ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ ދީން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންދޫދީން ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

އާއިޝަތު ޝިއުފާ ، ދެން އޮންލައިން

ހިންދޫ ދީނުގެ ހާމުދުރަކު ދީނީ ދަރުހެއް މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި އެކަމުގެ އިޝްތިހާރުތައް ކުރަމުން އަންނަ މައްސަލައެއް ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

Ads by STELCO

މާލޭގެ ހޮޓަލެއްގައި "ސްޕްރިޓުއަލް ހީލާ"ގެ ނަމުގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފް އަމަލުތަކެއް ހިންގަން އިޝްތިހާރު ކުރާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އެމައްސަލަ ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހުށައަޅާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ޓޫރިސްޓު ވިސާގައި ރާއްޖެއަށް އައިސް ހުރި އިންޑިއާ މީހަކު، ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ރޫހާނީ ހައްލު ހޯދައިދޭން ދަސްކޮށްދޭ ކްލާސް ތަކެއް ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ޕޯސްޓު ކޮށްފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސާފުުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ދާކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ކަމަކަށްވާތީ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފުލުހުން އަޅާނެވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާފައިވެއެވެ.

އެ އިޝްތިހާރުތަކުގައިވާ ގޮތުން، ޑރ. ގަނޭޝް ޑުބޭ ކިޔާ ހިންދޫ ދީނުގެ ހާމުދުރަކު އޭނާގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި ބާއްވަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެ ސެޝަންތައް ބާއްވާ ތަނެއް އިޝްތިހާރުތަކުގައި ބުނެފައި ނުވި ނަމަވެސް، ބުކިން ހައްދާނެ ނަންބަރާއި އަގު ވަނީ ޖަހައިފަ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެ ހާމުދުރާއި އިތުރު މީހަކު މާލެ އައިސް އިއްޔެ ޗެކިން ވީ ހެންވޭރުގައި ހުންނަ އުނިމާ ގްރޭންޑް ހޮޓަލަށެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން، އުނިމާ ގްރޭންޑް ހޮޓަލުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެ ހޮޓަލަށް ޗެކިންވި ގެނޭޝް ޑުބޭ އާއި ނިމިޝާ ކިޔާ އިންޑިއާގެ ދެ މީހަކު އެ ހޮޓަލުގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން އެ މީހުން މިހާރު ޗެކް-އައުޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހުން ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް، ޖަހާފައިވާ އިޝްތިހާރުތަކަކީ އެ ހޮޓަލާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، ސަރުކާރަށް ވެސް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!