ޚަބަރު ސިޔާސީ

ފަޅުރަށެއް، ފަޅެއް، ފަރެއް އަދި ފިނޮޅެއްވެސް ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ގާސިމް ހޯއްދަވައިފައެއް ނުވޭ: އަލީ ޞާލިހު

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ފަޅުރަށެއް، ފަޅެއް، ފަރެއް އަދި ފިނޮޅެއްވެސް ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ނުހައްގުން ބަޔަކާއި ގުޅިގެންވިޔަސް އަދި އެނޫންގޮތަކުންވިޔަސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބްލް ގާސިމް އިބްރާހީމް ހޯއްދަވައިފައެއް ނުވާކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާން އަލީ ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަލީ ޞާލިހު މިހެން  ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ގާސިމް ނުހައްގުން ފަޅުރަށްތަކެއް ހޯއްދަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލުތަކަކާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުނު ކަމަށްބުނެ ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ވީޑިއޯއެއް ދައުރުވަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

"އެފަދަ މުއާމަލާތެއް ކުރުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ދުވަހަކުވެސް ނުގެންގުޅުއްވައެވެ. އެފަދަ މުއާމަލާތެއްގެ މުގާބިލުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު މުއާމަލާތެއް ކުރެއްވިކަން އެއްވެސް އިރަކު ފެންނާކަށްވެސް ނެތެވެ" އަލީ ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއެކު ރައީސް އޮފީހުގައި އިއްޔެ ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ނިކުމެ ވަޑައިގެން ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޯމަތިވެފައި ވާއިރު އެކިމީހުން އެކިގޮތަށް އެކިވާހަކަ ދައްކާނެކަމަށެވެ. އަދި ޖޭޕީ އަކީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވެސް ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by Urbanco
 1. އަލީ ރަޝީދު

  15 އަހަރުވަންދެން ނުހަދާ ބޭއްވި ތ. އެލާ ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ރަށް ކައިރީގައި އޮންނަ ބޮޑު ފެންފުށީ ފަޅާއެވެ. އަނގަ އޮތިއްޔާ ވާހަކަ ދެއްކިދާނެއެވެ. މީ ރައްޔިތުންގެ ހެވައް އުޅޭ މީހެކޯއެވެ!

 2. މަހަށްދޭބަލަ

  އަމީނީ މަގު ތާރު އަންނަނީ ތާރު އަޅަނީ މާލޭގެ މަގުތައް ހޮޅި ތަކުން ފުރެނީ މިކަން މިނޫން ގޮތަށް ސޭންޑް ފިލްޓަރު ލައިގެން ކުރެވެން އޮތްވާ މާލެ އަކީ އެއީ ރާއްޖެތެރޭ ރަށެއް ކަމަށް ހަދައިގެން މުޅި މާލޭގަިއ ގެ ދޮރު އިމާރާތް ކުރާ ހޮޅި ލައިން ވަޅުލަން ނުޖެހެއޭ އެކަން ކުރެވޭނެއޭ ސޭންޑް ފިލްޓަރު ތައް މެދުވެރިކޮށް އޭގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް މިސަރުކާރަށް ނުހިންގުނޭ ހޮޅި މުއިއްޒު ކިޔާ ފާޑުކީމީހާ މިއަދު ތިމާވެށި މިނިސްޓަރު އެއީ ތަމެން ދެން މަހަށްދޭބަލަ..

 3. އެކޮއި

  އަލީސާލިހު އެވިދާޅުވީ ހަމަރަގަޅައް ޖޭގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ
  ދާއިރާގެ މިންބަރު ގާސިމް އިބުރާހިމް ރަށެއް ފަޅެއްގިރިއެއް
  ނާޖައިސް ގޮތުގަ ހޯދާފައެއް ނޯންނާނެ ފޭރިގަނެފަ ހުންނާނީ