ޚަބަރު

ދުންޔާ ޕީޕީއެމާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ނައިބް ރައީސް ދުންޔާ މައުމޫން ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

ދުންޔާ ޕީޕީއެމްއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފައި ވަނީ، މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޖަލްސާގައެވެ.

އޭނާގެ ފޯމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އާއި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ.

ދުންޔާ މައުމޫނަކީ މީގެ ކުރިން ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެކެވެ.
އެކަމަނާ ފޮރިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައެވެ. ދުންޔާ އެމްއެންޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެ ޕާޓީން ދާދި ފަހުން ވަނީ ޕީޕީއެމްއާއިއެކު ކޯލިޝަން ހަދައިފައެވެ.

Ads by Ooredoo
 1. ލަބީޤް މުޙައްމަދު މާހިދު، މ. މަނަދޫވިއު

  ބަލަދު އެރީ…. ބަލަދު އެރީ….
  ލައްގަޅޭ ލައްގަޅޭ، މައިން މަގަށް ލައްގަޅޭ…..

 2. އަޑްރީމް

  ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަން އޭނާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓާ އޭނާ އަތްތިލައިގައި ހުރި ވެރިކަމުގެ ރޮނގު ފުހެވިގެންދަނީއޭ ރަސްފަންނުގައި މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިންގަޕޯރއިން އިންވެސްޓް ކުރަން އޮތް 250 ބިލިއަން ޑޮލަރު ރައީސް އިބޫ ވެރިކަަމަށް ފާވެ އެ މަޝްރޫއު އޮޅާލި ދުވަހު މަމެންގެ ހިތް ބުނިއޭ މީނާ އަށް މީގެ ހިތި އަސަރު ކުރާނެއޭ އަދު ފެންނަނީ އެދުވަހޭ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަން އޭނާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓާ އޭނާ އަތުން ބީވެ ދަނީއޭ އައި ބިލީވް އިން އިޓް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ރައީސް އިބޫ ވޯޓް އިން ވައްކަންކޮށްގެން ފޭރިގަތް ގަތުން ގުދުރަތުން އޭނާ އަތުން އެވެރިކަން ބީކޮށްލާ މަންޒަރު މަމެންނަށް ފެނުން ވެން އައި ނޯ ދަ ޓައިމް އިޒް ރައިޓް ފޯރ އަސް އޯއް ޔޭއް ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަން ނިމޭ ތަން ދެކޭ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވަނީއޭ ސަމްތިންގް އިޒް ރިއަލީ ވެރީ ގުޑް އިން އިޓް އޯއް ޔޭއް އައި ބިލީވް އިން އިޓް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ފެންޓަސީ…

 3. އާއްހާއް

  މިސަރުކާރުން ޖެހޭނެއޭ ޖަވާބުދާރީ ވާން އިންޑިއާ ސިފައިން މިގައުމުން ފަައިބައިގެން ދާއިރު އެމެރިކާ ސިފައިން ވިއެޓްނާމް ގައި ވަޅުލި ގޮތަށް އުތުރު ތިލަފަޅުގެ ބިމުގެ އަޑީގައި އާއި އަދި އެތަނުގެ މަގުމަތީގައި އާއި އަދި އެކަނޑުގައި މައިން އެވަޅުލަނީ އެއީ ކިއެއްކުރަންތޭ އެތަނަށް ޔަގީނުން ވެސް ޗައިނާ މީހުން ނޫނޭ އަންނާނީ އަންނާނީ ދިވެހިންނޭ މީ ސީދާ ދިވެހި އުއްމަތް ނުރައްކަލަށް ހުށައަޅާފައި ނޫންތޭ ރައީސް އިބޫ އިންޑިއާ ސިފައިން އުތުރު ތިލަފަޅުން ބާލަނީ މަމެންނަށް ބުނަން އިނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ އެއީ ރައީސް އިބޫ އަކީ ދިވެހިރައްޔިތުން ދެކެ ކުޑަވެސް ކުލުނެއް ހުރި ބަދައްވެއް ނޫނޭ އެއީ ބޮޑު ގައްދާރެކޭ އެއީ ހަރާމްކޯރު ބަތާހަރާމީއެކޭ އޭނާ އަކީ ބޯނުބައި ބުރާންޗެކޭ އޭނާ އެބަޖެހޭ ރައީސް އޮފީހުން ބޭރުކުރަން ރައްޔިތުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ސްޕިންގް ހެޑް ބޭޑް ހެޑް އެވްރީ ބޮޑީ އޮފް އެމްޑީޕީ ހޭޒް ގޯން ބޭޑް އެން މޭޑް އެން ކްރޭޒީ އޮފް ސްޓޭޓް ފަންޑް ލޫޓިންގް އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ބާއު ބާއު އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އާއްހާއް އާއްހާއް ހާއްހާއް ހާއްހާއް ހާއްހާއް ހޯއްހޯއް ހޯއްހޯއް ހޯއްހޯއް…