ލ.ފޮނަދޫ

ލ. ފޮނަދޫން ޕާސްޕޯޓް ނެގޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަނީ

ފޮނަދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކޮންގްރެސް ޕާޓީއަށް

އަދުރޭގެ ފޮނަދޫން ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒަށް ދިނީ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ!

Breaking News

އީސީގެ އޮފިޝަލް ދުރުކުރުމަށްފަހު, ފޮނަދޫގެ ވޯޓުލުން ފަށަނީ

Fonadhoo ފޮނަދޫ ލާމު laamu

ފޮނަދޫން ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ދިނީ ޑރ. މުޢިއްޒަށް, 66 އިންސައްތަ!

ދައުރު ހަމަވާން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ވެފައިވަނިކޮށް ފޮނަދޫގައި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

Laamu Fonadhoo, ލާމު ފޮނަދޫ

ފޮނަދޫން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

ތެލާއި ޕެޓްރޯލުގެ އަގު ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަންޖެހޭ: ސިރާޖު

ހައްދުންމަތީގެ ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހައްދުން ނައްޓާފައި

ދީނީކަންކަމަށް ޚާއްސަ ޑިޖިޓަލް ސްޓޫޑިއޯއެއް އިލްމުން ހަދަނީ

މަސްޢޫދު ހިލްމީއަށް ހަމަލާދިންކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި، ހެކިތަކުގައި އެތައް މައްސަލަތަކެއް!

ފޮނަދޫ ބޮޑު ބައެއް ކަނު އަނދިރީގައި، ކަރަންޓު ނެތްތާ 6 ގަޑިއިރު

"!ތިކި" ހުއްޓައިލާން އަމުރެއް ނެރެއެއް ނުދިން

އެޗްޕީއޭގެ ބަންދުގައި މިހާރު 40 ރަށް

ލާމު އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ކޮވިޑްގެ ދެރަ ޙާލަތުގައި މުޙައްމައިދީ އުފަންކުރުވި ގަދަ ޚިޔާލު!

ހައްދުންމައްޗަށް މި ސަރުކާރުން ގެނެސްދީފައިވާ ތަރައްޤީއެއް ނެތް: އަދުރޭ

ކޮވިޑް-19 ހާލަތު ގޯސްވެ،ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ފޮނަދޫ މޮނިޓަރިންނަށްލައިފި