ޚަބަރު

އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހާ ހަމައަށް އިންޑިއާއިން ފިޔާ ބޭރު ކުރުން މަނާކޮށްފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން ފިޔާ ގެންނަ އިންޑިއާ އިން ވަގުތީ ގޮތުން ފިޔާ ބޭރުކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން މިއަދު ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި, މިއަދުން ފެށިގެން އެ ގައުމުން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން މަނާކަން އެ ގައުމުގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ފޮރިން ޓްރޭޑް (ޑީޖީއެފްޓީ) އިން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނީ، އެއީ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އެ ގައުމުގެ ލޮކް ސަބާ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން އިންފްލޭޝަން ދަށްކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މާރިޗް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިންޑިއާއިން ފިޔާ ބޭރުކުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާ އިން ވަނީ ހަނޑުލާއި ބާސްމަތީ ނޫން ހުދު ބަތް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ވެސް މަނާކޮށްފައެވެ.

Ads by Allied Insurance
  1. ފިޔާ ކައިގެން ނަމާދަށް ނުދާށޭ ދީނުގައި އޮންނަނީ ،

  2. ވިސްނާށޭ

    ރާއްޖޭގައި ފިޔާ ހެއްދޭނެއޭ ވަރަށް ފަސޭހައިން އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ފޭދޫ ފިނޮޅު އިރުން އޮތް ބޮޑުފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ކޮންމެ ހެކްޓަރެއްގެ ބިން 10 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަންވީއޭ ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން އެއިރުން އެތަނުގައި 150 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކޮށްގެން އަލްޓްރާވައިލެޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވޭނެއޭ އެތަނުގައި އެއިރުން ފިޔާ އަލުވި ލިބޭނެއޭ ރާއްޖެ ބޭނުންވާ ވަރަށް ވުރެން އިތުރަށް ވެސް އެތަންތަނުގައި ހައްދާ ތަކެތިން މިކަން ކުރާށޭ

  3. ފިޔާ ކައިގެން މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދިއުމަކީ ދީނުގައި ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ މަނާ ކަމެއް !