ޚަބަރު

ފޮނަދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކޮންގްރެސް ޕާޓީއަށް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް،ޕީއެންސީއާ ގުޅިއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވާ މި ހުރިހައި މެންބަރުން ޕީއެންސީއަށް ސޮއި ކުރެއްވީ އެކަމަށް ޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާއެއްގައެވެ.

ދިމްޔާތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ފޯމްތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޕީއެންސީގެ ރައީސް, ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒެވެ.

ރޭގެ މި ޙަފްލާގައި ފޮނަދޫއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ޝަފީގް ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒުގެ އަމާޒަކީ ކުރިޔަށް މި އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕީއެންސީ އަށް 10،000 މެމްބަރުން އިތުރު ކުރެއްވުމެވެ. އެ އަމާޒަށް ހާސިލްވުމަށް މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރޭގައި ވެސް މެންބަރުން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ޕީއެންސީއަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރެޖިސްޓްރ ކުރެވުނު ސިޔާސީ ޕާޓީއެކެވެ. ޕީއެންސީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި ފައުންޑަރަކީ ފޮނަދޫއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲއެވެ.

Ads by Allied Insurance
 1. ނުކުރާށޭ

  ފްލެޓް ލިސްޓް އަލުން ބަލާ ކުރީ ސަރުކާރުން ފްލެޓްސް ތައް ދީފައިވާ އެކެއްގެ އަތުން އެފްލެޓްސް ތައް އަތުލާ މިސަރުކާރުން ހާލަތު ބަލާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން އެކަން ނުކުރާށޭ އެއިރުންވާނީ ދެމީދާ ފަހާ ބުޅަލަށްވީވަރޭ 4 ހާސް މީހުންނަކީ އެއީ 20 ހާސް މީހުންނޭ އެގެއްލެނީ މަޖްލީހުގެ އިންތިޚާބުން ސީދާ ގޮތުގައޭ ކުރީ ސަރުކާރަށް 40 ހާސް ވޯޓް ގެއްލުނީ އެއިރު ގެދޮރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އޭނާ އަކީ މާމޮޅު މީހަކަށް ހެދިގެން އޭނާ ހެދި ކައްޕަޅި ގަވާއިދުގެ ސަބަބުންނޭ ތިކަން ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ

 2. ބަލާތި

  މަމެން ވަރަށް އިތުބާރު ކުރަމޭ ވަޒީރު ހައިދަރު އަށް އެކަމަކު ސިޔާސީ ގޮތުން ހައިދަރު އަދި ވަރަށް ޅަވާނެއޭ ތިޔާ ފްލެޓްސް ތައް ދޭން ހާލަތު ދަނެގަންނަން ހަދާ އިމްތިޚާނަކީ އެއީ ދެއުއިޅި އެއް ނުވާ ސިޔާސަތެކޭ މީހަކު ކުއްޔަށް އުޅޭ ތަނުގެ ހާލަތަކީ އެއީ އެމީހާ ދިރިއުޅޭ ހާލަތެއް ނޫނޭ އެކަން އެނގުނެއް ނޫންތޭ ނިމިދިޔަ ކޮވިޑް ތެރޭގައި ހާލަތު ރަނގަޅު ކޮށް ކުއްޔަށް އުޅުނު އެންމެންވީ މަގުމަތި ނޫންތޭ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުން ފްލެޓްދީފައިވާ ލިސްޓާއި ކުޅެން ނަހަދާށޭ އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ އެއާއި ކުޅެލައިފިނަމަ ދެން ނިކުންނަ ޝަކުވާ ތައް މާބޮޑުވާނެއޭ ތިޔާއީ މަކުނު ފުލުން ވާހުސްނުވާ އުސޫލުން ހުސްނުވާނެ ޝަކުވާ އެކޭ ރައީސް އިބޫ ދީފައިވާ ފްލެޓްސް ތައް އެދީފައިވާ މީހުންނަަށް ދީފައި ދެން މިސަރުކާރުން ޝަކުވާ ކުރާ 10 ހާސް މީހުންނަށް އަވަހަށް ހުޅުމާލޭ ހަތަރުވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކާ އެތަނުގައި 2 ކިލޯ މީޓަރު ދިގު އަދި 2 ކިލޯ މީޓަރު ފުޅާ މިނުގެ އިމާރާތެއް ބިނާ ކުރާށޭ 10 ހާސް ފްލެޓްސް ދޭން އެއީއޭ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ…

