ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ މީހުން

އެސްޓީއޯގެ "ރަމަޒާން ބާޒާރު" ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އާއިޝަތު ޝައުނާ ، ދެން އޮންލައިން

ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް 22 ޖެނުއަރީ އިން ފެށިގެން އޭޕްރިލް މަހުގެ 29ގެ ނިޔަލަށް، އެސްޓީއޯއިން ކުރިޔަށްގެންދިއަ "ރަމަޒާން ބާޒާރު"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މި އަހަރުގެ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ މީހަކަށް ލިބޭ އުމްރާ ދަތުރު ލިބިފައިވަނީ އަބްދުއްރަހްމާން އަބްދުލް ގާދިރުއަށެވެ.

ގްރޭންޑު އިނާމުގެ އިތުރުން އިތުރު ތިން ނަސީބވެރިއަކަށްވެސް އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ދީފައިވެއެވެ. އެ ތިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިފައިވަނީ އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އިން މުދާ ނެންގެވުމަށް ހަތަރުހާސް ރުފިޔާގެ ވޮއުޗަރއެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!