ވަޒީރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ޝިޔާމް، ކިރިބާޓީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރާއެކު މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ހަތް ވަޒީރަކު މި މަހު ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ 850 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން ފެނިގެން ދިޔައީ ރައްޔިތުން ރައީސަށް ކުރެއްވި އިތުބާރާއި ތާއީދު: ޝިޔާމް 

އަބަދުވެސް އެދެނީ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއަށް ހެޔޮގޮތްވާން: ޝިޔާމް

ތިން ރަށެއްގައި މަސް ފެކްޓްރީ އަޅަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް

ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ވިއްކާލީ ކިހާ ވަރެއްް ނަގައިގެންތޯ ނުބަލާ ފަރުޖެއްސޭކަށް ނެތް: ޝިޔާމް

ރާއްޖޭގައި މީގެކުރިން ވެރިކަން ކުރެއްވި ވެރިން ނުގެންގުޅުއްވާ ސްޕީޑް ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ: ޝިޔާމް

ހަފްތާއެއް ތެރޭ މަސްވެރިންނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރާނަން: ވަޒީރު ޝިޔާމް

މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ އަންނަމަހުގެ 5ގެ ނިޔަލަށް ދީ ނިންމާނެ: ޝިޔާމް

މަސްވެރިންނަށް 422 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ކުރީ ސަރުކާރުން މަހުގެ އަގުބޮޑުކުރީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި، ފައިސާއެއް ނުދޭ: ޝިޔާމް

ދިވެހި ދޯންޏަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރުމުން ކަންބޮޑުވޭ: ޝިޔާމް

ބައި-އިލެކްޝަންގެ ނަތީޖާއިން ބުނެދިނީ ރައީސަށް އޮތް އިތުބާރު: ޝިޔާމް

ރައީސް ވަކިކުރެވޭ މާއްދާ އިސްލާހުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: ޝިޔާމް

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ މައްސަލަތަކަށް ޖުމްލަ ހައްލެއް ގެނެސްދޭނަން: ޝިޔާމް

މަސްވެރިންނަށް މިރޭ 106 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެވޭނެ އިންތިޒާާމް ހަމަޖައްސައިފި

ރައީސް މުޢިއްޒުއާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ އުއްމީދުތަކެއް އެބަހުރި: ޝިޔާމް