އަޙްމަދު ޝިޔާމް

އިސްތިއުނަާފު އަޑުއެހުންތައް ތާވަލު ނުކުރުމަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ދޭ ބޮޑު އަނިޔާއެއް: ޝިޔާމް

ޝިޔާމް ސަރުކާރާއި ޖޭއެސްސީއަށް: މިއަދު ބަސްމަގު ތިޔަގޮތަށް ގެންގުޅެވިދާނެ، ޤާނޫނުގެ ދިގުއަތް އަރާ ހަމަކުރާނެ

އިމްރާންގެ ބާރުހިނގާ ތަނެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ބެހެއްޓުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް: ޝިޔާމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ އެތައް ޙައްޤެއް ވަނީ ނިގުޅައިގަނެފައި: ޝިޔާމް

ރައްޔިތުން އައިޑީކާޑު ނުހެއްދިފަ، ސަރުކާރު ގަނޑުވެފަ: ޝިޔާމް

ގުރައިދޫ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާއެކު ރައީސް ޔާމީނަށް 2023ގެ އުންމީދު ބޮޑުވެއްޖެ: ޝިޔާމް

ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރީ ޖަރީމާ ހިންގަން: ޝިޔާމް

ޝިޔާމް ހައްޔަރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދާ ހިލާފަށް:އީވާ

ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި މެންބަރު ޝިޔާމް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޝިޔާމް އިމްރާނަށް: ތިޔަ ކުރަނީ ބާޒާރުން ރަނގަޅު އަގެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

ރައީީސް މައުމޫނާ، ނަޝީދާ ޤާސިމަށްވެސް ރައީސް ޞާލިހު ދިނީ ދޯކާ: ޝިޔާާމް

މި ސަރުކާރުން ދަނީ ނުކުރަން ބުނިހައި ކަމެއް ކުރަމުން: ޝިޔާމް

ސަމަދުބެއާ ދޭތެރޭ ގެންގުޅުއްވި ބަސްމަގަށް މާރިޔާ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނަން: ޝިޔާމް

ސަމަދުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރު ކޮށްލައިފި

މަސާޖު ޕާލާގެ ނަމުގައި ހަށި ވިއްކާ ތަންތަން ހިންގާ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވި

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ކުރެވެން ހުރި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެން: ޝިޔާމް

މިހާރު މި ހިނގަމުން ދަނީ، ބޮޑު ދުއްޕާނެއް ކަހަލަ ދައުރެއް: ޝިޔާމް

އެމްޑީޕީގެ މުސްތަޤުބަލާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވެ ހިތާމަކުރަން:ޝިޔާމް