އިބްރާހީމް ޙުސައިން

ލ.ގަމު ފެނަކައިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ދެމީހަކަށް ވަޒީފާދޭން ހުކުމްކޮށްފި

2 weeks ago

ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކެފޭ ، ޗެމްޕްސް ކުލަބް!

4 weeks ago

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ހަޔާތުގައި އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް މަންމައަށް ޝުކުރިއްޔާއޭ ބުނެނުލާ. މަންމަ މަރުވަމުން ދިޔައިރު ޖެހުނީ އެކަމުގެ ހިތާމަ ކުރަން

1 month ago

މާލެއަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ސުކޫލަކަށް ހުރާ ސްކޫލް!

1 month ago

ޖެޓީގައި ހުރި ފަތުރުވެރިއެއް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

1 month ago

ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ތިމާއަށް ޝަފާޢަތްތެރިވާނެ ހަކަމެއް

1 month ago

ދުވަހުގެ އުފާވެރިކަން ހޯދުމަށް މިކަންކަން ކުރުން ވަރަށް މުހިންމު!

2 months ago

އުފާވެރިކަމަށް އޮތް 7 ސިއްރު!

2 months ago

ޝުޖާޢުގެ ރައްދު މަޖިލީހަށް: ޙާޟިރުވާން ތައްޔާރު! ލައްކަ ވާހަކަ ދައްކަން އެބަހުރި!

3 months ago

ބެލެނިވެރިޔާ ނިދާފައި ، ދަރިވަރު ގެއަށް ނާދެވި އެތައްއިރަކު މަދަރުސާގައި!

3 months ago

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ހެޑްކޯޗް އެކަހެރިކޮށް ގިނަ ބާރުތަކަކާ އެކު ބަނގްލަދޭޝްގެ ކޯޗަކަށް އޮސްކާ

3 months ago

މައްސަލަ ގިނަވެ ، ދިރިއުޅުން ދަތިވެ އުނދަގޫވާ މީހުން ، އެކަމުން އަރައިގަންނަން އޮތް މަގު

3 months ago

ޤުރުއާނާއެކު އުޅޭ ޢާއިލާއެއް ދުވަހަކު ވެސް އަބާއްޖަވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ނުދާނެ

3 months ago

ކައިވެނި ކުރުމަށް މައިންބަފައިން ނުޤަބޫލު ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

3 months ago

އޭ! ބިޒީ ޒުވާނާއެވެ. މައިންބަފައިން އެކަހެރިކޮށް ނުލާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ނަމަވެސް އެ ޢިއްޒަތްތެރީންނަށް ދޭށެވެ.

3 months ago

ފެންފުށީ ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެރަށު ޒުވާނުންގެ ދިރުމުގެ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދިއްޖެ!

3 months ago

ކާމިޔާބަށް އެދޭ މީހާ ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ހަތަރުކަމެއް!

4 months ago

އަޝްރަފް ސަރއަށް ޝުކުރުގެ ޖިޒީއެއް!

4 months ago