ޚަބަރު ސިޔާސީ

ނަގިލި ވައްޓާލައިގެން ހުއްޓާވެސް ރާއްޖެ ދަތުރު ކުރަނީ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި: އިހުސާން 

ފައިނާ ފާއިޒް ، ދެން އޮންލައިން
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން

އިދިކޮޅުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަގިލި ވައްޓާލައިގެން ހިފާއްޓާފައި އޮއްވާވެސް ރާއްޖެ ކުރިއަށްދާ ސްޕީޑު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އިހުސާން ވިދާޅުވީ ރައިސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ރާއްޖޭގެ ޒައާމަތާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން އިރު އެމަނިކުފާނު ހަވާލުވެޑައިގަތީ "ފަނާކުރަނިވި" މަޖިލީހަކާއި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މި ފިއްތުންތަކާއި ހިފެހެއްޓުން ތަކާއިއެކުވެސް އެމަނިކުފާނު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތަރައްގީއަށް ޓަކައި ކުރައްވަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނާނެ ކަމަށް މިނިސްތަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާއިތުވެ ދިޔަ ހަތަރު މަސް ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ވާނީ ރައީސް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ތަރައްގީ ގެންނަން ބޭނުން ފުޅު ވާވަރު ފެނިވަޑައިގަންވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"މިގޮތަށް ބިނާކުރަނިވި ސިޔާސީ ފިކުރާއި އެކު ހިންގަވާ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެކު ހިންގަވައިގެން ރާއްޖެއަށް ބިނާކުރަނިވި ފިކުރުގެ ތަރައްގީ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ފަށަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ޕީއެންސީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެގެން ދާނީ މި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާ މަޖިލީހަކަށްކަންވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އިތުރަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވެލައްވަނީ ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ސިޔާސީ ފިކުރު އިސް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި ރައްޔިުތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް، އަދި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއާއި، ގައުމަށް ރަނގަޅު ހެޔޮ ގޮތްތައް ހޯދާދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް މަސައްކަތް ކުރާ މަޖިލީހެއް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައިއެވެ.

Ads by Ooredoo
  1. މޮހޮނު

    ނަގިލި ދަމަމުން ތި ސްޕީޑް ގައި ދާނަމަ އަޑީ ގަ ހުރި ސަބުމެރިން ކޭބަލް ކެނޑި ކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތް ކެނޑިދާނެ