އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ރައީސް ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވެލިފުކެެއްވެސް އެހެން ޤައުމެއްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ނުދާނެ: ޝާހިދު

ކުދި ރަށްތަކަށް ނާރައި ވޯޓަށް އެދޭނެކަމެއް ނެތް: ޝާހިދު

ޕީޕީއެމް ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ނައްތާލަން ނިންމައިގެން ތިބީ: ޝާހިދު

މި ދައުރު ނިމިގެންދާއިރު ދިވެހި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ނަޖިސްފެން ބޭނުންކުރަން ނުޖެހޭނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

ޝާހިދަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް ނުވެހުރި ކަންކަން ކިޔައިދެއްވާ ބޭފުޅެއް: ވައްޑެ

“އިންޑިއާ ފަސްޓް”އަކީ ޔާމީންގެ ސިޔާސަތެއް، އެކަމަކު އެކަން ދެމެހެއްޓެވި ވެރިޔަކީ ރައީސް ޞާލިހް: ޝާހިދު

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޝާހިދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ޝާހިދު އިދިކޮޅަށް: ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއެކު ނުކުންނަވާ, ފިތުނަކޮށްގެން ވާނީ ބޮޑުތަނުން ބަލި

އޮންއެރައިވަލް ވިސާގައި ދިވެހިންނަށް މިސްްރަށް ދަތުރު ކުރެވޭގޮތަށް ހަދައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު ފްރީ-ޓްރޭޑް-އެގްރީމަންޓެއް އެކުލަވާލަނީ

މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާއިން ނަގައިފި

ރައީީސް ޞާލިޙަކީ، ހިތްތިރި، ކެތްތެރި އަދި ހެޔޮލަފާ ވެރިއެއް: ޝާހިދު

ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްވިޑަންއަށް

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ސާރބިއާގައި، މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއި ކުރައްވާނެ!

އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކާ ދިމާލަށް: ޝާހިދު