އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ރައީސްގެ ތަރައްޤީ އޮތީ ފެންނަން، ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއެކު ރައީސް ޞާލިޙް މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ: ޝާހިދު

ކޮމަންވެލްތް ޤައުމުތަކުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބާރުލުންދޭން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ވަކީން ޚާއްސަ ޙައްލުތަކެއް ބޭނުންވޭ - މިނިސްޓަރ ޝާހިދު

"އިންޑިއާ އައުޓް" ގޮވުން ފިޔަވާ އިދިކޮޅަށް ކުރެވުނުކަމެއް ނެތް: ޝާހިދު

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ އަދަދު ރައީސަށާއި ވަޒީރުންނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބޮންޑޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިންޑިއާއި ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ހިލޭ އެހީގެ އަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ފުރިހަމައަށް ބަލަހައްޓަން: ޝާހިދު

ޝާހިދުގެ ތައުރީފް އިންޑިއާއަށް: ދުނިޔޭގެ ލީޑަރެއްކަން ސާބިތުކޮށްދީފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި

އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މަޖިލީހުގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ތަގުރީރުކުރައްވައިފި ، ރިޔާސަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަހީދެއްގެ ހަށިގަނޑުން ބިމަށް ޖަހާ ލޭތިއްކަކީ ގައުމިއްޔަތު އުފެދި އާރާސްތު ކޮށްދޭ ގަހެއް: ޝާހިދު

ރާއްޖެއާ ރުޅިވެރިކަމެއް، ހަމަނުޖެހުމެއް އޮތް އެއްވެސް ގައުމެއް ނެތް: ޝާހިދު

ތުރުކީގައި ތިބި 14 ދިވެހިންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު: މިނިސްޓްރީ

ދަތުރު ކުރާތީ ފާޑު ކިޔަނީ ދައްކާނެ އިތުރު ވާހަކައެއް ނެތީމަ: ޝާހިދު

ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ގުޅުން އެންމެ ބަދަހިވީ މިދިޔަ 4 އަހަރުގައި: ރައީސް ޞާލިޙް

ލަންކާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި 

މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ސިޔާސީ ޙަޔާތް ކުރުކޮށް!

ޝާހިދު އަމާޒު ހުރީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުދި ޤައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރަކަށް ހެދުމަށް