ޚަބަރު

ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ޕްލޭން ކުރުން އަމީނަށް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ޕްލޭން ކުރުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

ޖޭޕީން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ޕްލޭނިންގެ ކަންކަން އަމީންއާ ހަވާލުކުރީ އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ކަމަށެވެ. ޖޭޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން އަމީނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ގާސިމް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ޖޭޕީން ނިންމީ ކޯލިޝަން ހަދަން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދައުވަތު ދެއްވާފައިވަނިކޮށެވެ. ޖޭޕީން ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

ޖޭޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޕާޓީގެ ލީޑަރެވެ. ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ވަނީ 2008 އަދި 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. މިއިން އެއްވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބެއްގައި ދެވަނަ ބުރަށް ދެވޭ ވަރަށް ގާސިމަށް ވޯޓު ހޯއްދެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން ގާސިމް ދާދިފަހުން ވަނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ އެމްއާރްއެމް އާއި ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފް އާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

Ads by Urbanco
 1. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް މީ މިވަތަންގެ ބޮޑު ތަކުރުފާނު ޓީމް އިން ވަތަންގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވާނެ ކަމުގެ އަލާމާތް ތަކޭ މިފެންނަނީ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ ދަރިންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯ ކުރަމާ އެމެންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ އެމެންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 2. ހިނގާދަމާ

  މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ބޭނުންވާ އެންމެ ކަތުން ޑރ. ގާސިމް އިބްރާހިމް އަދި އަންނި އަތުގައި ހިފާށޭ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން މަމެން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ޑރ. ގާސިމް އަންނި ހޮވާފައި މެނުވީ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިމާޔަތާއި ނަސްރާއި ކަލާންގެ ދެއްވާންދޭންވެ ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި ޑރ. ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ހެއި ހެއި ހެއި ހެއި….

 3. ހިނގާދަމާ

  މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގް ގެ މަގުތަކުގައި އަޅާފައިވާ ފެންވަރަށް ތާރު އަޅާ އަދި މާލޭގެ މަގުތައް ދުވަހަކު ވެސް އެއްވެސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންނަން ނުޖެހޭނެ ގޮތް ހަދާނެއޭ ގާސިމް އަންނި ވެރިކަމުގައި އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ މަމެންނަށް ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީއާދޭ އެކީގައި އެންމެން ގޮސް ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 4. ހިނގާދަމާ

  މާލޭގެ މަގުތައް ހޮޅިމުއިއްޒު ނައްޓާލެވޭނީ އެއީ ސީދާ ގާސިމް ވެރިކަމަށް ގެނެސްގެންނޭ މިހާރު އޮތް ކައްޕަޅި ވެރިކަމުގައި ހުރި އިންޖިނިއަރިންގްގެ އަލިފުބާ ވެސް ނުދަންނަ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް އަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާގޭގެ ފެން ބޭރުކުރަން މަގުމަތީގައި ހޮޅިނާޅާ އެކަން ކުރާނެ ގޮތް ހޯދަން ނޭގޭނެއޭ އެވަރުގެ ގާބިލް ކަމެއް މިސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ ކިބައިގައި ނެތޭ އެކަން ކުރާނަމޭ މަމެން ގާސިމް ވެރިކަމަށް އަންނަތާ އަހަރު ދުވަހުން މިކަން މަމެން ކުރާނަމޭ ހުވައޭ މިކަމަކީ އެއީ ސޭންޑް ފިލްޓަރސް އަދި ސްޓްރެއިނަރސް ބޭނުން ކޮށްގެން ވަރަށް ސިމްޕްލް ކޮށް ކުރެވޭނެ ކަމެކޭ ޕީއެލްސީ ކޮންޓްރޯލަރސް ތަކޭ ހަރުކުރާނީ ޕަންޕް ސްޓޭޝަންސް ތަކުގައި މިކަން ކުރާނެއޭ ގާސިމްގެ ވެރިކަމުގައި ގާސިމް އަށް އިނގޭނެއޭ މަމެން މިކިޔާ އެއްޗެއް ރައީސް އިބޫ ބުނާނީ ޕީއެލްސީ އެއީ ގަހުގައި އަޅާ އެއްޗަކަށް ކިޔާ ނަމެއްތޭއޭ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން މަމެން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ގާސިމް އަންނި ހޮވާފައި މެނުވީ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 5. ހިނގާދަމާ

