އިބްރާހީމް ޙުސައިން

އިނގެރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ 9 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކޮށްފި

3 days ago

މައްޔިތާގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާ ނަގަން ބޭންކަށް ދިޔައީ މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑު ވެސް އުފުލައިގެން

6 days ago

"ވޯލްޑް މެމޮރީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ޕާކިސްތާނުގެ ޒުވާން މުސްލިމު ކުއްޖެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފި 

6 days ago

ކްރިސްޓިއަން ފާދިރީއެއް އިސްލާމްވެ ފައްޅި ، މިސްކިތަކަށް ބަދަލު ކޮށްފި 

1 week ago

މަންމާއެވެ! އަހަރެން ތިޔަ މަރައިލީ އަހަރެންގެ ކޮން ކުށެއްގެ ސަބަބުން ހެއްޔެވެ؟

3 weeks ago

ދަރިފުޅު ގެއްލުނުތާ 16 އަހަރު ، އަދިވެސް އުއްމީދު ކުރަނީ އެ ކުއްޖާ އެނބުރި އަންނާނެކަމަށް!

3 weeks ago

ވިލިމާލެއާއި ހުޅުމާލެއިން 17 ކުއްޖަކު އޭދަފުއްޓަށް ބަދަލު ކޮށްފި

4 weeks ago

“ފެއާ ޓްރޭޑް” މަސްވެރިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަފާ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް

4 weeks ago

މާލޭގެ ނުތަނަވަސް ދިރިއުޅުމުން ހައްދުންމަތީގެ ހިތްފަސޭހަ ދިރިއުޅުމަށް އިބްރާހީމް މަނިކު ކުރި ދަތުރު، ބަނަކޮށްލީ ކުއްލި އެކްސިޑެންޓް އަކުން

4 weeks ago

ވަންނާނެ ގެދޮރެއްނެތި މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ކެނެޑާއިން ދިން އެހީއެއް ކުރިކަމެއް ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ:މުޢިއްޒު

2 months ago

"ރާއްޖެކޮޅަށް 17 ގޯލް ޖެހީ އޭރު އޮތް ސަރުކާރުގެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު ކަމުން"

2 months ago

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ވައްކަން ސާފު ، ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި ޕީޖީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު!

2 months ago

އިންޑިއާއާއި އޮސްޓްރޭލިއާ ބައްދަލުކުރި ކްރިކެޓް މެޗުގެ ތެރެއިން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަތީ ދެޓީމު ދެސަޕޯޓަރުންގެ ކައިވެނީގެ ހުށަހެޅުމަށް!

2 months ago

ފިލްމީތަރި ރާހުލް ރޯއީ އަށް ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން ސްޓްރޯކެއް ޖެހި ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެނީ

2 months ago

އަންނަ އަހަރު ވެގެންދާނީ ކަޑަޖެހުމާ ޓީބިލްގެ އަހަރަކަށް :ސަޢީދު

2 months ago

މި ސަރުކާރު ވެއްޓިގެންދާއިރު މި ސަރުކާރުގެ އެންމެން ވެސް ދާން ޖެހޭނީ ގޮޅިއަށް: ޢަބުދުﷲ ޖާބިރު

2 months ago

ޒުވާބުކުރުން ދޫކޮށްލާ މީހާއާއި މަޖަލަކަށް ވިޔަސް ދޮގު ހެދުން ދޫކޮށްލާ މީހާއަށް ރަސޫލާ ދެއްވާ ޔަގީންކަން

2 months ago

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލައިގައި ޑރ.އިޔާޒަށް ޝައިޚް ސައުދާން ރައްދު ދެއްވައިފި

2 months ago