ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ

1444 ވަނަ އަހަރުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް މާދަމާރޭ!

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން
އިހްޔާ ފޯރަމްގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން

1444 ވަނަ އަހަރުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް މާދަމާ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by MWSC

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ މިއަދު ވިދާޅުވީ، މި އަހަރުގެ އިޙްޔާ ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް އޮންނާނީ މާދަމާ ރޭ 21:30 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ކަމަށެވެ. މި ފޯރަމްގެ މައުޟޫއަކީ "ހެޔޮ ބަދަލަކަށް ރަމަޟާން" ކަމަށާއި މި ފޯރަމްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރާއި އައްޝައިހް ހަސަން ލަތީފު މޫސާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން 1444 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު އިޙްޔާ ފޯރަމް އޮންނާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. މި ފޯރަމް ގެ މައުޟޫއަކީ " ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ ﷺގެ ޙަޔާތްޕުޅުން" ކަމަށާއި މި މައުޟޫއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާނީ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު އަނީލް އަދި ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރެވެ.

މި ފޯރަމް އޮންނާނީ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލު ހޯލްގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 21:30 ގައި ކަމަށްވެސް އެމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!