ކުޅިވަރު

އަައިރަނަރސް ރޯދަ ޗެލެންޖް:ދެވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އިބްރާހީމް ޙުސައިން ، ދެން އޮންލައިން

އައިރަނާސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ ޗެލެންޖްގެ ދެވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

މިއަދު ނެގި ގުރުއަތުގައި ނަސީބުވެރީންގެ ގޮތުގައި ހޮވުނީ އާދަމް މުޙައްމަދާއި ޒައިދު އިބްރާހީމެވެ. މި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އާދަމް މުޙައްމަދަށް ވަނީ ފިޓް ރަނަރސްއިން ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ، ބްރައިން ރެސްޓޯރެންޓުން ދެ މީހަކަށް ރޯދަވީއްލުމެއް ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ޒައިދު އިބްރާހީމަށް ވަނީ ފެމިލީ ރޫމް ކޮފީއިން ގިފްޓް ވައުޗަރއެއް ލިބިފައެވެ.

މިއީ މި ޗެލެންޖުގައި ނެގި ތިންވަނަ ގުރުއަތެވެ. ފުރަތަމަ ގުރުއަތުގެ ނަސީބުވެރިޔަކަށް ޢަލީ ނިފާޒު މުޙައްމަދު ހޮވި އޭނާއަށް ވަނީ ދުވުމުގައި ޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންކުރާ ގާމިން ގަޑިއެއް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރީންނަށް ވެސް ވަނީ ރޯދަ ވީއްލުމާއި ގިފްޓް ވައުޗަރ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އައިރަނަރސްގެ ރޯދަ ޗެލެންޖުގެ ހަތްވަނަ ޗެލެންޖު މި އަހަރު ކުރިއަށްދާ އިރު މި ޗެލެންޖްގައި 200އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިން ދަނީ ވާދަކުރަމުންނެވެ. މި ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ އޭޕްރީލް 10އެވެ.

ޑިސްޓެންސް ޗެލެންޖް ފުރިހަމަ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރޯދަ މަހު 20 ދުވަހު ދުވުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ސްޓްރާވާ ރަނިން އެޕް މެދުވެރިކޮށް ދުވުމުގެ ސްޓެޓްސް ރިކޯޑް ކުރުމަށް ފަހު އައި ރަނާސްގެ ސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ރަން ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ މެޑަލް ލިބޭނެއެވެ.

ވާޗުއަލް ރަންގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދުވަން ވަކި ތާރީޚެއް ދެވޭނެއެވެ. އަދި ދުވުން ފުރިހަމަ ކުރުމުން މެޑަލް ލިބޭނެވެ.

މި ދެ ޗެލެންޖްގައި ވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފީއަކީ 150އެވެ. ރަންގެ ޚާއްސަ ޓީޝާޓާއެކީ ފުލް ކިޓެއް ނަންގަވާ ނަމަ 350ރުފިޔާއެވެ.

ހަފްތާ ލަކީޑްރޯ އަށް ޝަރުތު ހަމަވަނީ ކޮންބައެއް؟

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ލަކީޑްރޯއަށް ފުރުސަތު ލިބޭނީ ޑިސްޓެންސް ޗެލެންޖް50ކމ، 100ކމ، 150ކމ އަދި 300ކމގެ ބައިވެރިންނަށް އެކަންޏެވެ.

އިންސްޓަގްރާމް/ފޭސްބުކް ސްޓޯރީއަށް ރަންގެ ސްޓޯރީ ޕޯސްޓްކޮށް، ހޭޝްޓެގް #roadharun އަދި  @irunnersmv، @fitrunners އަދި @familyroomcafe މެންޝަން ކުރާ ފަރާތްތައް މި ބައިވެރިން
ވީކްލީ ލަކީޑްރޯއަށް ކޮލިފައިވުމަށް މަދުވެގެން 5 ސްޓޯރީ/ޕޯސްޓް (ހަފްތާތެރޭގައި) ބޭނުންވާނެއެވެ.

އައިރަނަރސްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ބާއްވާ މި ޗެލެންޖުގެ މިއަހަރުގެ ރަނިން ޕާޓްނަރއަކީ ފިޓް ރަނަރސްއެވެ. އަދި ކޮފީ ޕާޓްނަރއަކަށް ފެމިލީ ރޫމް ކޮފީ ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު މީޑިއާ ޕާޓްނަރއަކީ ދެން އޮންލައިނެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!