ޚަބަރު

އަމިއްލަ ގޮތުން ނައިފަރު ދާއިރާއަށް ހޮވުނު ޔާސީން ޕީއެންސީއަށް!

އައިކާ ޔުނާން ، ދެން އޮންލައިން
ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ޔާސީން ބައިވެރިވެ

އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޔާސީން އަބްދުﷲ ކޮންގްރެސް ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސްގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ޔާސީން ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އޭނާގެ އިންތިހާބީ އޭޖެންޓު ޒަކަރިއްޔާ ރިމްޒާން ފޭސްބުކުގައި ބުނެފައިވަނީ ޔާސީން ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރެއްވީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަރިހުގައެވެ.

އޭނާ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރީ އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލާ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ނައިފަރަށް ތަރައްގީ ގެނައުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ޔާސީން ވަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވެސް ބައިވެރިވެފައެވެ.

ޔާސީން މި ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ ކާމިޔާބު ކުރެެއްވީ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓްގައި ނުކުންނެވި ހައްސާން އަލިފުޅުއާ (ބާސް)އާ ގާތުން ވާދަކުރައްވައެވެ.

Ads by HDC
 1. އިސްތިއުފާއޭ

  ފުރަތަމަ ވެސް ތިޔާ އޮތީ އެންޓިޑިފެކްޝަން ގާނޫނާއި ޚިލާފުވެފައޭ ސަބަބަކީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ސަރުކާރުން ސުޕާރީ ދިނުމުން ސަރުކާރުގެ ޕާރޓީ އަށް ސޮއި ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުން އެއީ އެ ގާނޫނުގެ މަގްސަދާއި ޚިލާފު ކަމެކޭ ކުރީގެ އީސީގެ މެމްބަރަކަށް މައްލަވަ ކޮށްގެން އޭނާ ލައްވާ ކައްޕަޅި ޓްވީޓް ކޮށްގެން އޭނާ އެދައްކަނީ ރަނގަޅު ވާހަކަ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަން އުޅުނަސް ތިޔާއީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނާއި ޚިލާފުވީއޭ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާބަލަ ތިޔާ ސޮއިކުރި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަން މަމެންނަށް ޔަގީނޭ ފުރަތަމަ ވެސް ތިޔާ އޮތީ އެންޓިޑިފެކްޝަން ގާނޫނާއި ޚިލާފުވެފައޭ ސަބަބަކީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ސަރުކާރުން ސުޕާރީ ދިނުމުން ސަރުކާރުގެ ޕާރޓީ އަށް ސޮއި ކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުން އެއީ އެ ގާނޫނުގެ މަގްސަދާއި ޚިލާފު ކަމެކޭ ކުރީގެ އީސީގެ މެމްބަރަކަށް މައްލަވަ ކޮށްގެން އޭނާ ލައްވާ ކައްޕަޅި ޓްވީޓް ކޮށްގެން އޭނާ އެދައްކަނީ ރަނގަޅު ވާހަކަ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަން އުޅުނަސް ތިޔާއީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނާއި ޚިލާފުވީއޭ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާށޭ އެމްޑީޕީ އަދި ޕީއެންއެފް ގުޅިގެން މިމައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދަންވީއޭ މީ މުއިއްޒު ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުގެ އުސޫލު ތައް މުގުރާލާ އަދި ގާނޫނަށް ވެސް ގޮންޖަހާ އޭނާ ކުރާ ކަމެކޭ ސޮއި ކުރި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިތައް ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ ބާތިލްވާނެއޭ

 2. އިސްތިއުފާ

  ތިޔާއީ ސީދާ އެންޓިޑިފެކްޝަންގެ ގާނޫނު މުގުރާލީއޭ އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަންގެ ހަބީބު އެއީ ކާކުތޭ އޭނާ އެއީ ކޯޓްތޭ އޭނާ އަށް ސަރުކާރުން ސުޕާރީ ދިނުމުން ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތަކަށް އޭނާ ޓްވީޓް ކުރުމުން އެއީ ތެދު ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާފައި އެންޓިޑިފެކްޝަން ގާނޫނުގެ މަގްސަދާއި ޚިލާފަށް މުއިއްޒު ކުރާ ކަމެކޭ ތިޔާއީ ތިޔާ ސޮއިކުރި ހުރިހާ މެމްބަރުން ޖެހޭނީ އިސްތިއުފާދޭށޭ އިސްތިއުފާ މުއިއްޒު ވެސް އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

