ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ގާސިމްގެ ނައިބް ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ގާސިމްގެ ނައިބް ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ގާސިމްގެ ނައިބް ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ގާސިމްގެ ނައިބް ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ގާސިމްގެ ނައިބް ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ގާސިމްގެ ނައިބް ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ގާސިމްގެ ނައިބް ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ގާސިމްގެ ނައިބް ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ގާސިމްގެ ނައިބް ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ގާސިމްގެ ނައިބް ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ގާސިމްގެ ނައިބް ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ގާސިމްގެ ނައިބް ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު

 10. ނުދޭނަމޭ

  ޕީޕީއެމް ދެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މަތިން ހަދާން ނައްތާލާ މަމެން ވޯޓެއް ނުދޭނަމޭ ގައްސާނަށް ރައީސް ކަން ދޭން ދެން ޑރ. ވަހީދު ރައީސް ކަމަށް ހަދަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް މަމެން ވޯޓް ނުދޭނަމޭ ޕީޕީއެމް އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް އަކީ މިފަހަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް ތާއީދު ކުރުމޭ ޕީޕީއެމް ވެރިކަމުގައި ޔަގީނުންވެސް ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އާއި އަދި އަނިޔާވެރިކަން ވަނީ ހިންގާފައޭ އެ ދެން ތަކުރާރު ނުވާނީ ޕީީޕީއެމް މިފަހަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި އެކުވެ ގާސިމަށް ހެޔޮކޮށް ހިތައިގެންނޭ އެނޫން ގޮތެއް ނެތޭ މަމެން ރައީސް ޔާމީން ބަދަލުގަިއ އެެހެން އެއްވެސް މީހަކު ދެއްކި ނަމަވެސް ވޯޓް ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ ނުދޭނަމޭ

 11. ޒިންދާބާދު

  ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު ޔާމީން ޒިންދާބާދު އުމަރު ޒިންދާބާދު ކާރނަލް ނާޒިމް ޒިންދާބާދު ސަން ސިޔާމް ޒިންދާބާދު ކޮލިގޭ އާއިލާ ޒިންދާބާދު ޗަންޕާ އާއިލާ ޒިންދާބާދު ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޒިންދާބާދު އޭޑީކޭ ނާޝިދު ޒިންދާބާދު ސޮނީ އާއިލާ ޒިންދާބާދު ލިލީ ސްޓޯރު ޒިންދާބާދު މާލޭގައި ތިބި ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިން ޒިންދާބާދު މާލޭގައި ތިބި ހުރިހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނި ތައް ޒިންދާބާދު މާލޭގައި ހުރި ގަރާޖްސް ތަކާއި ވޯކްޝޮޕްސް ތައް ޒިންދާބާދު މާލޭގައި ހުރި އަމިއްލަ ހުރިހާ ކޮލެޖްސް ތަކާއި ކްލިނިކްސް ތައް ޒިންދާބާދު މާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ އަމިއްލަ ހުރިހާ ކުންފުނި ތައް ޒިންދާބާދު މިހުރިހާ ފަރާތް ތަކަށް ގާސިމް ވެރިކަމުގައި ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ފަޅު ހިއްކާ އެފަޅުން 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް ކޮންމެ ކަތަކަށް ދެވޭނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު ގާސިމް ޒިންދާބާދު ޑރ. ހަސަން ޒިންދާބާދު

 12. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމަށް ގާސިމް އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 13. ހިނގާދަމާ

