ޚަބަރު ސިޔާސީ

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ހަސަން ލަތީފު ވެސް ވާދަކުރައްވަނީ

ޙައްވާ މޫސާ ، ދެން އޮންލައިން

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާ ޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ވާދަ ކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް ހަސަން ލަތީފް "ދެން" އަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިރޭ ހަސަން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ހުރިހާ ޑިމޮކްރެޓުންގެ ތާއީދާއި އެހީތެރިކަން ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ހަސަން އަކީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގައި ވަރަށް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ބޭފުޅެކެވެ.

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަކީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ އަރިސް ބޭފުޅުން އިސްވެ އުފެއްދެވި ޕާޓީއެކެވެ.

Ads by Ooredoo
  1. މޭކްއިޓް

    ޖޭޕީގެ ސްޓޭންޑް ޖޭޕީން ވަނީ ދޫކޮށް މިގައުމުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުން އެއީ އެމެން ރުހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަދާފައޭ ގާސިމް ދެއްކިވާހަކަ ތަކުގައި އެއްވެސް ތެދުވެރިކަމެއް އަދި އަމާނާތް ތެރިކަމެއް ނެތް ކަމޭ އެގިގެންދަނީ ބަދަލު ހިފުމާއި ހަސަދަވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރޭ މީހަކު ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރު ނެރެން އިސްނެގުން އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްތޯ މިގައުމު މިނިވަންކުރުމަށް ޓަކައި ޕީޕީއެމް އާއި ގުޅޭށޭ ޖޭޕީ އަދި އުމަރު ނަސީރަށް ތާއީދު ކުރި ހުރިހާ މީހުން އުމަރު ނަސީރު އެއީ ވެސް ވަރަށް އަޑިނުބައި އަދި ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ދެކެ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ލޯބިނުވާ ހަސަދަވެރިކަން ކުރިއަށް ނެރޭ ގަމާރު ބީތާ އެކޭ މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ދެކެ ލޯބިވާ އެންމެން ޕީޕީއެމް އޮޑިއަށް އަރާ މިނިވަން ކަމުގެ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވާށޭ ކެއަރ އިނަފް ފޯރ ދަ ލިބަރޓީ އޮފް ދިސް ކަންޓްރީ މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ ދަ ނޭޝަން ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ފޯރ އެން ފޯރ މީ…

  2. ހިފާށޭ

    ޕީޕީއެމް އިން މިކުރާ މިނިވަން ކަން އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ޖިހާދުގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވެސް ފައިސާ އާއި އަދި ވަޒީފާގެ މަސްތުގައި ނުޖެހި ވިސްނުންތެރިކަން އިސްކޮށްގެން އައިސް ގުޅޭށޭ މިނިވަންކަމުގެ ޖިހާދު ކުރާ ކަޅުއޮށް ފުންމީގެ ފަޅުވެރިންނާއި އަދި ކަޅު އޮށްފުންމީގެ ފަޅުވެރިއަކަށް ވާން ލިބޭ ފުރުސަތު ދޫކޮށްނުލާށޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ މަމެން ހުރިހާ ދިވެހިން މިިނިވަން ކަމުގެ އުފާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ފާހަގަ ކުރާނީ އެކުގައޭ ހުރިހާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވިސްނާށޭ އަދި ބައިވެރިވާށޭ މަމެން ޕިންކީން ނާއި އެކު ގައުމުގެ މިިނިވަން ކަން ހޯދަން ކުރާ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވާށޭ އިންޑިއާ ވަގު އެމްބަސޭ އަތް ދަށުން މިވަތަންގެ މިނިވަން ކަން އަތުލާން މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ ހިފާށޭ