 3. ވަގުންނޭ

  އަަދުރޭ އެއީ ނުކިޔަވާ ހުރި ބޮޑުވަގެކޭ އޭނާ ޖަހާ ހިސާބު ނުހުންނާނެއޭ އޭނާ މިފަހަރު މަޖްލީސް އިންތިޚާބު ވަގަށް ނެގީ އެއީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ހުރި ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިގެން އެއިން ޚަރަދުކޮށްގެންނޭ އޭސީސީ މެމްބަރުން ކޮބާތޭ ތަމެން އަމައޭ ކިޔާ ބަލަ ފްލެޓްސް ތަކޭ ކިޔަައިގެން ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން އަދުރޭ އާއި މުއިއްޒު ބޮޑެތި ދެ ވަގުން ވައްކަންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކަރަށް ވަގުފައިސާ އަޅައިގެން މަޖްލީސް ނަގައިގެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ފެލަން ވެގެން އެމެން ޓެކްސް ނަގަން ތައްޔާރުވާއިރު ތަމެން މިދެ ވަގުން ކުރާ ވައްކަންތައް ނުބަލާ ތިޔާ ތިބެނީ ތަމެން އަމާ ހަނދާންވެގެންތޭ އޭސީސީ ވަގުންނޭ ތަމެން އަމާ ހަނދާންކުރެވިގެންތޭ މިކަން ނުބަލައިގެން ތިޔާއުޅެނީ އޭސީސީ ވަގުންނޭ ތަމެން އަމާ ހަނދާންކުރެވިގެންތޭ މިކަން ނުބަލައިގެން ތިޔާއުޅެނީ އޭސީސީ ވަގުންނޭ ތަމެން އަމާ ހަނދާންކުރެވިގެންތޭ މިކަން ނުބަލައިގެން ތިޔާއުޅެނީ އޭސީސީ ވަގުންނޭ ތަމެން އަމާ ހަނދާންކުރެވިގެންތޭ މިކަން ނުބަލައިގެން ތިޔާއުޅެނީ އޭސީސީ ވަގުންނޭ ތަމެން އަމާ ހަނދާންކުރެވިގެންތޭ މިކަން ނުބަލައިގެން ތިޔާއުޅެނީ އޭސީސީ ވަގުންނޭ ތަމެން އަމާ ހަނދާންކުރެވިގެންތޭ މިކަން ނުބަލައިގެން ތިޔާއުޅެނީ އޭސީސީ ވަގުންނޭ ތަމެން އަމާ ހަނދާންކުރެވިގެންތޭ މިކަން ނުބަލައިގެން ތިޔާއުޅެނީ އޭސީސީ ވަގުންނޭ ތަމެން އަމާ ހަނދާންކުރެވިގެންތޭ މިކަން ނުބަލައިގެން ތިޔާއުޅެނީ އޭސީސީ ވަގުންނޭ ތަމެން އަމާ ހަނދާންކުރެވިގެންތޭ މިކަން ނުބަލައިގެން ތިޔާއުޅެނީ

 4. ވަގުންނޭ

  އެސްއީޒެޑް ސޯލަރ މަޝްރުއު ތި މަޝްރޫއުވާނީ ފްލޮޕޭ ތިމާވެއްޓާއި އަދި އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައާއި ގުޅިގެން މިރާއްޖޭގައި ކުރާ ހުރިހާ ކަމަކީ އެއީ މަކަރާއި ހީލަތުން ކުރާ ކަންކަމޭ ތިޔާ ފްލޯޓިންގް މަޝްރޫއު ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީން ކަން އެބައޮތޭ ތިޔާ ގޮތަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ކަޓް ލިބޭ ގޮތަށް ފްލޯޓިންގް ސިޓީ އެއްވެސް ހެދިއޭ ކަނޑުކޮހުން ތަކެއް އެކަން ވެސް ދިޔާއީ ފްލޮޕް ބަދަލުގައި އެމެން މާލެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު ފަޅެއް ދަމައިގެންފައި އެފަޅު ތައް ވިއްކާލާ ކަޓްކާލައިފިއޭ ހަމަ އެގޮތަށް ތިޔާއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ފަޅެއް ބަނޑުއަޅާލަން ވެގެން ކުރާ ކަމެކޭ ތިކަން ތިޔާ ގޮތަށް ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ ތިޔާއީ ކުރެވޭ ބޮޑުވައްކަމެކޭ…