  ގާއްޓޭ ޑރ. ހަސަނޭ ގާއްޓޭ ޑރ. ހަސަނޭ ގާއްޓޭ ޑރ. ހަސަނޭ ގާއްޓޭ ޑރ. ހަސަނޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާއްޓޭ ޑރ. ހަސަން ހޮވަމާ ތޭވީސް ހަނދު ބަލަން ހިއްޗަށް ދާއިރު ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާއްޓޭ ޑރ. ހަސަނޭ އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާއްޓޭ ޑރ. ހަސަން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާއްޓޭ ޑރ. ހަސަން ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާއްޓޭ ޑރ. ހަސަނޭ އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 14. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ގާސިމް މިވަތަންގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވަމާ ނައިބަކަށް ޑރ. ހަސަން ހޮވަމާ ހިނގާ މަމެންނާްއި އެކު ދާން ގާސިމް އަތުގައި ހިފަން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން މިކަން ކޮށްފައި މެނުވީ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު މިރާއްޖޭގައި ހުރި ހުރިހާ ކަންކަމަށް ހައްލު ގެންނާނެ ރައީސަކު ހޮވަން ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިމާޔަތާއި ނަސްރާއި ކަލާންގެ ދެއްވާންދޭންވެ ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި އެންމެ ކަތުން ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 15. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އާއި އަންނި ޖޭޕީ އާއި ގުޅިގެން ބޮޑު ގުޅުމެއް ހަދައިގެން މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ އަންނަ މާރޗް މަހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފަށަމާ މާލެ ސަރަހައްދަށް އިސްކަން ނުދީ ބޭކާރު ބޮޑެތި ވަގުން ތިބޭ ރާއްޖެތެރެއަށް ސިޔާސީ ވެރިން ކެމްޕެއިން ކުރިނަމަވެސް އެއާލާތުންގެ ފަރާތުން މާ އެދެވޭ ނަތީޖާ އެއް ނުފެންނާނެއޭ ރާއްޖެތެރޭ އާލާތުން ނަކީ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީންނޭ އެއާލާތުން ނަކީ އެއީ ފައިސާ އަށް ވޯޓް ވިއްކާ ބަގައޭ މާލެ ސަރަހައްދު ގެ ކެމްޕެއިން ޖެހޭނީ އަންނި އަަށް ދޭން އަންނި ނުވަންނަ ގެއެއް ހުރެގެން ނުވާނެއޭ އަންނި ފައިތިލަ ނުޖެއްސޭ މަގެއް މާލޭގައި ވެސް ހުޅުމާލޭގައި ވެސަް ވިލިގިލީގައި ވެސް ތިލަފުށީގައި ވެސް ގުޅިފަޅުގައި ވެސް ހުރެގެން ނުވާނެއޭ މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ކުރާ ކެމްޕެއިން އެއީ އަޑުގަދަ ކެމްޕެއިން އަކީ މިކަން ކުރަން އަންނި އާއި ގާސިމް ގުޅެންވީއޭ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ކުރިމަގު އެއިން ކޮންމެ ކަތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ބިމެއް ދީގެން ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މިގަސްތަކާއި މަތިވަރު އާރޯ ކުރަމާ ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިވަތަންގެ އުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔާފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 16. ދިސްވޭ

  ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމް ޑރ. ހަސަން އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް އިބްރާހިމް އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އާއި އަންނި އާއި އުމަރާއި ކާރނަލް ނާޒިމް އެކީގައި ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް ވެސް ގޮވައިގެން މިފަހަރު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ގާސިމް ހޮވަމާ މިފަހަރު ރައީސް ޔާމީން ވެސް ގޭގައި މަޑުކޮށްލަންވީއޭ ސަބަބަކީ އެއީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު އާލާވާނެތީއޭ އެއީ ދެން ސަގާފަތެއްގެ ގޮތުގައި މިވަތަންގައި ހަރުލައިފިނަމަ ޕާކިސްތާނަށް ވީ ގޮތޭ މިގައުމުގައި ވާނީ އެ ކަން އެގޮތަށް ވާން މަމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ޕީޕީއެމް ގައި ނެތޭ ދުރަށް ރާވާ ހިންގަން ދަންނަ ބަޔަކު ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ރީއްޗަށް ޕީޕީއެމް އަށް ލިބުނޭ ގާސިމް އާއި ސަން ސިޔާމް އާއި ގުޅިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނިކުންނަން އެކަމަކު ގައްސާން މައުމޫނު މެން ފަދަ ބޮޑެތި ކަނޑުކޮހުން ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް އަދި ޑރ. ވަހީދު ފަދަ ބޮޑު ބުރާންޗަކު ދެން ތިޔާ އެހެލާން ތެހެލާން މާމެންދޫ ލާކިން ވަލާކިން ފޮލާކީން ކިޔަވައިގެން ތިބި ޑރ. ޝަހީމް މެން ރާއްޖޭގެ ރަައީސް ކަމަށް ނެރެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް މަމެން ތާއީދެއް ނުކުރާނަމޭ އެމެން ނެރެފިނަމަ އެމެންގެ ޖަނގިޔާ ގަނޑު ބޭލޭވަރު މަމެން ކުރާނަމޭ ޕީޕީއެމް މިފަހަރު ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާ ޕީޕީއެމް ވެރިކަމުގައި ހަލާކު ކޮށް ވީރާނާ ކޮށްފައިވާ ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަ ކަން މިފަހަރު ޖެހޭނީ އޭގެ ބަދަލު މިފަހަރު ދޭން އެގޮތުން ޕީޕީއެމް އިން ޖެހޭނީ ގާސިމް އަތުގައި ހިފައިގެން ގާސިމް ވެރިކަމަށް ގެންނާން ސަބަބަކީ ގާސިމް އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި 2013 ވަނަ އަހަރު ޕީީޕީއެމް އާއި ގުޅުނީ ޔާމީނަށް ރާއްޖޭގައި ހުރި ކަންކަން ހައްލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި ހައްލު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކަމުގައިވާ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދިނުމާއި އަދި މާލެ ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި ކުރަން ބިން ނުދެވުނޭ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާރޕޯރޓެއް އެއާލާތުންގެ ނުރުހުމުގައި ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ގުޅިފަޅު މަހާޖައްރާފު ގެނައި ގޮތަށް ހިއްކާ ގޯތި ދިން ނަމަ މިއަދުވެސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހުރީސްއޭ ޔާމީން އަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއި އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން އިނގޭ މީހެއް ނޫނޭ ޒުވާނުންނޭ ކިޔައިގެން އުޅެނީ އެއީ ދެން ކަނޑުކޮހުން ދޯ ޗެނަލް 13 އަށް ވެސް އަރާ ގޮވަނީ ކަނޑުކޮސް ގޮވުން ތަކޭ މީހަކު ކޮށްފައި ހުންނަ ޓްވީޓް ތަކޭ އެމެން ގެނެސްދެނީ ބަދަލުގައި އެމެން އަމިއްލަ އަށް އުފައްދައިގެން ހޯދައިގެން ގެނެސްދޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތޭ…

 17. ހިނގާދަމާ

  ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީޕީން މަޑުކޮށްލާ މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުނިކުމެ މިފަަހަރު ފުރުސަތު ދޭންވީ ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށޭ ޕީޕީއެމް އަށް ވެސް އެމްޑީޕީ އަށް ވެސް ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަ ތައް ހައްލު ކުރަން ނޭގުނޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދީގެން މިއޮތް ގިލަންވެރިކަން ފިލުވާލަން ނޭގުނު ކަނޑުކޮހުންނަށް ދެން މިވަތަންގައި ހުރި ކަންކަން ހައްލު ކުރަން ނޭގޭނެއޭ ކޯޓް ތަކަށް ރިޝްވަތު ދީގެން ކައްޕަޅި ހުކުމް ކުރުން އެއީ ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީޕީން ދަންނަ ކަމަކީ އެއީ ނުކިޔަވާ ތިބި ގަމާރު އަލިޕީ ފަދަ ބީތާ ބަތާ ހަރާމީ ހަރާމްކޯރުން ކުރިއަށް ނެރުމުންވާ ގޮތޭ އެކަން ކަމަށް ނިމުން އައިސް ފުރަ މާލޭގައި ތިބި ތަންދޮރު ދަންނަ ފައިސާ ފޮއްޗަށް ނުވިކޭ ޑޮލަރު ފެނުމުން ހޭބަލި ނުވާ ފުރަ މާލޭ މީހުންނާއި ގާސިމް ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަމާން ބަނދަރަކަށް ގެންދާން ގާސިމަށް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެއޭ….