އިބްރާހީމް ޙުސައިން

މައްސަލަ ގިނަވެ ، ދިރިއުޅުން ދަތިވެ އުނދަގޫވާ މީހުން ، އެކަމުން އަރައިގަންނަން އޮތް މަގު

4 hours ago

ޤުރުއާނާއެކު އުޅޭ ޢާއިލާއެއް ދުވަހަކު ވެސް އަބާއްޖަވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ނުދާނެ

5 hours ago

ކައިވެނި ކުރުމަށް މައިންބަފައިން ނުޤަބޫލު ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

1 week ago

އޭ! ބިޒީ ޒުވާނާއެވެ. މައިންބަފައިން އެކަހެރިކޮށް ނުލާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ނަމަވެސް އެ ޢިއްޒަތްތެރީންނަށް ދޭށެވެ.

1 week ago

ފެންފުށީ ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެރަށު ޒުވާނުންގެ ދިރުމުގެ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދިއްޖެ!

2 weeks ago

ކާމިޔާބަށް އެދޭ މީހާ ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ހަތަރުކަމެއް!

1 month ago

އަޝްރަފް ސަރއަށް ޝުކުރުގެ ޖިޒީއެއް!

1 month ago

އޭ! ޤައުމުގެ މުސްތަގުބަލެވެ.މަދަރުސާއަށް ދާން މާދަމާ ގެއިން ނުކުތުމުގެ ކުރީން ވިސްނައިލުން އެދެމެވެ.

1 month ago

އެޑްމިޝަން ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ ގަސް!

2 months ago

އާނިސްގެ ނަމާއި ފޮޓޯ ބޭނުންކޮށްގެން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލައެއް!

2 months ago

ޢަރަފާތު ދުވަސް: ރޯދަ ހިއްޕަވައި , އަހަރު ތެރޭ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އޮފަރ ލިބިގަންނަވާ!

2 months ago

ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ

2 months ago

ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް ޚަރަދެއް ނުކުރޭ، ދިރިއުޅެނީ ދުރުގައި، ފޯނަށް ޖަވާބެއް ނުދޭ! ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

2 months ago

"ރައީސް ޔާމީން ތާއީދު ކުރައްވާ ނިޒާމެއް ރައީސް ނަޝީދަކަށް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ"

2 months ago

މައިންބަފައިން ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔުމުން، އެމީހުންނާ މެދު ހެޔޮކޮށް ހިތާނީ ކިހިނެއް؟

3 months ago

ސަލާންޖަހާ މުއްސަންޖެއް އުރުދުންއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

3 months ago

މެކާފީ އެންޓިވައިރަސްގެ ބާނީ ޖަލެއްގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

3 months ago

ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ ތަޢުރީފް ޝުޖާއަށް

3 months ago