ޚަބަރު

ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

އައްޑޫ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ތިން ދުވަހުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ އަރިހު ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި އައްޑޫގެ ތަރައްގީގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ފައްޓަވާ ދެއްވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ހިމެނޭ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވާނެ ކަމަށާއި ހުޅުދޫގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރަށް ވެސް ރައީސް ޞާލިޙް ޒިޔާރަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by Ooredoo
  1. ވެރިކްަން ނިމެން 90 ދުވަސް

    ފައްޓާފަ ހާކާލަ ހާކާލާ އޮންނާނި ކުރިޔަކަށް ނުދައްކާނެ

  2. ސެއްޅި

    ބަޔަކު އެއްވެގެން ތިއްބާ އެތަނަށް ވަދެގަނެ އެމީހުން ކުށްވެރިކުރީމާ އޭތި ކަޑަ.