  ދުވަހެއްގެ ވަގުތު 48 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކުރާނެއޭ ގާސިމް އަންނި ވެރިކަމުގައި އަދި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ދުވަހެއްގެ 48 ގަޑިއިރު ސިފައިން ބަޑިހިފައިގެން ނިކުމެ ފޯރި މަަރާނެއޭ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި މަކުނު ތިބޭ ގޮތަށް ސަލާމް ޖަހަން ޕާރޓޭން ނަށް ނުތިބެވޭނެއޭ އަދި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބަންގާޅުންނަށް މާލޭގެ ޕްރައިމް މަގުތަކުގައި ބާލިދީ އަކަށް ފެންއަޅައިގެން އައިސް ސައިކަލް ތައް ސާފުކުރަން ނުތިބެވޭނެއޭ ގާސިމް އަންނި ވެރިކަމުގައި އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ ހިނގާށެ ނަލަކުރަމާ ދަރިންގެ ފަހި ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަމާ މިވަތަންގެ ދަރިންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ އެމެންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 6. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް ޒިންދާބާދު އަންނި ޒިންދާބާދު އުއްޗު ޒިންދާބާދު މައްލާ ނާސިރު ޒިންދާބާދު ހިނގާ މާލޭގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިން އެކުވެގެން މިހާރު މިވަތަންގެ ކަންކަން ބަނޑުއަކިރި ވަޒީރުން ތަކެއް ރައީސް އޮފީސް ތެރެއަށް ވަދެގެން ބޮޑު މުސީބާތަކަށް މިވަތަންގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކޮށްފައިވާތީވެ އެކަން ރަނގަޅު ކުރަމާ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ ފަހި ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަމާ މިވަތަންގެ ދަރިންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މިއުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 7. ހޮވާހޮވާހޮވާ

  މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދިނުމަކީ އެއީ އައިޑީ ކާރޑް ދިއްކޮށްލާ އިރަށް ދެވޭނެ ބިން ބިމޭ އެކަން ބޮޑު ވަބާ އަކަށް ބަދަލު ކޮށްގެން އުޅެނީ ސަރުކާރުގައި އުޅޭ އެއް ހިއްސު މަދު މީހުންނާއި އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީންގެ ގޮތުގައި ތިބި ބަނޑުއަކިރިންނާއި އަދި އިކޮން ކައުންސިލްގައި ތިބި ބަނޑުއަކިރިންނޭ އެކަން ކާމިޔާބު ކުރިއޭ އަންނި އެއީ ވާނެ ކަމެކޭ ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ފަޅު ހިއްކާ ގޯތި ދެވޭނެއޭ އަދި ފުށިދިއްގަރު ފަޅުން ވެސް ދެވޭނެއޭ މިކަން ވާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެ ގާސިމް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ ގާސިމް ހޮވާ

 8. ބަލާތި

  މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވާރޭ ވެހިގެން ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ގެންނަން މުއިއްޒު އަށް ވެސް ނޭގުނޭ ދެން މިސަރުކާރުގެ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް އަށް އެކަމުގައި ވާނުވާ ވެސް ނޭގުނޭ ނުވެސް އިނގޭނެއޭ މީ ވަރަށް ސިމްްޕްލް ތިއަރީގެ ދަށުން ވާން ހުރި އެޕްލިކޭޝަން އިންޖިނިއަރިންގް އޭ މަައްސަލައަކީ މުއިއްޒު އަކީ ވެސް އިންޖިނިއަރިންގް ދަންނަ މީހަކަށް ނުވާއިރު ޔާމީނަށް ވެސް އެކަމުގެ އަސާސީ ކަންކަން ނޭގޭތީއޭ އެ މަޝްރޫއު ފެއިލްވީ ގާސިމް ތަފާތުވާނެއޭ ގާސިމް މިފަދަ ކަންކަން ކުރާނީ ފުރަތަމަ ގާސިމް އެކަމުގައި ވާނުވާ ބަލާފައި ދަސްކޮށްގެންނޭ ގާސިމް ކުރާ ކަންކަން ކާމިޔާބު ވަނީ އެހެންވެގެންނޭ ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލު ވެއްޖެނަމަ މާލޭގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިާ މައްސަލަ ތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެންނާނެއޭ ނަތީޖާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓް އަރަނިވެ ޓެކްސް ކުޑަ ކޮށް އަދި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗެއް ލިބިގެން ދިއުމޭ….

