ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: މީހުން ދިރިއުޅޭ 21 ރަށެއްގައި 48 ކޭސް

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 21 ރަށެއްގައި މިވަގުތު 48 ކޮވިޑް ކޭސް އެބަތިބި ކަމަަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާރު ޖުމްލަ 9،568 މީހުން ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެފައިވާއިރު އެކްޓިވް ކޭސް ގެ ގޮތުގައި ތިބީ 1،452 ކޭސް އެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ 21 ރަށަކުން 48 ކޭސް ފެނިފައިވާއިރު އެރަށްތަކަކީ:

▪︎ ހއ. ދިއްދޫ (ފުރަބަންދު 4)
▪︎ ހއ. އިހަވަންދޫ (ފުރަބަންދު 7)
▪︎ ހއ. ކެލާ (ފުރަބަންދު 1)
▪︎ ހދ. ހިރިމަރަދޫ (ފުރަބަންދު 1)
▪︎ ށ. ފީވަށް (ފުރަބަންދު 1)
▪︎ ނ. މަނަދޫ (ފުރަބަންދު 1)
▪︎ ރ. ރަސްމާދޫ (ފުރަބަންދު 1)
▪︎ ރ. ދުވާފަރު (ކޮންޓެކްޓް 1)
▪︎ ޅ. ނައިފަރު (ކޮންޓެކްޓް 3)
▪︎ ކ. ހުރާ (ފުރަބަންދު 1)
▪︎ ކ. ހިންމަފުށި (ފުރަބަންދު 1)
▪︎ ދ. ހުޅުދެލި (ފުރަބަންދު 1)
▪︎ ތ. ވޭމަންޑޫ (ފުރަބަންދު 1)
▪︎ ލ. ގަން (ފުރަބަންދު 1)
▪︎ ގއ. ވިލިނގިލި (ފުރަބަންދު 1)
▪︎ ގއ. މާމެންދޫ (ފުރަބަނ1ދ)
▪︎ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ (17 ކޮންޓެކްތް)
▪︎ ގދ. ގައްދޫ (ފުރަބަންދު 1)
▪︎ ގދ. ތިނަދޫ (ފުރަބަންދު 1)
▪︎ ސ. ގަން ( 1 ކޮންަތެކްޓް)
▪︎ ސ. ހުޅުދޫ (ފުރަބަންދު 1)

އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި ތިބި ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 34 ދިވެހީންނާއި 14 ބިދޭސީންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!