ޚަބަރު

ދަރިވަރުންނަށް ޑޮލަރު ނެގޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަނީ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން
ބީއެމްއެލް / ފޮޓޯ: ދެން އިމޭޖްސް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޑޮލަރު ނެގޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފައްޓަވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޑޮލަރު ނެގޭ ލިމިޓް އިތުރުކުރަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ލަފަޔާއެކު ވަޒީރުގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުމަހު 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވަނީ 750 ޑޮލަރުގެ ލިމިޓް، 1200 ޑޮލަރަށް އިތުރުކުރުމަށެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މި ނިންމުން ތަންފީޒުކުރަން އަވަސްކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރެއްވިނަމަވެސް މި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި މި ވަގުތު ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބީއެމްއެލްއާއި، އެމްއެމްއޭ އަދި މަތީ ތަޢުލީމާބެހޭ ވުޒާރާއާއިއެކު މަސައްކަތްކޮށް، މިކަމުގައި ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ޑޮލަރުގެ މަައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތުގެ ފައިދާ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް، ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ އަދާހަމަ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހަަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުންދާކަމަށްވެސް ފިނޭންސްއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

ފިނޭންސްގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒަރވް އިތުރުކުރުމަށާއި، ބޭންކިން ނިޒާމަށް މާރުކުރެވޭ ޑޮލަރުގެ ނިސްބަތް އިތުރުުކުރުމަށްޓަކައި މާލީ ވުޒާރާއާއި އެމްއެމްއޭ އަދި ބޭންކުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ފައްޓަވާފައިވާކަމަށެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!