 9. ހިނގާދަމާ

  މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗަށް އެދި ސިޓީ ލާފައިވާ އެންމެނާއި އަދި މާލޭ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ އެންމެނާއި އަދި މާލޭގެ ހުރިހާ އެންމެނާއި އަދި އަލަށް ގޯތި ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ ފަޅު ތައް ހިއްކާ ގޯތިދެވޭނީ ހަމައެކަނި ގާސިމަށް ވޯޓް ދީގެންނޭ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކުދާން ނުވާނަމޭ މަމެން ވަރުބަލި މަމެން ދޫދޭނީ ގާސިމް އަންނި ހޮވާފައޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 10. ކުރިއަށް

  ރައީސް އިބޫ އަށް ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޮޑު ވެސް އަދި ކުދި ވެސް އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ހައްލު ނުކުރެވުނޭ ކުރެވުނު ކަމަކީ ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމޭ ދެން ކޮތަޅު ޓެކްސް ނެގުމޭ މަޝްހޫރު ކޮތަޅު ޓެކުހޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދިނީ އަންނި އެކަނި އޭ ދެން ވެސް ދޭނީ ގާސިމް އަންނި ވެރިކަމުގައި އަންނި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރެގެންނޭ ހިނގާށެ ނަލަކުރަމާ ދަރިންގެ ފަހި ކުރިމަގު ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަން މިވަތަންގެ ދަރިންގެ ދިރިއުޅުން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ކުރިއަށް ބާރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ބާރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް ކުރިއަށް….

 11. ބަލާތި

  ވެރިކަމަށް ގެންނަންވީ ގާސިމް އިބްރާހިމް ރައީސް އަދި ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އަންނި ދެން ނައިބްރައީސަކީ ކޮންމެހެން މިހާރު އޮތް ސަރުކާރު ގޮތަށް ރިބަން ފަށް ކަނޑަން ދާނެ މީހެެއް ނޫނޭ ގާސިމްގެ ވެރިކަމުގައި ނައިބް ރައީސް އަދާ ކުރާނީ މާލީ ވަޒީރު ކަމޭ މާލީ ވަޒީރަކީ ނައިބް ރައީސް އަދި އެވުޒާރާ އާައި އެއްކޮށްލާނެ ވުޒާރާ ތަކަކީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީ ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ އަދި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ މިހުރިހާ މިނިސްޓްރީ ތައް އުވާލާނީއޭ އެއިރުން ރައީސަށާއި ނައިބް ރައީސަށް އިނގޭނެ ވާނުވާ އެމެންގެ ދަށުން ދެން ލާނެ ބަޔަކު ލާންވީއޭ އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަން ދޭނީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޔާމީނަށޭ ދެން ރައީސް ޔާމީން ޖެހޭނީ އިންޑިއާ ސިފައިން މިގައުމުން ބާލަން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް އަދި ޗައިނާގެ އެހީގައި ރާއްޖެ އަށް އަހަރަކު 2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން އެހީ އަދި ޖަޕާނުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުން އަހަރަކު ބީއެމް އެލް އަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ޖެހޭނެއޭ ބަދަލުގައި ދޭނީ ވެސް ޖަޕާނަށް ޑޮލަރޭ އެކަމަކު %3 އިންޓަރެސްޓް ގައޭ އެ ފަދަ ލޯން ދޭން ޖެހޭނީ ދެން އެއިރުން އެފައިސާ އިން މާލެ ސަަރަހައްދުގެ ފަޅު ތައް ހިއްކާ އެ ފަޅު ތަކުގައި ހުރި ބިން ތައް ދިވެހިންނަށް ދިގު މުއްދަތަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރާ ގޮތަށް 200 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭނީއޭ….

 12. ހިނގާދަމާ

  ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ބުނި އޭނާ އެބައިމާރާތް ކުރަމޭ 28 ހާސް ފްލެޓް އެއީ ބިމުން މައްޗަށް ފެންނާން ނެތް ފްލެޓްސް ތަކޭ ރަސްގެފާނަށް ފެހި ހެދުމެކޭ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި އަޅާ ފްލެޓްސް ތަކާއި ތަފާތެއް ނެތޭ މިކަމުން މިންޖުވާން އެބަޖެހޭ ގާސިމް އަންނި މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެންނަން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ ދަރިންގެ ފަހި ކުރިމަގު ގާސިމް އަންނި ހޮވައިގެން ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ އާރޯކުރަމާ މިވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ކުރިމަގު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަމާ މި އުދަރެހާއި މިފަލަކު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަންގައި ވިޔާފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމް އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 13. ދަސީލާ

