ޚަބަރު ސިޔާސީ

ރައީސް ނަޝީދުގެ މަންމާފުޅާއި ބައްޕާފުޅު އެމްޑީޕީ ދޫކުރައްވާ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މަންމާފުޅާއި ބައްޕާފުޅު އެމްޑީޕީ ދޫކުރައްވައި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

ނަޝީދުގެ މަންމާފުޅު އާބިދާ މުހައްމަދާއި، ބައްޕާފުޅު އަބްދުއްސައްތާރު އުމަރު އެ ޕާޓީއާ މިއަދު ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އިރު އެދެބޭފުޅުންގެ ފޯމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ޕާޓީގެ މުއައްސިސް، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފެވެ.

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީ އިން ދިނުމާއެކު އެޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ 3000 މީހުންގެ ސޮއި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގެންދަނީ ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށެވެ. މިއާއެކު އެމްޑީޕީގައި ތިބި ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއިދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް މި ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރަމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދު އަދިވެސް ހުންނެވީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މަގްސަދަކީ ވީހާވެސް ރަނގަޅަކަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ގިނަބައެއްގެ ބަހާއި އެކު ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަ ދެމެހެއްޓުން ކަމަށްކަމަށް އެޕާޓީގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަފްޝަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

  1. ބޭރުކުރޭ

    ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކަނޑުވިއްކާ ބޭރުކުރޭ ކޮތަޅު ޓެކްހޭ ބޭރުކުރޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކަނޑުވިއްކާ ބޭރުކުރޭ ކޮތަޅު ޓެކްހޭ ބޭރުކުރޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކަނޑުވިއްކާ ބޭރުކުރޭ ކޮތަޅު ޓެކްހޭ ބޭރުކުރޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކަނޑުވިއްކާ ބޭރުކުރޭ ކޮތަޅު ޓެކްހޭ ބޭރުކުރޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކަނޑުވިއްކާ ބޭރުކުރޭ ކޮތަޅު ޓެކްހޭ ބޭރުކުރޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކަނޑުވިއްކާ ބޭރުކުރޭ ކޮތަޅު ޓެކްހޭ ބޭރުކުރޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކަނޑުވިއްކާ ބޭރުކުރޭ ކޮތަޅު ޓެކްހޭ ބޭރުކުރޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކަނޑުވިއްކާ ބޭރުކުރޭ ކޮތަޅު ޓެކްހޭ ބޭރުކުރޭ

  2. ދޭންވީއޭ

    ޒުވާނުން ހާސް ކަނޑާލެވޭނީ އެމެންގެ ގައިގައި ބާރުހުރި ޒުވާން ދުވަސްވަރު އެމެންނަށް ވިޔާފާރި ކުރާނެ ބިން މާލެ ސަރަހައްދުން ދީގެންނޭ ގިރާވަރު ފަޅު ވެސް ހިއްކަންވީއޭ ގުޅިފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލަންވީއޭ ތިލަފުށި ފަޅު ވެސް އެއްކޮށް ހިއްކާލާ އަދި މާލޭގެ ހުޅަނގު އުތުރު ބިތުގައިވާ ހުރިހާ ފަޅު ތަކެއް ހިއްކަމުން ދާންވީ ގޮސް ކާށިދޫ ފަޅާއި ޖެހެން ދެން އެފަޅު ތައް ހިއްކުމަށް ފަހު ބްރިޖް އަޅާ ގުޅުވާލާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް މީހަކަށް 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިން ދޭންވީއޭ އެއިރުން އީޖާދު ކުރާ މީހުން އާގޮތް ތައް ހޯދައިގެން އެމެން ދަނޑުވެރިކަން ވެސް ކުރާނެއޭ…

  3. ބައްޕާ ފުޅާއި މަންމާ ފުޅުވެސް އުޅެންވާނީ އެފިކުރާއި އެކުގަނުންތޯ ؟ އެފިކުރު އެއީ ވިއްޔާ ޑިމޮކްރަސީ އަކީ !