ނިންމުން 23

ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 50 އިންސައްތަ ތާއީދާއެކު ޕާޓީއާއި ގުޅުމަކީ އެމްޑީޕީ ދަންނަ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް ޞާލިޙް

މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ބޮޑު ސަޕޯޓެއް ދިނީ ތ. ގުރައިދޫ އިން!

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވައިފި

އެމްޑީޕީއަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގެއްލުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ރައީސް ނަޝީދު އަދި ޑިމޮކްރެޓްސް: އިބުރޭ

ރައީސް ޔާމިން އަކީ ކުށެއްނެތް މައުސޫމް ބޭފުޅެއްކަން މިއަދު ސާބިތުވެއްޖެ: ޖަމީލް

އެއް ސިޓީއަކުން އެންމެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް މުޢިއްޒަށް ދިނީ ފުވައްމުލަކުން!

އިމްރާންގެ ނަޞޭހަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޢިއްޒުއަށް: މި ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރު ސާބިތުވެ ހުންނަވާ

ބަރުލަމާނީ ވޯޓު ނަގަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ޤާސިމް އެދިލައްވައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒަށް, އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މޯދީ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާމެދު މުޅި ރާއްޖެ ހިތާމަކުރާނެ: ރޮޒައިނާ

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރެއްވުމަކީ ޤައުމީ މަސްލަޙަތައްޓަކައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް: މުޢިއްޒު

President of Maldives

ރައީސް ޞާލިޙުވެސް އިންތިޙާބީ ރައީސް މުއިއްޒުއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީ ދާނީ ބާރަށް ކުރިއަށް، ފަހަތަށް ބެލުމެއް ނެތް: ރޮޒައިނާ

ރައީސް ނަޝީދު ޑރ. މުޢިއްޒުއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް

ފައްޔާޒާއި ވިސާމަށް ގަން ގެއްލި މެޖޯރިޓީ ނެގީ ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

އަދުރޭގެ ފޮނަދޫން ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒަށް ދިނީ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ!

Breaking News

އީސީގެ އޮފިޝަލް ދުރުކުރުމަށްފަހު, ފޮނަދޫގެ ވޯޓުލުން ފަށަނީ