  ރައީސް އިބޫ މާލެ ސަރަހައްދުން ދޭން ބުނި ގޯތި ތަކަށް ވެސް ވަނީ އޮލިމްޕަސް ހުޅުވުމާއި އެއްފަދައޭ އޮލިމްޕަސް އާބާތުރަ ފިލުވާ ހުޅުވާއިރު އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާނަމޭ ބުނެ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު ހަދައިގެން ހުޅުވިއިރު ކުރިއަށް ވުރެން ފެންވަރު ދަށޭ ދެން ސަރުކާރުން ބުނަނީ އޭ އައި ޓެކްނޮލޮޖީ އޮލިމްޕަހަށް އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ މީއޭ މިސަރުކާރުގެ ފެންވަރަކީ މިސަރުކާރަށް ނުވާނެއޭ އެއްވެސް ކަމެއް ރައީސް އިބޫ ދެފައި ދަނޑިއަށް ދެން ސީލަބަލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ ސީލާ

 14. ހިނގާދަމާ

  މިވެރިކަމުގައި މާލޭގައި ހުރި އަމިއްލަ މީސް މީހުންގެ ގެދޮރު ބޮޑު އަގުގައި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ހިންގާ ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާ ތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ތަަކަށް ރިކަރަންޓް ބަޖެޓުުން މަހަކު ޚަރަދުކުރެއޭ 200 މިލިއަން ރުފިޔާ މިފައިސާ އިން ހުޅުމާލޭގައި 150 ބުރިއަށް ހަތަރެސްކަން ހަމަ އިމާރާތެއް އަޅާ އެތަނަށް ވެލާނާގެ ބިލްޑިންގް އާޒީ ބިލްޑިންގް އަދި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ހުރިހާ އޮފީސް ތަކާއި އަދި އަމީނީމަގުގައި ހުރި ހުރިހާ އޮފީސް ތައް ބަދަލު ކުރެވޭނެއޭ އެއިރުން މާލެ އަށް އޮތް ބާރުުކުޑަ ވެގެން ދާނެއޭ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު މިކަން ކުރަން ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 15. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ކޮބާތޭ މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗަށް އެދި ފޯރމް ލާފަައިވާ 180 ހާސް މީހުން އަންނަގަ ގޯއްޗާއި ހަވާލުވާން ގާސިމްގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ދޭނަމޭ 5 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ކުއްޔެއް ދޭ ގޮތަށް ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން މަމެން ދޫދޭނީ ގާސިމް އަންނި ހޮވާފައޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެންމެ އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 16. ހިނގާދަމާ

  މާލޭގެ ބާޒާރު މަތީގައި މިހާރު ވިޔާފާރި ކުރަމުންދާ ކޮންމެ ފިހާރައަކަށް ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުން އޮތް ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ކޮންމެ ފިހާރައަކަށް ދެވޭނެއޭ 1 ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް 100 އަހަރުން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކާ ގޮތަށް މިކަން ކުރެވޭނީ ގާސިމް އަތުގައި ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިން ހިފައިގެންނޭ ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަންގައި ވިޔާފާރި ކޮށްގެން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެ ގާސިމް އަންނި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ…

 17. ހިނގާދަމާ

  ރައީސް ދޫކޮށް ގާސިމަށް ހެޔޮވިސްނިގެން ވަކިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމުން އެއީ އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ ކަމެކޭ ގާސިމް ޒިންދާބާދު ސަން ސިޔާމް ޒިންދާބާދު އުއްޗު ޒިންދާބާދު ޔުނިވަރސަލް ޒިންދާބާދު މިފަހަރަކީ މީ މާލޭގެ ވިޔާފާރިވެރިންގެ ފަހަރޭ ބަނޑުއަކިރިން ނަށް ދޫދެވިއްޖެއޭ ގައުމަށް އައި ހެޔޮ ބަދަލެއް ނެތޭ ހިނގާ މިފަހަރު ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ….

 18. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން ގާސިމް އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ގާސިމަށް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާށެ ނަލަ ކުރަމާ މިވަތަންގެ ކުރިމަގު ގާސިމް ހޮވައިގެން ކުރަމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 19. ހިނގާދަމާ

  ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ގާސިމް އަންނި ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން ދޫދޭނީ މިއޮތް ކައްޕަޅި ވެރިކަން ބަދަލު ކޮށް ގާސިމް އަންނި އާއި ވެރިކަން ހަވާލު ކޮށްފައޭ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި ގާސިމް އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….