ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ

ތަރިތައް ދަށުގައި ފިލްމެއް ބަލައިލަން ސެންޓްރަލް ޕާކަށް، މާދަންރޭ އާދޭ!

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ކާޓޫން ސީރީޒް "މިޔޯ" ގެ ޚާއްސަ ޝޯއެއް މާދަމާ ރޭ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އާބަންކޯ އިން ބުނިގޮތުގައި މި ޝޯ އޮންނާނީ މާދަމާރޭ 08:15 ގައެވެ.

"ތަރިތަށް ދަށުގައި އަނެއްކާވެސް ފިލްމެއް ބަލާލަން ސެންޓްރަލް ޕާކަށް 1 ޖޫން 2023ގެ ރޭގަނޑު 08:15 ގައި އާދޭ! މިފަހަރު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ކާޓޫން ސީރީޒް "މިޔޯ" ގެ ޚާއްސަ ޝޯއެއް!" އާބަންކޯ އިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ކުޑަކުދިންގެ ކާޓޫން ސީރީޒް "މިޔޯ" ގެ ޝޯއެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި އާބަންކޯ އާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!