ޚަބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މެމްބަރު ރިޒާގެ ހަނދާނުގައި ތައުޒިޔާގެ ދަފްތަރެއް ހުޅުވައިފި

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އަވަހާރަވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާގެ ހަނދާނުގައި ތައުޒިއާގެ ދަފްތަރެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މިއަދު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ހުޅުވި މި ދަފްތަރުގައި ތައުޒިޔާ ފޮނުވުން ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު ކުރިއަށް ދާނެކަމަށާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އާއްމުންނަށްވެސް މި ދަފްތަރުގައި ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގައި ތިންވަނަ ދައުރެއް އަދާ ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މެމްބަރު ރިޒާއަކީ މަޖިލީހަށް މުހިންމު ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެމްބަރު ރިޒާގެ ހަނދާނުގައި ހަމަހިމޭން ކަމުގެ ސުކޫތެއް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

މަޖިލީހުގައި ގިނަ ދުވަސްވީ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ރިޒާ އަވަހާރަވީ މެލޭޝިޔާގައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗައް ޢައިބަށް ކަށުނަމާދުކޮށްފައެވެ. ރިޒާގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށް އިދިކޮޅުން ލީޑަރޝިޕްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިސްބޭފުޅުން ވަނީ މެލޭޝިއާއަށް ގޮސްފައެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!