ޚަބަރު

ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްޠީނަށް އެހީވާން 6 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

އާއިޝަތު ޝައުނާ ، ދެން އޮންލައިން
ފޮޓޯ: ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެފްބީ)

ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި" ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވާން ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކެއްގައި ލިބުނު 600،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) އަށް ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަނުން ރޭ ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގައި އެހީ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ފަންނާނުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުން ޖުމްލަ 685،651.90ރ. ލިބިފައިވެއެވެ. ފަންނާނުން ވަނީ އެހުރިހާ ފައިސާއެއް ރަމްޒީ ޗެކަކާއެކު އައިއޭސީއާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

ފާއިތުވި އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 27 އިން މި މަހުގެ 3 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އިންސާނިއްތަށްޓަކައި" ހަރަކާތުގެ ތެރޭގައި ފަންޑް އެކި އެކި ހަރަކާތްތަކެއް ފަންނާނުން ހިންގާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި، ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުތަކާއި ޖަމްބަލް ސޭލްތަކާއި މަސް ދަތުރުތަކާއި ފަންނާނުން ތަންތަނަށް ގޮސް ތަފާތު އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!