ޚަބަރު ސިޔާސީ

ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރަކީ ވަރަށް ވޭން ދެނިވި އަހަރުތަކެއް، ރައްޔިތުންނަށް ފުދުންތެރިކަމެއް ނުހޯދުނު: ނާޒިމް

އާއިޝަތު ޝައުނާ ، ދެން އޮންލައިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި މި ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެތައްގޮތަކުން ވޭންދެނިވި 5 އަހަރުކަމަށް އެމްއެންޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމްކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭނަށް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. މާރަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ދިވެހިން މިއަދު ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު، ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިގްތިސާދު އޮތީ އެހެން ބައެއްގެ އަތްމަތީގައިކަމަށާއި ދިވެހިން މިތިބީ ރަނގަޅަށްވެސް އަޅުވެތިވެފައިކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހަޤީޤަތުގައި ހަމަ އަޅުވެތިކަމެއްގެ ތެރޭގައި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަޔަށް ބަސް ބުނުމުގެ ހައްޤު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބޭ ހާލުގައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު މިއޮތީ އެހެން ބައެއްގެ އަތްމަތީގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު މިއޮތީ އެހެން ބައެއްގެ އަތްމަތީގައި، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް" ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ނާޒިމް މުއިއްޒުއާއިއެކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މަސައްކަތްކުރަން ނިންމެވީ ޤައުމު ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކީ މިހާރު އެބޭފުޅާ ކަމަށްވާތީއާއި ޤައުމަށް ޖެހިފައި މިއޮތް ހާލު އިހްސާސް ނުކުރެވޭ އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކު ޤައުމޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވާނެކަމެއް ނެތްކަމަށެވެ.

"ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ޤައުމެއް މި އޮންނަނީ އެމީހުން ޤަބޫލުކުރާ ކަންކަމެއް އެމީހުންނަށް ހާޞިލްކުރެވުނީމާ، މިއަދު ޤަބޫލުކުރައްވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބެވިފަކާ ނެތް، އަޅުގަނޑުމެން ބަސް، ދިވެހިބަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިމާޔަތްކުރެވިފަކާ ނެތް، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަން އިހްސާސް ނުކުރެވޭ" ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން، މުއިއްޒު ޚިޔާރުކުރުމުގައި ބެލީ މިކަމަށް "ދިވެހިންނަސް އިސްކުރައްވައި ދިވެހިވަންތަ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާފަދަ ޤައުމެއް ބިނާކުރެވޭނެ ފަދަ ބޭފުޅަކަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވާނެތީ" ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ދިވެހިން ތިބި ހާލާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ، ޤަބޫލުކުރައްވާ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުދުންތެރިބަޔަކަށް ނުވެވޭ، ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ބަނދަރު އަޅާލުމަކުން ނުފުދޭ، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ޖީބަށް ފައިސާ އަންނަން، އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަކީ އުފާވެރިކަމާއެކު އުޅޭ ބަޔަކަށް ހަދަން. މިދިޔަ 5 އަހަރު ވެގެންދިޔައީ ވަރަށް ވޭންދެނިވި 5 އަހަރު ގޮތުގައި" ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އިންތިހާބާއި ދެމެދު ބާކީ މިއޮތް 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައު ޤައުމުގެ އޮޑި ހަވާލު ކުރައްވުމަށް ޤައުމިއްޔަތުގެ ރޫހު ހުރި ލީޑަރެއް ހޮވުމަށާއި އެންމެން އެކުގައި ނިކުމެ ދިވެހިންގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ނާޒިމްވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އަދި ތަރައްޤީގެ މަގަށް ވިސްނެވުމަށާއި ތަރައްގީ ގެނެވޭނީ، އެ ވިސްނުން ހުރި ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭނެއް އޮތް ބަޔަކަށްކަމަށްވީތީ ކަމަށާއި ޚާއްސަކޮށް އިޚްލާސްތެރި މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮތް ނަމަ ކާމިޔާބު ކުރެއްވޭނެކަމަށްވެސް ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

Ads by Ooredoo
 1. ދޫކޮށްލީމަތޯ ގޯސްވީ….ފްރޭމްކޮށް ޖަލަށްލީ މީހާ ރަނގަޅުވީ މިހާރު. ޙެހެހެހޭ

 2. ގައްދާރެކޭ

  ގައުމެއް މިނިވަންވާނީ އެގައުމުގައި ބޭރު އެހެން ގައުމެއްގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރެއް ނެތުމުންނޭ މިހާރު ނައިޖަރ ގައި ވެގެން އެއުޅޭ ގޮތަކީ ފްރާންސްގެ ސިފައިން ފައިބަން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުން ބުނުމުން ވެސް ފްރާންސް އިން ގަދަފައި ވިއްދާފައި އެބުނަނީ ނުފައިބާނަމޭ ދެން އެއީ މިނިވަން ގައުމަކަށް ނުވާނެއޭ ހަމަ އެގޮތަށް މިރާއްޖޭގައި ތިބި އެތައް ސަތޭކަ އިންޑިއާ ސިފައިން ގާތު ފައިބާށޭ އަދި ކަލޭމެން ދާށޭ ބުނުމުން ވެސް އެމެން ނުފައިބާ އެތިބެނީ އެއީ ނެތީ މިނިވަން ކަން ނެތީ ނެތީ މިނިވަންކަން ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ނެތީ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ވިއްކާލި ގައްދާރު ރައީސެކޭ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ ގައްދާރު އިބޫ

