ޚަބަރު ސިޔާސީ

ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑރ. މުޢިއްޒަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ: ޝާހިދު

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑރ. މުޢިއްޒަށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިޒާމު ކަނޑައެޅުމަށް އާއްމު ވޯޓެއް ނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަރާރާ މެދު އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ގައުމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްޑީޕީއަކީ އަބަދުވެސް ޒިންމާދާރު ޕާޓީއެއްތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދެކޮޅުވެރިވާ ޕާޓީއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެފަދަ ބައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޒިންމާދާރު ޕާޓީ" ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އިންތިހާބެއް ބާއްވާ, އެމްޑީޕީއާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓެއް ހޮވުމުން ވެރިކަމުގެ ގޮނޑީގައި އިށީނުމުގެ ކުރިން އެ ގޮނޑި ދަމައިގަންމަ ބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ބަޔަކަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގަ, ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ޕާޓިއެއްގެ ގޮތުގަ އެމަނިކުފާނަށް އެ ފުރުސަތު އަރުވަން ޖެހޭ" ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ގޮތް ނިންމައިފި ކަމަށާއި އެ ނިންމުމަށް އިހްތިރާމް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Ads by Allied Insurance
  1. ޔޫރޮކްމައިވޯލްޑް

    އޯއް އޯއް ޑޯޗާ އައި ލައިކް ދިސް ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރިޔާސީ ނިޒާމު ބާއްވަން އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާނަން ކަމަށް ރައީސް އިބޫ ވިދާޅުވުން އޯއްް މައި ލައިފް ވިލް ނެވަރ ބީ ދަ ސޭމް އިބޫ ޔޫ ކޭމް އެން ޗޭންޖްޑް ދަވޭ އައި ވޯންޓް އިޓް އޯއް ފީލްސް ސޯ ރައިޓް ތީ މަމެން ޕިންކީން ވެސް ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެން ވެސް ބޭނުންވާ ގޮތޭ ތިޔާ ކަމުގައި މަމެން ތިބޭނީ ރައީސް އިބޫ އާއި އެކުއޭ އޯއް އޯއް ޔޫ ރޮކް މައިވޯލް ޔޫ ރޮކް މައި ވޯލްޑް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޔޫ ރޮކް މައި ވޯލްޑް….

  2. ޔޫރޮކްމައިވޯލްޑް

    ބަރުލަމާނީ ނޫން ގޮތެއް ނޫން ގޮތެއް ހެއި ހެއި ޑޯޗާ އައި ލައިކް ދިސް އިބޫ އޯއް އޯއް މައި ލައިފް ވިލް ނެވަރ ބީ ދަ ސޭމް ރައީސް އިބޫ ރައީސް އިބޫ ޔޫ ކޭމް އެން ޗޭންޖްޑް ދަ ވޭ އައި ވޯންޓް އިޓް ދަވޭ އައި ވޯންޓް އިޓް އައި ކެނޮޓް އެކްސްޕްލެއިން ތިންގްސް އައި ފީލް ރަައިޓް ފޯރ ޔޫ ރައީސް އިބޫ މަމެން ޕިންކީން މިތިބީ ބަރުލަމާނީ ނޫންގޮތެއް ހޯދުމުގައި އިބޫ އާއި އެކުއޭ އިބޫ ޔޫ ކޭމް އެން ރޮކް މައި ވޯލްޑް ޔޫ ރޮކް މައި ވޯލްޑް ޔޫ ރޮކް މައި ވޯލްޑް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޔޫ ރޮކް މައި ވޯލްޑް ޔޫ ރޮކް މައި ވޯލްޑް….

  3. ހީލްއަސް

    ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރިޔާސީ ނިޒާމު ބާއްވަން އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާނަން ކަމަށް ރައީސް އިބޫ ވިދާޅުވުން އެއީ މަމެން ޕިންކީން އެމަނިކުފާނަށް ޕްލެޓިނަމް އެވޯރޑެއް ހައްގުވާނެކަމެކޭ މަމެންއެދެމޭ ރައީސް އިބޫ ވެރިކަން ނިމުނަސް އެމްޑީޕީ ގޮވައިގެން ކުރިއަށްދާން މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި މިފަހަރު ސިޔާސީ ދައުވާ ކުރާނޭ މީހަކު ނުހުންނާނެއޭ އެޗެޕްޓަރ ކްލޯސްވީއޭ ރައީސް އިބޫ ދަ މެޖިކް ދަ ވޮންޑަރ އެން ދި އިނޮސެންސް އޮފް ޔުއަރ ހާރޓް ހީލް އަވަރ ހާރޓްސް..