ޚަބަރު

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މާދަމާ އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރައްވާނީ ފިރުޒުލް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

މާލޭގައި ހުންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މާދަމާ އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރައްވާނީ، ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓެރީ ފޮރ ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ، އަލްއުސްތާޛު މުހައްމަދު ފިރުޒުލް އަބްދުﷲ ހަލީލް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މާދަމާ މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުން އަޢުޒަމްގައި ހުކުރު ކުރައްވާނީ ފިރްޒުލް ކަމަށެވެ. އަދި ހުތުބާގެ މައުޟޫއަކީ އިންސާނާގެ ޙަޔާތުގައި ޞައްޙަ ޢަޤީދާގެ މުހިއްމުކަން ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވިއެވެ.

”ޑިސެންބަރު 2023ވާ ހުކުރުދުވަހު މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުން އަޢުޒަމްގައި ހުކުރު ކުރައްވާނީ އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ފިރްޒުލް ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު.
‏ޚުޠުބާގެ މައުޟޫއަކީ އިންސާނާގެ ޙަޔާތުގައި ޞައްޙަ
‏ޢަޤީދާގެ މުހިއްމުކަން” އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިރުޒަލްއަކީ މިސްރުގެ އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީން ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ އިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރައްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ދ. ކުޑަހުވަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ފިރުޒުލް މީގެ ކުރިން ވްނީ ދަ އިލްމު އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ.

Ads by Allied Insurance
  1. މުނާފިގެކޭ

    މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ

  2. ބަލާތި

    ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުން ބަޖެޓުން އުނިކުރުން އެއީ މުއިއްޒު މެން އަޑީގައި ތިބެގެން ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއި އިހްސާސް އާއި އެއްގޮތަށް ވެރިކަން ކުރި ދީލަތި ރައީސްއިބޫ ރައްޔިތު ފަކީރުންނަށް ހެޔޮހިތުން ދިއްކޮށްލި ފްލެޓް ވެސް އޭސީސީގައި ތިބި ވަގުންނާއި ގުޅިގެން ފޭރިގަތީމައޭ ބަލަންތިބޭތި އެންމެ ވަޒީރަކަށް ވެސްރުހުންނުލިބޭނެ މަޖްލީހުން ސަބަބަކީ އެމްޑީޕީވެރިކަމެއްގައި ޕީޕީއެމް ވަޒީރުންނަށް ވޯޓްދީ ރުހުންދިނުން އެއީ އަމިއްލަ އަށް ކަނޑަށް ފުންމާލާ އަރަގުވުމޭ

  3. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ތަފާތު ފަންނު ތަކުގެ ޢިލްމުވެރިން ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޑރ މުއީޒުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވަގުތު ޖެހިފައިމިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު ކުޑައެއްނޫން ﷲ ގެ ރަހުމަތުން ވަސީލަތްތަށްވެސް މަދެެއްނޫން، ކަންޑުގެ ސަރަހައްދު ބޮޑުވުމަކީ ރައްޖޭގެ ތަރައްޤީވުމަށް އޮތް ހުރަހެއްނޫން، ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް ރޭލުވޭޔަކުން ވެސް ގުޅާލެވިދާނެ !

  4. ސޮެރީސޮރީސޮރީ

    ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ޖެހޭނީ ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީގައޭ އެއީ ޗައިނާއިން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ގާތު ވައުދުވެފައިވާ ކަމެކޭ އަދި އެތަނާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ތިން ބުރި އަށް ކޮންކްރީޓް ބްރިޖް އަޅާދޭން ވެސް އެމެންވަނީ އެއްބަސްވެފައޭ މުއިއްޒު އަދި ތިޔާ އުޅެނީ ޚާރިޖީ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ފަހަތުގައި ކަމަށޭ ފެންނަނީ ޔޫ ގޮޓާ ގޯ އެން ގެޓް އެންްގްރީ އެޓް އޯލް އޮފް ޔާންޓޭ އޮނެސްޓީ އައި ހޮޕް ޔޫ ޑޯން ރަން އައުޓް އޮފް ޓައިމް އައި ނޯ ޔޫ ނޯ ދެޓް ވީ މޭޑް ޔޫ އަ މޭން ބައި ވަންސް އޯރ ޓްވައިސް އައި މީން ވީ ނޯ ހައު ޓު އަންޑޫ އިޓް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ސޮރީ ސޮރީ ސޮރީ ސޮރީ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….