ޚަބަރު

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ޒަރީރު

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ހަސަން ޒަރީރު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް ޔޫސުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު ޢައްޔަނު ކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުން ޙަވާލުކުރެއްވީ މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒު ވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް ޕޮލިސީގެ މަގާމާއި އިތުރު މަގާމްތަކަށް ވެސް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފައެވެ.

Ads by Allied Insurance
  1. ނުކުރާށޭ

    ފްލެޓް ލިސްޓް އަލުން ބަލާ ކުރީ ސަރުކާރުން ފްލެޓްސް ތައް ދީފައިވާ އެކެއްގެ އަތުން އެފްލެޓްސް ތައް އަތުލާ މިސަރުކާރުން ހާލަތު ބަލާ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން އެކަން ނުކުރާށޭ އެއިރުންވާނީ ދެމީދާ ފަހާ ބުޅަލަށްވީވަރޭ 4 ހާސް މީހުންނަކީ އެއީ 20 ހާސް މީހުންނޭ އެގެއްލެނީ މަޖްލީހުގެ އިންތިޚާބުން ސީދާ ގޮތުގައޭ ކުރީ ސަރުކާރަށް 40 ހާސް ވޯޓް ގެއްލުނީ އެއިރު ގެދޮރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އޭނާ އަކީ މާމޮޅު މީހަކަށް ހެދިގެން އޭނާ ހެދި ކައްޕަޅި ގަވާއިދުގެ ސަބަބުންނޭ ތިކަން ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ ނުކުރާށޭ