ޚަބަރު

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަންތައް ޖޫން މަހު ބާއްވަނީ

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

މި އަހަރު ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަންތައް އަންނަ ޖޫންމަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި، ޖޫންމަހު ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންތަކަކީ ތ.ގާދިއްފުށީ، ރ.މީދޫ، ގދ.ހޯޑެއްދޫ، ގދ.ވާދޫ، ކ.މާމެންދޫ، ކ.ދިއްފުށި، މ.ވޭވަށު، ފ.ބިލެއްދޫ، ށ.މާއުނގޫދޫ އަދި ހދ.ފިނޭގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި- އިލެކްޝަނެވެ.

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކުގެ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިނަމަ، 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހެއެވެ.

އެގޮތުން މި އަހަރު ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޖޫން މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބޭއްވުމަށް ނިންމީ، ކައިރި ކައިރީގައި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހުމުން އެކަމަށް ހިނގާ ހަރަދު ބޮޑުވާތީއެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!