 3. ކުރާށޭ

  ފްލެޓް ލިސްޓް ރިވިއުކޮށްފިނަމަ ނިކުންނާނެ ނަތީޖާ މާބޮޑަށް ނުބައިވާނެއޭ ވެރިކަން ކުރަނީ ޕީޕީއެމް އަކުން ނޫނޭ ޕީއެންސީންނޭ ޕީއެންސީ އަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް އުރަތްޕެއް ހުރި ޕާރޓީ އެއް ނޫނޭ އެމްޑީޕީ އިދިކޮޅު ގައި އޮންނަ އިރު އެމެން މާބޮޑަށް ވަރުގަދަވާނެއޭ އެމެންނަކީ އެއީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާރޓީ އެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނައިރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕާރޓީ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރި ކުރަން ދަންނަ ޕާރޓީ އެކޭ އެކަމުގެ ޕާރސްޕޯރޓަކަށް އެމެން ބޭނުންކުރާނީ ފްލެޓްސް ލިސްޓް ރިވިއު ކުރުމޭ މިކަން ނުކުރާށޭ ހެޔޮނުވާނެއޭ ރައީސް އިބޫ އަކީ އެއީ 18 އަހަރު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ އިސްމީހެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެކޭ އިބޫ ދަންނާނެއޭ ސިޔާސީ ކުޅި މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެން އިބޫ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިކަން ކުރާނެއޭ ކޮށްފިނަމަ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ އަށް މަޖްލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދާނީ ޗޮކުންނޭ އެންމެ 6 މަސް ދުވަހަކުން ސަރުކާރަށް މާބޮޑު ނަތީޖާ އެއް ނުނެރެވޭނެއޭ އެއީ ވާނޭ ކަމެއް ނޫނޭ މީހުންގެ ޖަޒްބާތާއި މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ތިޔާ ކުޅެލީ އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެކޭ ތިކަން ނުކުރާށޭ ފްލެޓް ލިސްޓް އަލުން ބަލަން ނަހަދާ ލައިފިއްޔާ އޮތަދީ އެއުސޫލުން އެކަން ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ

 4. ނުކުރާށޭ

  ރައީސް ޔާންޓޭ ވެރިކަން ކުރިއިރު ގާކޮށި ފްލެޓާއި އަދި އަރަބިއްޔާ ކޮށީގައި އެޅި ފްލެޓްސް ތައް އެމްޑީޕީން ދީފައިވާ އެކެއްގެ އަތުން ފްލެޓެއް އަތުނުލައޭ ކުރި ކަމަކީ އެ ފްލެޓްސް ތައް ނިންމާ އަަވަހަށް އެންމެނާއި ފްލެޓްސް ތައް ހަވާލު ކުރުމޭ ޕީއެންސީ އަށް މީހުން ގިނަ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ފްލެޓްސް ތައް ދީފައިވާ މީހުން އަތުން ފްލެޓްސް ތައް އަތުލާ އަދުރޭ ބުނާ ބަޔަކަށް މަކަރާއި ހީލަތުން ފްލެޓްްސް ދޭން މުއިއްޒު ނަހަދާށޭ ތިޔާއީ މަމެން ޕިންކީން ތާއީދު ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ މަމެން ތިކަމަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތާއީދު ނުކުރަމޭ މުއިއްޒު އަށް އިނގޭނެއޭ މަމެން ޕިންކީން ތާއީދު ނުކުރާނަމަ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލޭނެ ކަން އެކަން ފެނުނެއް ނޫންތޭ މުއިއްޒު ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތު މަޖްލީހުގެ އިދާރާއިން ބޭރުގައި ބޭއްވުން މަމެން ތާއީދު ނުކުރުމުން ހުސް ގޮނޑި ތައް ނޫންތޭ ގިނައީ މީ ސަބަބު ތަކެއް އޮވެގެންނޭ މަމެން ވަރަށް ބަލާފައޭ ޖައްސާނީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުބަލާ މަމެން ކަމަކާއި ދެކޮޅު ނުވާނަމޭ ފްލެޓްސް ތައް ރައީސް އިބޫ ދިން ގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށޭ މަމެން ޕިންކީން ތާއީދު ކުރަނީ އެނޫން ގޮތެއް މަމެން ގަބޫލެއް ނޫނޭ ޝަކުވާ ކުރި މީހުންނަށް ދޭން އަވަހަށް ފްލެޓްސް އަޅަން ހުޅުމާލޭން ބިން ހިއްކާ އެކަން ކުރަންވީ މިހާރު ވެސް ހުޅުމާލޭ އެކެއްގައި އެބަހުއްޓޭ ފްލެޓްސް ތައް އެޅޭނެ ބިން 50 ހާސް ފްލެޓްސް ވެސް އެޅޭނެ މަމެންނަށް އެކަން ނޭގިގެން ނޫޅެމޭ…

