އިބްރާހީމް ޙުސައިން

އައްޑޫ ކޮންސިޔުލޭޓާއި ނަފްރަތުގެ ބިލް: ނަފްރަތު ނޫން އެއްޗެއް ސަރުކާރަކަށް ނުލިބޭނެ!

54 mins ago

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި ކަމަށް ބުނާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ކޮނެގެން ނަގަން ޖެހިއްޖެ

1 hour ago

ހިސާންގެ ސެކިޔުލާ ބިލާ ދެކޮޅު ހެދުމަށް ސަރުކާރުގެ ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރެއް ވެސް ގޮވައިލައްވައިފި

11 hours ago

"ބަންދުގައި އޮންނަތާ ދެމަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެ ނައިފަރު ރައްޔިތުން ބިކަވެއްޖެ"

1 day ago

ހަރުކަށި ހިންދޫން މުސްލިމް މުސްކުޅިއަކަށް އަނިޔާކޮށް ތުނބުޅި ބާލުވައިފި

1 day ago

ދެ ވޯޓްގެ ތަފާތުން އެލްޖީއޭ ބޯޑަށް ކ.ގުރައިދޫ ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުވެއްޖެ

3 days ago

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔުމްނާ ޕީޕީއެމްއަށް

3 days ago

އެލްޖީއޭ ބޯޑަށް ފުވައްމުލަކު މޭޔަރު އިންތިޚާބުވެއްޖެ

3 days ago

"އަޅުގަނޑު ، ތަޅައި ޕާޓީން ބޭރުކުރި އިރު އަތްޖަހަށް ތިބި މީހުންނަށް ތި އޮތީ އެ ދަތުރު ޖެހިފައި"

3 days ago

އަމިއްލަ ގުރޫޕްތަކަށް ޙައްޖުގެ ފުރުސަތު ބަންދުކުރުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފި

3 days ago

ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންނަށް އޮތް އަދަބަކީ ފޯން ނަމްބަރު ބްލޮކް ކޮށްލުން!

3 days ago

"ތާހިރު ދިރިއުޅުމަކުން އަލުން މި އޮތީ ފަށަން ޖެހިފައި"

4 days ago

ފަލަސްތީނަށް އެހީވާން ކެޑާގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ ކާރުކޮޅު ވިއްކަވައިލެއްވުން ، ފުޅާވެގެން ދިޔަ ރިވެތި ޞަދަޤާތެއް!

4 days ago

މިސްރުގެ އިމާމަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ މަރައިލައިފި

4 days ago

"ސިޔާސީ ގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ބަލި ނުކުރެވޭނެތީ އެހެން ގޮތްގޮތުން ބަލިކުރަން އުޅޭ"

4 days ago

ލިވަރޕޫލުން އިސްލާމިކް ރިލީފާ ގުޅިގެން އެހީގެ ތަކެތި ބަހައިފި

5 days ago

ލަތީފް މީކާއީލަށް: އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައީ 12 މެމްބަރުންގެ ފޮޓޯ ވިއްކައިގެން

1 week ago

އިހުމާލަކަށް ފަހު އިހުމާލެއް! އިޢުތިރާފް އޮތް ނަމަވެސް ޒިންމާވުމެއް ނެތް!

2 weeks ago