އަޙްމަދު ޝިޔާމް

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ މައްސަލަތަކަށް ޖުމްލަ ހައްލެއް ގެނެސްދޭނަން: ޝިޔާމް

މަސްވެރިންނަށް މިރޭ 106 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެވޭނެ އިންތިޒާާމް ހަމަޖައްސައިފި

ރައީސް މުޢިއްޒުއާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ އުއްމީދުތަކެއް އެބަހުރި: ޝިޔާމް

މި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް މާލޭގައި ފާހަގަ ކުރަން ނިންމަވައިފި

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒަކީ ދިވެހިންގެ އެންމެ ބޮޑު އުންމީދު: ޝިޔާމް

މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ކުރިންވެސް އިންތިހާބީ ރައީސް މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި, ކުރިޔަށް އޮތީ ދިވެހީންނަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް: ޝިޔާމް 

ރައީސް ޔާމީނަށް ދިނީ ރަށުބަންދެއް ނޫން، އެއީ ބޭސްފަރުވާއަށް ދިން ކުޑަ ލުޔެއް: ޝިޔާމް

ސަރުކާރު ބޮއްސުންލާފައިވާ މިންވަރު ޓްރާންސިޝަން މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހާމަވެގެންދިޔަ: ޝިޔާމް

ފަލަސްތީނުގައި ހިންގާ ލޭއޮހުރުވުން ފެނި "ހިތް ކުދި ކުދި ވެއްޖެ" : ޝިޔާމް

އިސްލާމްދީނަކީ ދިވެހިންގެ ޤައުމިއްޔަތުގެ އެންމެ މުހިންމު ރުކުން: ސިޔާމް

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ: ޝިޔާމް

ބޮޑުވަޒީރަށް ދަޢުވަތު ދެއްވުމަކީ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެކަމުގެ ދަލީލެއް: ޝިޔާމް

ބަލިވާނެކަން ޔަޤީންވާތީ އެމްޑީޕީން ދަނީ ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން: ޝިޔާމް

ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭނީ އަޅުގަނޑުމެން: ޝިޔާމް

މާލޭގައި ހުންނަވައިގެން ރައީސް ޞާލިޙް ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ދެވަނަ ބުރުން ވައްކަންކުރުން: ޝިޔާމް

އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ނިކުމެ ރައީސަކަށް 38 އިންސައްތަ ދިނީމާ، ސަރުކާރު "ލެޖިޓިމޭޓް" އެއް ނުވާނެ: ޝިޔާމް

ރައްޔިތުން މިކަން ނިންމައިފި، ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓައިލާ: ޝިޔާމް

ރައީސް ޔާމީންގެ އިރުޝާދާ ޚިލާފަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ: ޝިޔާމް