 3. ބަލަމިހިރަބީތާޔާ ކަލޯވީއަވަހަށް ލޮލުގެޑޮކްޓޮރަކަށްދަށްކާށޭ ކަލޯގެ ފިސްތޯލަމަސްއަލައިގަ އަހަރެމެނޭކަލޯވެސްޖަލުން ނެރުނީ މިހިރަބީތާޔާ ތިޔަދިޔައީ ބޮށްސުން

 4. ދޭންވީއޭ

  ސާބަހޭ ގާސިމް ތިޔާ ނިންމުން މަމެން ބަލައިގަންނަމޭ މަމެން ހޯދި 35 މީހުންނާއި އެކު ދެން މަމެން ވޯޓް ދޭނީ ޖޭޕީން ވަކާލާތު ކުރި ރާއްޖޭގެ މިިނިވަން ކަން ދިފާއު ކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލާނެ ކަމަށް ޖޭޕީ ފިޔަވައި ވަކާލާތު ކުރި ޕީޕީއެމް ކޮޅަށޭ ގާސިމަށް ރަހްމަތް ލައްވާދޭންވެ އެކަމަކު ކުނޫޒު ކިއްލާ ގާސިމް މަމެން ކެމްޕެއިން ކޮށްލަން ދީފިނަމަ އެއީ މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަތުން އަތުލަން ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ބާރަކަށް ވާނެއޭ ކުނޫޒު ކިއްލާ އާއި އަދި ވީޓީވީ އެކްސްކްލޫސިވް ކޮށް 24 ގަޑިއިރަށް ދޭންވީއޭ މާދަމާއިން ފެށިގެން ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ ދޭންވީއޭ

 5. ކަލޭވަރަށްރަގަޅުތިވާހަކަދަށްކަން ގެންގުޅޭ 2 މުވަށްޒަފުންނަށްެއެށް ގޮތަކަށްކަންތަށް ނުކޮށްދެވޭމީހަކަށްރައްޔިތުނަށް ކޮންކަމެށް ކޮށްދެވޭނީ

  • ނާޒިމު އެވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް ފުދުންތެރިކަން ނުލިބުނުވާހަކަ، އެކަމަކު ކޮއްކޮ އެމްޓީސީސީގަ ބަހައްްޓައިގެން އާރު.ސީ.ސީއަށް ފުދުންތެރިކަން ހޯދިފަސްއަހަރުުނުން. މުޅިގައުމުގަ ހިންގާ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް އާރުސީސީއަށް. ލަދުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތް.

 6. ދިވެހި މުސްކުޅިން

  ނާޒިމު ބަލަގެންނެވި ކަމުން ޕީޕީއެމް ގެ ހުރިހާ މީހުން މުއިއްޒުއަށް ބުނާނީ ނޫނެކޭ އަހަރެމެންގެ ޔާމީން މަރާލަން އުޅުނު ކަލޭގެ ތި ނާޒިމުއަކީ އަދި ރައްޔިތުންގެ ހެޔޮ ވެރިޔާ ނަޝީދު ވެރިކަމުން ވައްޓާލުގެ ބޮސް މިހާރު ޕީއެންސީ ތިތާ ގޮތާމެދު ނިކަން ވިސްނުން މުހިންމު

 7. އިބުރާ

  ވަﷲ އަޢުލަމް. ދައްކަވަން ހުރި ދުވަހެއް ދައްކަވާފަ ގެންދަވާނީ. މީހެއް ވިއްޔާ އަދަބު އަޚުލާގާއި ގޮތަކާއި ފޮތެއް ވެސް ހުންނަންވާނެ. ނާޒިމްގެ ތި ސޫރަ ފެނިފައި ވަރަށް ދެރަ ވެއްޖެ. ކުރިން މަހީކުރީ މިއީ ހެޔޮ ވިސްނޭ މީހެއް ކަމަށް. މިހާރު އެނގިއްޖެ ވެރިކަމާއި ޝާނާ ޝައުކަތަށް ކޮންމެ ފަދަ އެއްޗެއް ވެސް ބުނެފާނެކަން. ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި!

 8. ވަފިއްޔާ

  ރައްޔިތުން އެކޮޅުކޮޅުން ތިއްބަސް އާރުސީސީ ގެ ވިޔަފާރި ދަނީ ކުރިއަށް. އެއީ ނާޒިމްގެ މޮޅުކަމުންތަ ނޫނީ އިބޫގެ ޚާއްސަ އެހީލިބިގެންތަ؟