ޚަބަރު މީހުން

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

އާއިޝަތު ޝައުނާ ، ދެން އޮންލައިން

ހުޅުމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިއްޖެކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO
ގެެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔައީ އުމުރުން 12 އަހަރުގެ އާއިޝާ ބިން މަޙްމޫދުއެވެ. އެ ކުއްޖާ މިއަދު 13:44 ހާއިރު މާލެއިން ފެނިފައިވާކަމަށާއި ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ.

އާއިޝާ ގެއްލިފައި ވަނީ އިއްޔެ އިރުއޮއްސި 6 ގެ ފަހުން ކަމަށްވެއެވެ.

 

Ads by Allied Insurance
  1. މޮޔަ މީހާ

    12 ވީމަ އަގައިންދޯ ކުޑަވަނީ
    ކުރަންހެޔޮދޯ 40 އަހަރުގެ އަންހެނުން ކުރާކަންތަ