ޚަބަރު

ޤައުމަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ ރައީީސް ޞާލިޙަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދިނުން: އުގެއިލް

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ދިވެހި ޤައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގައި، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވުން ކަމަށް ޕްރޮފެސަރ ޙަސަން އުގެއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފޭސްބުކްގައި ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އުގެއިލް ކުރައްވައިފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަމާއި އެކު ތަރައްޤީގެ އެތައް މަޝްރޫއު ތަކެއް ފަށައި ކުރިޔަށް ހިނގަމުންދާ މިސަރުކާރު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް އޭނާ ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

"ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދެއްވުން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން." އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އުގެއިލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދާ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓި ފިޔަވަޅުތަކެއް ފަހަތަށް އެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ގަބޫލު ކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތެއް ކަމަށާއި، ގަސްތުގައި ނުކުރެއްވިޔަސް މިއީ ތަބީއީ އާދައެއް ކަމަށެވެ.

"ވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ތާއިދު ކުރަނީ ނުހުއްޓި ރައީސް ސާލިހާއެކު ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް."

އުގެއިލް ރައީސް ޞާލިޙަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ނިންމެވިއިރު، އޭނާ މީގެ ކުރިން ވަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

 1. ހަމަޖެހޭ ވާހަކަ އެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ.
  މިއަދު މުހިންމީ ޤައުމާއި ދީން ޙިމާޔަތްކުރުން . ދިވެހިން އެކަން ފިސާރި ރަނގަޅަށް ކޮށްފަ ދައްކާނެ. އިންޝާﷲ

 2. ާމާމީ

  ނުލިބޭނެ ކަލޭ ތީކާކު

 3. ދަރިވަރު

  ސަރ މޮޅެތި ވާހަކަ ދެއްކީމާ ސަރ ގެ ތި ހޯދާފާ ހުރި ތައުލީމުގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

 4. ދަރަނި ދެގުނަ
  ވެވުނު ކަން ކަން މަދު
  އުމީދުކުރަން ކޮންމެވެސް އަސާސަކަށް ވިދާޅުވި އެށްޗެށްކަމަށް

 5. ބްލަޑް

  ކިހާވަރެއްތޯ ލިބުނީ؟

 6. މުހައްމަދު

  ކުރިން ކުރި ޢިޚްތިރާމް ގެއްލިއްޖެ

 7. ކަލެއައް ފައި ދާހުރިގޮތް އެެއީ ތިހުރީ ވިކިފަ ވަރަށް ސާފު

 8. ދޮށީބޭ

  ޕްރޮފެސަރ ޕިޔާރޭލާލް؟މާލަސްވީ ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެ.ސޮރީ

 9. ވިސްނާތި

  މުއިއްޒު ޕީއެޗްޑީ ކޮންކްރީޓް އިން ނެގި ނަމަވެސް ވަރަށް ކައްޕަޅި ކަންކަން ކޮށްފައި އެބަހުރި މިސާލަކަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މާރބްލް ޖެހިއިރު ވަށައިގެން މޫދުވާ ބޮޑެތި ގަސް ތައް ހުރި ތަނެއްގައި ފަސްގަނޑު ހާވާލާ ފަސް ގަނޑު މަތީ ތަޅުން އަޅާ އޭގެ މަތީ މާރބްލް ޖެހުމުން 5 އަހަރު ނުވޭ މިހާރު އެހެރީ މާރބްލް ފަޅަފަޅައިގެން ގޮސް ނަގަންވެފައި ބަދަލު ގައި ބިމަށް ކޮންކްރީޓް ކޮލަމްސްތަކެއް ޖަހާ އަޑީގައި ފަސް ގަނޑު އޮންނަ ގޮތަށް ފަސްގަނޑަށް ވުރެން 600 މިލިމީޓަރު މައްޗަށް ކޮންކްރީޓް ސްލެބެއް އަޅާ އޭގެ މަތީގައި މާރބްލް ޖެހި ނަމަ 100 އަހަރަށް ހުންނާނެ އެތަން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާނެއޭ މިއިން އިނގެނީ ހަގީގީ ޕީއެޗްޑީ ނެގުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމޭ ދެން އޮތީ އެއް ނަމްބަރު ފާލަން. މިހާތަނަށް ބަޔަކު ހަދާނެ އެންމެ ކައްޕަޅި ފާލަން އެއޮތީ 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާފައި ދެން އޮތީ ފެންއަރުވާ ވަޑާ އިންޖިނިއަރިންގްގެ އަލިފުބާ ވެސް ދަންނަ މީހަކު އެގޮތަށް ނަހަދާނެއޭ އެތަން އެ ފެންއަރުވާ ވަޑާ ދުވަހަކު ވެސް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ ހައްލަކީ ތަޅާލާ ނެގުމޭ އެނޫން އެއްގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭ މިޒާތުގެ ވަރަށް ގިނަ ކެސް ކަންކަން މުއިއްޒު ކޮށްފައި އެބަހުރި މަމެން މިދަނީ ނިއުޅަމުން ނިއުޅަމުން ދާ ވަރަކަށް ތަމެންނަށް މަމެން ކިޔައިދޭނަމޭ ތިޔާ ޕީއެޗްޑީ ނެގުމުގެ ހަގީގީ ބޭނުމެއް ނެތޭ ފެންނާން މުއިއްޒު އެއީ ބިއުޓިފުލް މައިންޑެއް ނޫނޭ…