ޚަބަރު

އިމްރާންގެ ބާރުހިނގާ ތަނެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ބެހެއްޓުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް: ޝިޔާމް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން
ނައިފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.. ދެން އިމޭޖްސް

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲގެ ބާރުހިނގާ މުއައްސަސާއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބެހެއްޓުމަކީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓަކަށް ރައްދުދެއްވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އިމްރާންގެ ބަސްމަގު ގެންގުޅޭގޮތުން ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮށްފާނެ ކަމަށެވެ. “މަޤާމު ހޯދާށާ މަޤާމުގެ ދިފާޢުގައި ހަމަކޮށްމެފަދަ ކަމެއްވެސް މީނާ ކޮށްފާނެ” އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިނިސްޓަރު އިމްރާންގެ ބާރުހިނގާ ތަނެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ރައީސް ޔާމީން ދައުލަތުން ބެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ޖައްބާރުކަމުން ދިވެހިން ސަލާމަތްކުރެވުނީ "މޭޑޭ"ގައި ދިވެހިން ދެއްކި އެއްބައިވަންތަކަމާ ކުރި ހިތްވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވުނު މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ.

 1. އައުޓް

  ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ރައީސް އިބޫ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

 2. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް އިބޫ ޖެހޭނެ މިހާރު އިސްތިއުފާދޭން ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

 3. ޔަގީނޭ

  ތިޔާ ނޮޅިވަރަމް އަކީ އާބާދީގައި 500 ނުހިމެނޭ ބޮޑު ރަށެއް 500 މީހުންގެ ބަނޑު ދަށު ބާއްވައިގެން ތިބެން ނުޖެހޭނެއޭ ތިއެންމެނަށް ހުޅުމާލޭން ގޯތިދީ ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލު ކުރާށޭ އެނޫން ނަމަ ރާއްޖޭން ޑްރަގް ނައްތާނުލެވޭނެއޭ ބަދަލު ކުރާށޭ އާބާދީގައި 25 ހާހަށް ވުރެން ދަށް ހުރިހާ ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ގޯތި ދޭން ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަންވީއޭ މިނޫން ގޮތެއް ނެތޭ އައްޑޫގައި ދެން މީހުންނަށް ނޫޅެވޭނެއޭ ކަނޑުވިއްކާލީ ވިއްޔާ އައްޑޫ ބަނޑަށްޖެހޭނެ ޖެހޭނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ

 4. ވޯޓް ވިއްކި ގަމާރު

  ސިޔާމު ގެޔަށް ގެންސް ލާ….. ވައްކަން ކުރާ މީހުން ލަނީ ޖަލަކަން ސިޔާމު އަށް ނޭގުނީތީ ހައިރާން ވަން