 5. ހަނދާންކުރާތި

  ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަން ނިމޭ ދުވަހުގެ ފަހު ސިކުންތާއި ހަމައަށް ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަންވާނީ އެއީ ގާނޫނީ ވެރިކަމުގެ ތެރޭން ރައީސް އިބޫ ކޮށްފަައިވާ ކަންކަމަށޭ އިންތިޚާބު ވެފަައިވާ ރައީސަކު އަންގައިގެން ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ހުއްޓުވަން އިންތިޚާބުވާ ރައީސަކު އެންގިނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ރައީސް އިބޫ ކުރަން ނުޖެހޭނެއޭ ސަބަބަކީ އެއީ ގާނޫނާއި ޚިލާފު ކަމަކަށް ނުވާތީއޭ މިހާރު ވެސް ސްޕްރީމް ކޯޓަށްދޭބަލަ މިގޮތަށޭ މިކަން ނިމޭނީ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ޔަގީނޭ ހަައިދަރު މެން ކިޔެވީ އިންޖިނިއަރިންގް އެކަމަކު ގާނޫނު ނުކިޔަވައޭ އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ވަރަށް ތަޖްރިބާ މަދޭ މިކަން އެކޮޅު ކޮޅުންނޭ ތިޔާ ޖަހަނީ ހައިދަރޭ މެން ތިޔާއިން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނުނިކުންނާނެއޭ ތިޔާއީ މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާމީހުން މަދުވާން ޖެހޭނެ ފުރަތަމަ ސަބަބޭ ހައިދަރު ތިޔާ އުފައްދަނީ ތިކަން ނުުކުރާށޭ އަދި މަޖްލީހުގެ ގިނަ ގޮނޑި ވެސް އޮތީ އެމްޑީޕީ އަތުގައޭ އެކަން ވެސް ހަދާން ކުރާށޭ ހަދާން ކުރާށޭ ހަދާން ކުރާށޭ ހަދާން ކުރާށޭ ހަދާން ކުރާށޭ ހަދާން ކުރާށޭ ހަދާން ކުރާށޭ ހަދާން ކުރާށޭ ހަދާން ކުރާށޭ ހަދާން ކުރާށޭ ހަދާން ކުރާށޭ ހަދާން ކުރާށޭ ހަދާން ކުރާށޭ ހަދާން ކުރާށޭ

 6. ހުއްޓާލާ

  ފްލެޓް ލިސްޓު ރިވިއުކުރުން ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ ހުއްޓާލާ

 7. ފެއިލްވީއޭ

  ދާޚިލީ ވުޒާރާ އަށް ވަޒީރަކު އައްޔަންކުރިތާ 72 ގަޑިއިރު ވެގެންދަނީ ފުލުހުންގެ ކޯން ތައް މުއިއްޒު ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒާއި ޕާރކާއި ދެމެދު ބެހެއްޓި ގޮތަށް އެތަކެތި މަގުމައްޗަށް އުކާފައި އެހެރީ އާދަމް ޒާހިރު މެން ޕޮލިސް ކަމިޝަނަރު ކަން ކުރިއިރު ނުހުންނާނެ މިގޮތަށް މަގުމައްޗަށް ޕޮލިހުންގެ ކޯނާއި އަދި މަގުހުރަސް ނުކުރާ ތައް އުކާފައި ދާޚިލީ ވަޒީރަށް ކިއެއްވެތޭ މާލޭގައި ފޯރި މަރަން ފުލުހުންގެ 500 ފުލުހުން ނުނެރެވެންވީ ދާޚިލީ ވަޒީރު އިހްސާން ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ ތަފެއިލްވީއޭ

 8. ނުވާނެއޭ

  ދާޚިލީ ވަޒީރު އިހްސާން ފެއިލްވީއޭ އޭނާ މަގުމައްޗަށް ފުލުހުން ނެރެގެން ކޮންމެ ހަތަރު އަނގޮޅި އެއްގައި ފުލުހުން ބައިތިއްބާ އަދި ފުލުހުން މުޅި މާލެ ސަރަހައްދު ދުވާލަކު 26 ގަޑިއިރު ބަލަހައްޓަމުންދާނަމަ މިކަން ނުވާނެއޭ އިހްސާން ފެއިލްވީއޭ ދާޚިލީ ވަޒީރު އިހްސާން އިސްތިއުފާ އޭނާ އަށް މަޖްލީހުން ރުހުން ދީގެން ނުވާނެއޭ އޭނާ އެވަނީ މަގާމްގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އެމަގާމަށް ފާވެފައޭ އޭނާއަށް މަޖްލީހުން ރުހުންދީގެން ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ

 9. ބީތާއެކޭ

  މާލީ ވުޒާރާ އަށް ތަޖްރިބާ ކާރު މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖިހާދު ފަދަ މީހަކު ލާށޭ މިހާރު މާލީ ވަޒީރަކީ އެއީ އެއްވެސް ތަޖްރިބާ އެއް ހުރި މީހެއް ނޫނޭ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް މާލީ ވުޒާރާގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހެއް ނޫނޭ އަމީރު އަށް ވީވަރޭ ވާނީ މާލީ ވުޒާރާ އަކީ އެއީ އެންމެ މުހިއްމު ވުޒާރާ އެތަން ފެއިލް ވުމުން ސަރުކާރު ފެއިލްވީއޭ އެތަން އެގޮތަށް މުރަނގަގަސްދޮށުގޭ މާލިމީ އަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން އެގޮތަށް އެކަން ނުުކުރާށޭ އެވުޒާރާ ސަލާމަތް ކުރާށޭ އަދުރޭ އަކަށް ނޫން އިނގޭނީ ސަރުކާރު ހިންގަންވާ ގޮތެއް އަދުރޭ އަކީ ނުކިޔަވާ ހުރި ގަމާރު ބީތާއެކޭ އަދުރޭ އަކީ ނުކިޔަވާ ހުރި ގަމާރު ބީތާއެކޭ އަދުރޭ އަކީ ނުކިޔަވާ ހުރި ގަމާރު ބީތާއެކޭ އަދުރޭ އަކީ ނުކިޔަވާ ހުރި ގަމާރު ބީތާއެކޭ އަދުރޭ އަކީ ނުކިޔަވާ ހުރި ގަމާރު ބީތާއެކޭ އަދުރޭ އަކީ ނުކިޔަވާ ހުރި ގަމާރު ބީތާއެކޭ އަދުރޭ އަކީ ނުކިޔަވާ ހުރި ގަމާރު ބީތާއެކޭ އަދުރޭ އަކީ ނުކިޔަވާ ހުރި ގަމާރު ބީތާއެކޭ އަދުރޭ އަކީ ނުކިޔަވާ ހުރި ގަމާރު ބީތާއެކޭ އަދުރޭ އަކީ ނުކިޔަވާ ހުރި ގަމާރު ބީތާއެކޭ

 10. ވަގުންނޭ

  މުއިއްޒު ހުވާ ކުރުމާއި ހަމައަށް ރައީސް އިބޫ ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްސް ތައް ވާނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ސައްހަ ފްލެޓްސް ތަަކަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެއީ ސައްހަ ފްލެޓްސް ތަކެއް ނޫން ކަމަށް ނުބުނާހާ ހިނދަކު އޭސީސީގެ ސަގާފަތަކީ އެމެން ތުހުމަތު ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޯޓަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވެއޭ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ފެނަކަ ބޮޑޭ ކޮށްފައިވާ ވައްކަން އެންމެ ފަހުން ޕީޖީ އަށް ހުށައެޅުުމުން ޕީޖީ ބުނީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅަައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަށް ހެކި ނެތުމުން އުވުނީއޭ އޭސީސީ ދައްކާ ވާހަކަ ހެޔޮނުވާނެ މިއުޑު ދަށުގައި ތިބޭ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރަން އެތަނުގައި ތިބެނީ ބޮޑެތިވަގުންނޭ އޭސީސީ މެމްބަރުންނަށް އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